Omzien naar elkaar

Als gemeente van de Heer zijn we geroepen om naar elkaar om te zien in vreugde en verdriet. We zijn geroepen elkaar te helpen op de weg van het geloof. De pastorale zorg is een opdracht van alle gemeenteleden onderling. De predikanten, ouderlingen en de omtinkers, ondersteunen ons in die opdracht en gaan daarin voor.

We horen graag van u bij lief en leed, bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden, bij huwelijk of geboorte, maar ook wanneer u concrete hulp of een luisterend oor nodig heeft. Dan kunt u het beste contact opnemen met het coördinatieteam. Als iemand anders wat extra aandacht nodig heeft, dan vernemen we dat ook graag. Met elkaar denken we zo om elkaar.

Voor pastoraat, aandacht en zorg waar dat nodig is, is er een pastoraalteam van predikanten, kerkelijk werker en ouderlingen.

ds. Arnold Vriend heeft in Workum wijk Noord (ten noorden van de Begine)
ds. Liesbeth Muilwijk heeft wijk Zuid (ten zuiden van de Begine)
pastor Hieke Plantinga heeft wijk Nij Mariënacker, Hosta en Wende.
Gemeenteleden van 75+ worden tweemaal per jaar bezocht en bij ziekte vaker door het bezoekteam 75+.

Voor het omzien naar elkaar, het ‘omtinken’, zetten zich alle gemeenteleden op hun manier in. De teams ter ondersteuning van onze gezamenlijke opdracht kunt u bekijken in het organogram, met ieder hun specifieke pastorale taken.


Voor contactinformatie en de wijkindeling: zie Adres&contact.

Pastoraalteam

Verleent pastorale bijstand waar dat maar nodig is:

Vraag gestuurd pastoraat (u vraagt zelf om hulp)
Crisispastoraat (overlijden, ziekenhuisopname, echtscheiding, werk)
Staat in contact met het coördinatieteam
Iedere ouderling heeft max. 6 adressen
Eén keer per kwartaal pastoraaloverleg

Teamleden:
2 predikanten en 1 kerkelijk werker
7 ouderlingen (op dit moment)
3 jeugdouderlingen (doen alleen jeugdpastoraat)


Bezoekteam 75+

Bezoeken gemeenteleden vanaf 75 jaar
Aanbodgericht pastoraat (met regelmaat komt iemand langs)
1x per jaar een kaart bij verjaardag door bezoekdienst en bloemen bij hoogtijdagen zoals 50-, 55- en 60 jaar getrouwd
●2x per jaar een bezoekje door een omtinker

●Per omtinker maximaal 6 adressen
Teamleden:
omtinkers en leden van de bezoekdienst

Bloemendienst

Bezorgen de twee bossen bloemen na de zondagse eredienst bij gemeenteleden die een 50- 55- en 60 jarig huwelijksjubileum hebben en gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen of gemeenteleden die even een extra blijk van medeleven nodig hebben .


Felicitatieteam

Bezoeken gemeenteleden waar een baby geboren is.
Teamleden:
2 omtinkers


Welkomstteam

●Bezoekt van buiten inkomende gemeenteleden
●Introduceert hen eventueel in onze gemeente
●1x een bezoekje
●De teamleden melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand aan het coördinatieteam.

Teamleden:
2 echtparen (jong + oud) zodat nieuwkomers herkenning vinden


Wervingsteam

Dit team bestaande uit twee mensen, zoekt omtinkers, vrijwilligers, ouderlingen, kerkrentmeesters, jeugdouderlingen of diakenen, kortom daar waar een vacature is. Zij zoeken/ bezoeken gemeenteleden die zij geschikt achten voor een functie. Zij geven goede uitleg hoe het nieuwe pastoraat of een ambt werkt n.a.v. een organogram/schema.

De kerkenraad, ouderlingen en gemeenteleden kunnen namen aandragen bij dit team.

Teamleden:
2 omtinkers

Nij Mariënackerteam

Verzorgen bezoekjes in huis, begrafenissen van gemeenteleden en kerkdiensten in huis 

Teamleden:
1 kerkelijk werker
2 ouderlingen
3 omtinkers

GGZ team

Bezoeken van bewoners in Workum en GGZ instelling
Teamleden:
1 ouderling
3 omtinkers
terug