Kerkenraad


De kerkenraad is samen met de predikanten verantwoordelijk voor de gemeente. De predikanten nemen zijn of haar inzichten mee, maar alle ambtsdragers dragen bij tot de koersbepaling van het schip van de plaatselijke gemeente. Met elkaar maken ze de gemeente tot een plek waar het Woord mag klinken en ruimte wordt geboden om samen met de gemeenteleden gestalte te geven aan geloven. De predikanten in de kerkenraad zijn: toerustend, motiverend en informerend. De leiding van de kerkenraad ligt bij het moderamen. Daar worden de vergaderingen voorbereid, de taken verdeeld en de besluiten uitgevoerd. De leiding van het moderamen berust bij de voorzitter (kerkenraadslid) en de verslaglegging gebeurt door de scriba.
In Workum werken wij op een plezierige en effectieve wijze samen in Gods naam.


Samenstelling van het moderamen:

                        1 praeses
                        1 scriba
                        1 assessor
                        2 predikanten
                        1 diaken
                        1 ouderling-kerkrentmeester
                        1 jeugdouderling
 

De samenstelling van de kerkenraad:

                        2  predikanten en 1 kerkelijkwerker
                        6  ouderlingen
                        -   jeugdouderlingen (vacant)
                        5  ouderling-kerkrentmeesters en 3 kerkrentmeesters
                        5  diakenen


Voor contactinformatie, zie Adres&Contact

terug