PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS NIEUWS KERKRENTMEESTERS

Schoonmaak
Voorjaar betekende destijds: kachel eruit en hûshimmelje, van boven naar beneden. Die tijden liggen gelukkig achter ons. Maar dat geldt niet voor onze Gertrudis. Om de twee jaar een goede beurt en dit jaar een extra grote. Die heeft plaatsgevonden van 3-6 april. Met een gestructureerde taakverdeling is er geraagd, gestoft, gezogen, gezeemd, gedweild en gewreven (banken niet!). Een steiger (met dank aan Simon) werd gebruikt voor de "hogere sferen". Er is hard gewerkt door de vrijwilligers en op vrijdag tegen 12 uur hie men de put derút. Wij willen iedereen heel, heel hartelijk danken voor deze geweldige inzet. Gezellig en ook nog samenbindend, zei iemand. Het zou kunnen zijn dat u nu denkt: had ik dat maar geweten, dan had ik ook wel ..............! Geen nood, die kans krijgt u nog volop in de komende maanden!
 
De kerkrentmeesters

Geef voor je kerk!
De Kerkbalansactie 2018 is weer afgerond.
U heeft uw toegezegde bijdrage, als het goed is, naar draagkracht vastgesteld en onze ‘bijdrage administrateur’, dhr. Jan Meindertsma, heeft inmiddels de toezeggingsformulieren verwerkt.
 
Ter informatie
Er is op dit moment, voor het dit jaar, een bedrag van € 141.204,71 aan toezeggingen binnengekomen.
In februari 2017 was een bedrag van € 144.773,86 toegezegd, dat in de loop van het jaar is opgelopen tot € 145.743,86. Door overlijden, verhuizing e.d. konden bepaalde bedragen niet geïnd worden maar daar staat tegenover, dat sommige leden meer betaalden dan dat zij in eerste instantie hadden toegezegd.
Uiteindelijk is er in 2017 in totaal € 145.324.56 aan bijdragen ontvangen.
Helaas zijn er kerkleden die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan; ook na een herinnering  hebben zij geen bedrag overgemaakt.  
 
Het college van kerkrentmeesters wil hierbij alle gemeenteleden, die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan, hartelijk danken. 
Mede door uw bijdrage kunnen de kerkelijke activiteiten voortgezet worden.
                                                        
De kerkrentmeestersBiddagcollecte 14 maart 2018
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kosten van de erediensten van onze eigen kerkelijke gemeente.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL14 RABO 0372 1020 85  t.n.v. de Protestantse Gemeente Workum met de vermelding Biddagcollecte 2018 of gebruik maken van de, bij het Kerknieuws toegevoegde Biddagcollecte enveloppe.
Van harte aanbevolen.Geef voor je kerk!  Kerkbalansactie 2018
 
De actie Kerkbalans 2018 gaat in onze gemeente 14 januari   van start.  De vrijwilligers gaan  dan weer op pad om  de benodigde papieren bij u af te geven.
Om de actie weer tijdig af te kunnen sluiten vragen wij u, de antwoordenvelop met de daarin het door u ingevulde en ondertekend formulier, klaar te leggen.
De bezorger kan die dan op de aangegeven datum weer bij u ophalen.
De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor de diverse activiteiten in onze gemeente.
Wij danken u voor de medewerking.
                                                        
De kerkrentmeesters


Koster.
Op de nationale vrijwilligers dag ( 07-12-17 ) werden wij verblijd door de mededeling van Jan Stoel dat hij bereid is de kosterstaken van Douwe Dijkstra over te nemen.


Afronding Kerkbalans 2017. 
Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie en ontmoeting en omzien naar elkaar.
In januari 2017 hebben wij alle gemeenteleden van onze Protestantse Gemeente Workum, dus ook u, benaderd met de vraag of u bereid bent onze kerkelijke gemeente financieel te steunen.
Wij zijn blij dat u daarvoor een toezegging hebt gedaan.
Vorige maand is de begroting voor 2018 in de kerkenraad behandeld en vastgesteld.
 
Maar voordat wij in januari met de Kerkbalansactie 2018 beginnen, willen we eerst met uw hulp het doel van 2017
bereiken.
Om die reden vragen wij u, voor zover u uw toezegging nog niet in een betaling  ( IBAN reknr.NL90 RABO 0372 1058 58 ) hebt omgezet dit voor 1 januari 2018 over te maken.
Hebt u vragen over de betaling, dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Meindertsma Súd 7, tel. 0515-541999.
Bij voorbaat dank hiervoor.


Bouwcommissie

Oer de Toer, de voortgang.
In een vorig kerknieuws heb ik u geïnformeerd over de keuze voor nieuwbouw en de kosten die daaraan verbonden zijn.
In dit kerknieuws wil ik u graag op de hoogte brengen van de voorgang.
Het gebouw is afgebroken, het terrein geëgaliseerd, de maten voor het gebouw zijn uitgezet en de palen die het gebouw moeten dragen zitten in de grond, palen die 17 meter lang zijn, dat was een hele klus.
Daarna is de fundering aangebracht en de vloeren van het gebouw zijn gestort. De afvoerbuizen voor de waterafvoer zijn aangebracht.
Nu is het zover dat men de muren gaat plaatsen, een omvangrijk werk.
Een andere bezigheid is de verwarming van het gebouw.  In samenwerking met de aannemer en de installateur is gekozen voor aardwarmte. Ook wij hebben een verplichting, om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Al is de bijdrage ervan nog zo klein, het doel is om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken waarmee we vervolgens water uit de aarde kunnen pompen waarmee het gebouw kan worden verwarmd.
Binnenkort gaat men beginnen met boringen op verschillende plaatsen op het terrein tot wel ± 150 meter diep. Hiervoor is een gespecialiseerd bedrijf in gehuurd.
 
Tot zover de informatie, mocht een kijkje op het terrein willen,
dan verwijs ik u naar onze website waar u een filmpje over de bouw tot dusver kunt bekijken.
Hartelijke groet, namens de bouwcommissie.
Sjors Eiling 
 Dankdagcollecte 2017
In het Kerknieuws  (nr.314 ) treft u een envelop aan voor de dankdagcollecte. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het interieur van de “nieuwe “Oer de Toer!!
U kunt de envelop inleveren bij de dankdag-uitgangscollecte of bij een andere dienst.
Uiteraard kunt u uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL14 RABO 0372 1020 85 t.n.v. Protestantse gemeente Workum  met de vermelding Dankdagcollecte 2017.
 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan
De kerkrentmeesters.


Kerkhof en hekwerk rondom de kerk.
Sinds jaar en dag is de gemeente Súdwest-Fryslân (voorheen Nijefurd) verantwoordelijk voor het onderhoud van de algemene begraafplaats rondom de kerk.
Het gras wordt regelmatig gemaaid maar het onderhoud van het hekwerk laat te wensen over. Zoals u ongetwijfeld hebt opgemerkt is men hier een tijdje geleden toch mee gestart. Helaas  gaat men pas volgend jaar het werk afronden.
De eigendomsrechten van de grafmonumenten zijn inmiddels verjaard, m.u.v het graf van Tjipke Visser.
Het onderhoud van de monumenten en de schoonmaakwerkzaamheden kan uitgevoerd worden door nabestaanden. Dit om te voorkomen dat ze, door de slechte staat, door de gemeente worden verwijderd. Door een goede zorg kan de begraafplaats rond kerk behouden worden.


 
Solidariteitskas 2017
De landelijke kerk, PKN, heeft bepaald dat elk belijdend lid jaarlijks € 10. 00 moet bijdragen aan de Solidariteitskas.
Wij hebben u hiervoor in juni j.l. benaderd. Helaas hebben een aantal gemeenteleden hier nog geen gehoor aan gegeven. Wij vragen u beleefd om uw bijdrage alsnog op onderstaande rekening over te maken, onder vermelding SolidariteitskasKerkbalans 2017
De tijd gaat snel en inmiddels zijn wij alweer bezig met de Kerkbalansactie 2018.  Volgende maand wordt de begroting voor 2018 vastgesteld. Graag willen wij de activiteiten van onze gemeente met een sluitende begroting uitvoeren.
Wij zijn dankbaar voor de door u in januari toegezegde financiële bijdrage. Wilt u, wanneer u uw toezegging nog niet hebt overgemaakt, dit voor het einde van dit jaar doen?
Zowel de Solidariteitskas alsook de Kerkbalans kunt u overmaken op:
Rek. nr. NL 90 RABO 0372 1058 58  t.n.v. Protestantse gemeente Workum.
Bij voorbaat onze dank hiervoor.
De kerkrentmeestersIt giet oan !!!!!
Na een lange periode van voorbereiding is het nu eindelijk zover. Oer de Toer wordt afgebroken en er wordt een nieuwe gebouwd. Midden volgend jaar is het nieuwe gebouw klaar en kunnen we daar weer samenkomen. Tot zolang behelpen we ons door de westbouw, de Latijnse school en, voor kleinere groepen, de pastorie als vergaderruimtes te gebruiken.
De procedures om de nieuwbouw mogelijk te maken hebben veel geduld van ons gevraagd. Nu is er eindelijk de goedkeuring van de gemeente Súdwest-Fryslân om een op de toekomst gericht gebouw te mogen bouwen.
Regelmatig wordt de vraag gesteld, waarom nieuwbouw? Uit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw de enige mogelijkheid is om de problemen die er met het huidige gebouw zijn op te lossen.

Wat zijn die problemen dan?
De stank, het ruikt onaangenaam in het huidige gebouw, kenners hebben geconstateerd dat die problemen met een verbouw niet worden opgelost.
Het energieverbruik, het energieverbruik is enorm, het bestaande gebouw wordt grotendeels in de winterperiode gebruikt, behalve de ramen is niets aan het gebouw geïsoleerd.
Het onderhoud, het dak is aan vervanging toe en zal compleet moeten worden vernieuwd.
De indeling, er is veel ruimte in het gebouw onbenut, lange gangen en niet practisch ingedeeld, er is een slechte veel te kleine ontvangstruimte met garderobe en de keuken is niet functioneel.
De een vindt het de moeite waard om te renoveren en anderen vinden nieuwbouw de juiste optie, maar laten zoals het nu is, dat is de slechtste optie. Dus moeten er knopen worden doorgehakt en heeft de kerkenraad besloten om het voorstel van de bouwcommissie om nieuw te bouwen overgenomen.
Wat komt er voor in de plaats? Een gebouw wat aanzienlijk groter is dan het huidige, wat functioneler is ingedeeld, waarin drie zalen zijn aangebracht waar gemeenteleden voor vele
activiteiten kunnen samenkomen. Een gebouw met een grotere ontvangsthal, een betere functionele keuken waar
meer mogelijk is dan alleen koffie zetten, een hoogwaardig
geïsoleerd gebouw met vloerverwarming. Door het aanbrengen  van zonnepanelen, wordt dat mogelijk gemaakt. Zonnepanelen gaan ook warm water maken voor gebruik in keuken en toiletten.
Hoeveel kost dat? De kerkenraad heeft de bouwcommissie een bouwkrediet van €700.000,= toegekend.
Waaruit wordt dat betaald? De algemene reserve van de kerk is meer dan voldoende om het nieuwe gebouw te kunnen betalen. Als u zich afvraagt wat voor geld is dat dan? De algemene reserve is een verzameling van geld zoals: het geld overgebleven vanuit de restauratie van de kerk in 2011, de inkomsten uit legaten en schenkingen, het spaargeld vanuit de opbrengsten van kerkbezichtiging, het verjaardagsfonds, maar ook zeker het jarenlange spaargeld wat is opgebracht door de dames van de rommelmarkt.

Namens de bouwcommissie deel ik deze informatie met u allen,
Sjors Eiling, voorzitter van de bouwcommissie


 


In juni hebben wij alle gemeenteleden vanaf 20 jaar verzocht de bijdrage van 10 euro over te maken op rekeningnummer NL90 RABO 0372 1058 58 t.n.v. de Protestantse gemeente Workum onder vermelding van Solidariteitskas 2017.
Waarschijnlijk is het bij sommigen aan de aandacht ontsnapt. Daarom het verzoek om dit alsnog te doen.
Als Protestantse gemeente Workum zijn wij verplicht de helft af te dragen aan de landelijke Solidariteitskas.
Voor u en ons gemak kunt u dit bedrag ook jaarlijks automatisch door ons laten incasseren. Voor inlichtingen daarover kunt u terecht bij de bijdrage administrateur,
dhr. J. Meindertsma, Súd 7, 8711 GR Workum Tel. 541999. 

Inkomstenbelastingaangifte
In verband met de jongste wetgeving t.a.v. A.N.B.I.(Algemeen nut beogende instelling). regeling, moet men, om in aanmerking te komen voor belasting teruggave/ giftenaftrek, een RSIN (rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie ) nummer invullen.
Ook de Protestantse kerk in Nederland behoort tot de A.N.B.I.  instelling.   
De bijdrage aan o.a. Kerkbalans komt voor giftenaftrek in aanmerking. 
Om de invulling (verwerking ) van het belastingformulier 2014 niet vast te laten lopen kunt u nu reeds het zgn. RSIN nummer invullen.  Dit is 81361 2809.

De kerkrentmeesters


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. 


 

 

 

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.