PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS NIEUWS KERKRENTMEESTERS

Afronding kerkbalans 2018
Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie en ontmoeting en omzien naar elkaar. In het begin van dit jaar hebben wij alle gemeenteleden, dus ook u, benaderd en de vraag voorgelegd of  u bereid bent onze kerkelijke gemeente financieel te steunen.
Wij zijn blij dat velen van u daarvoor een toezegging hebben gedaan.
Deze maand is de begroting van onze gemeente voor 2019 in de kerkenraad behandeld en voorlopig vastgesteld. Maar voordat we in januari met de actie Kerkbalans 2019 starten, willen we eerst met uw hulp het doel voor 2018 bereiken. Om die reden vragen wij u, voor zover u uw bijdrage nog niet (geheel) hebt voldaan, dit alsnog voor  het einde van het jaar  te doen op rekennr.
NL90 3 RA2BO 07 1058 58) .
Heeft u vragen over de betaling, dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Meindertsma Sud 7, tel. 541999.

Bij voorbaat dank hiervoor.

De kerkrentmeestersDankdag 2018 
In het Kerknieuws  (nr.338 ) treft u een envelop aan voor de dankdagcollecte.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het algemene kerkenwerk.

U kunt de envelop inleveren bij de dankdag-uitgangscollecte of bij een andere dienst. Uiteraard kunt u uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL14 RABO 0372 1020 85 t.n.v. Protestantse gemeente Workum met de vermelding Dankdagcollecte 2018.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan
De kerkrentmeesters.


Oer de Toer, het is zover!!!!
Na een lange periode van voorbereiding en uitvoering is het nu zover. “Oer de Toer” is klaar.

Op donderdag 1 november a.s. worden de mensen die aan het gebouw hebben gewerkt bedankt voor hun inzet en wordt de sleutel aan onze beheerder overhandigd.

Op zaterdag 3 november a.s. is er open huis.

U allen bent van harte uitgenodigd om op die zaterdag vanaf 10 uur het gebouw te komen bekijken. De mensen van de bouwcommissie staan die dag voor u klaar om u rond te leiden en om eventuele vragen voor u te beantwoorden.
Mis het niet, komt allen!!
                                                                  S.IJ.Eiling, vzStoelen te koop!!
In de gang van de Útwyk staan stoelen uit de oude “Oer de Toer” die niet meer worden gebruikt.
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om de stoelen aan de gemeenteleden aan te bieden tegen een kleine vergoeding van €3,00.
Heeft u belangstelling, komt dan op zaterdag 27 oktober naar de Útwyk.
De verkoop start om 10.00 uur.Solidariteitskas 2018
Begin juni hebben wij alle gemeenteleden, boven de 18 jaar, verzocht om de bijdrage voor de Solidariteitskas 2018 over te maken. Waarschijnlijk is het bij een aantal gemeenteleden aan de aandacht ontsnapt. Vandaar dit herinneringsverzoek!
Wij vragen u, alsnog uw bijdrage van € 10.00  te storten op rekeningnummer NL90 RABO 0372 105 858 t.n.v. Protestantse gemeente Workum onder vermelding “Solidariteitskas 2018 “.
U kunt het bedrag ook jaarlijks automatisch door ons laten incasseren. Voor inlichtingen daarover kunt u terecht bij de heer
J. Meindertsma, Sûd 7, 8711 GR Workum, tel. 0515-541999.
College van kerkrentmeestersSchoonmaak
Voorjaar betekende destijds: kachel eruit en hûshimmelje, van boven naar beneden. Die tijden liggen gelukkig achter ons. Maar dat geldt niet voor onze Gertrudis. Om de twee jaar een goede beurt en dit jaar een extra grote. Die heeft plaatsgevonden van 3-6 april. Met een gestructureerde taakverdeling is er geraagd, gestoft, gezogen, gezeemd, gedweild en gewreven (banken niet!). Een steiger (met dank aan Simon) werd gebruikt voor de "hogere sferen". Er is hard gewerkt door de vrijwilligers en op vrijdag tegen 12 uur hie men de put derút. Wij willen iedereen heel, heel hartelijk danken voor deze geweldige inzet. Gezellig en ook nog samenbindend, zei iemand. Het zou kunnen zijn dat u nu denkt: had ik dat maar geweten, dan had ik ook wel ..............! Geen nood, die kans krijgt u nog volop in de komende maanden!
 
De kerkrentmeesters


Geef voor je kerk!
De Kerkbalansactie 2018 is weer afgerond.
U heeft uw toegezegde bijdrage, als het goed is, naar draagkracht vastgesteld en onze ‘bijdrage administrateur’, dhr. Jan Meindertsma, heeft inmiddels de toezeggingsformulieren verwerkt.
 
Ter informatie
Er is op dit moment, voor het dit jaar, een bedrag van € 141.204,71 aan toezeggingen binnengekomen.
In februari 2017 was een bedrag van € 144.773,86 toegezegd, dat in de loop van het jaar is opgelopen tot € 145.743,86. Door overlijden, verhuizing e.d. konden bepaalde bedragen niet geïnd worden maar daar staat tegenover, dat sommige leden meer betaalden dan dat zij in eerste instantie hadden toegezegd.
Uiteindelijk is er in 2017 in totaal € 145.324.56 aan bijdragen ontvangen.
Helaas zijn er kerkleden die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan; ook na een herinnering  hebben zij geen bedrag overgemaakt.  
 
Het college van kerkrentmeesters wil hierbij alle gemeenteleden, die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan, hartelijk danken. 
Mede door uw bijdrage kunnen de kerkelijke activiteiten voortgezet worden.
                                                        
De kerkrentmeesters


Biddagcollecte 14 maart 2018
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kosten van de erediensten van onze eigen kerkelijke gemeente.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL14 RABO 0372 1020 85  t.n.v. de Protestantse Gemeente Workum met de vermelding Biddagcollecte 2018 of gebruik maken van de, bij het Kerknieuws toegevoegde Biddagcollecte enveloppe.
Van harte aanbevolen.


Geef voor je kerk!  Kerkbalansactie 2018
 
De actie Kerkbalans 2018 gaat in onze gemeente 14 januari   van start.  De vrijwilligers gaan  dan weer op pad om  de benodigde papieren bij u af te geven.
Om de actie weer tijdig af te kunnen sluiten vragen wij u, de antwoordenvelop met de daarin het door u ingevulde en ondertekend formulier, klaar te leggen.
De bezorger kan die dan op de aangegeven datum weer bij u ophalen.
De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor de diverse activiteiten in onze gemeente.
Wij danken u voor de medewerking.
                                                        
De kerkrentmeesters


Inkomstenbelastingaangifte
In verband met de jongste wetgeving t.a.v. A.N.B.I.(Algemeen nut beogende instelling). regeling, moet men, om in aanmerking te komen voor belasting teruggave/ giftenaftrek, een RSIN (rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie ) nummer invullen.
Ook de Protestantse kerk in Nederland behoort tot de A.N.B.I.  instelling.   
De bijdrage aan o.a. Kerkbalans komt voor giftenaftrek in aanmerking. 
Om de invulling (verwerking ) van het belastingformulier 2014 niet vast te laten lopen kunt u nu reeds het zgn. RSIN nummer invullen.  Dit is 81361 2809.

De kerkrentmeesters


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. 


 

 

 

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.