De voorbereiding

Als op zondagmorgen de gemeente het eerste lied zingt, begint de kerkdienst. Daar is veel aan voorafgegaan.

 • De predikant(e) begint op maandag met het lezen van het tekstgedeelte dat die zondag aan de orde komt. Hij of zij kijkt naar de hebreeuwse of Griekse grondtekst. Wat staat er precies? En: wat hebben de eeuwen door anderen over deze tekst gezegd? Wat betekent dit woord voor vandaag, voor deze gemeente, in deze tijd? Door de week gaat een tekst met de predikant mee. Hij of zij kauwt en herkauwt op het schriftgedeelte,  in meditatie en gebed wordt gezocht naar Gods woord voor vandaag. Op een gegeven moment wordt een en ander op papier gezet. Voor mij zelf altijd het moeilijkste moment. Kun je verwoorden wat je ‘gezien’ hebt? Vind je de woorden? En: ben je trouw aan de bijbel, is dit wat gezegd moet worden?
 • Als de preek is voorbereid, wordt de liturgie opgesteld. Er worden liederen uitgezocht die passen bij het gedeelte dat gelezen wordt, maar ook liederen die daar juist bewust los van staan, om ook andere ‘tonen’ te laten klinken.
 • De organist(e) (en soms andere musici) bereidt zich muzikaal voor op de dienst, ook dit is meer dan een ambacht, er wordt gespeeld met hart en ziel, ook dat vraagt inleving en stilte.
 • De koster zet alles gereed voor de zondag (ook dat vraagt toewijding en aandacht) en heet de mensen welkom.
 • De namen van gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen worden op vrijdagavond door de gemeente-administrateur opgesteld en doorgemaild naar de ouderling die de mededelingen voor aanvang van de dienst verder opstelt.
 • De diakenen hebben bloemen gekocht voor de bloemengroet en hebben die klaargezet,  en het diaconale collectedoel vastgesteld
 • In het geval van geboorte of overlijden is een geboortekraal en roos of een gedachtenissteen gereed gemaakt.
 • De klok wordt geluid door de klokkenluider.
 • Het technoteam heeft de presentatie al klaargemaakt.
 • De camera wordt bemenst en bediend.
 • De koffieschenkers hebben alles klaar gezet voor het koffiedrinken na de dienst
 • De kerkrentmeesters hebben de collectedoelen vastgesteld en de taken verdeeld
 • De leiding van de kinderkerk heeft zich voorbereid op het verhaal voor de kinderen.
 • De oppasdienst zit klaar in de Latijnseschool om jonge kinderen op te vangen
 • Voor de dienst vraagt de ouderling van dienst in de consistoriekamer om een zegen voor de predikant en na de mededelingen geeft hij of zij de predikant(e) een hand. Dat is niet een groet, of een steuntje in de rug: nee, daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de dienst overgedragen aan de predikant. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de prediking gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor een predikant is dat heilzaam en bemoedigend. Het is niet een privé-gebeuren, het is een zaak van de hele gemeente.


Toeleven naar een dienst

Al met al gaat er dus heel wat vooraf aan een kerkdienst. Het vraagt voorbereiding, niet alleen van hen die een taak hebben in de dienst, maar van de hele gemeente. Hoe?

 • Leef biddend naar de zondag toe. Bid om een woord van God voor uzelf en voor de ander.
 • Kom ruim van te voren, dat geeft de gelegenheid om stil te worden en je innerlijk voor te bereiden.
 • Lees vooraf het bijbelgedeelte voor de prediking dat in het kerkblad staat aangekondigd.
 • Bedenk of er voorbeden zijn die in het voorbedeboek kunnen worden geschreven en of er iemand is die je wellicht mee kunt nemen, de ‘drempel’ over kunt helpen
 • Laat de zaterdagavond al in het teken van de zondag staan. Kom tot rust, bereid je voor op de ontmoeting met de Heer en de gemeente.

 

terug