Wijkindeling

Straatnaam Wijk Straatnaam Wijk
Aldedyk 3 Maedfinne 5
Aldewei  2 Makkumerdyk  3
Algeraburren 2 Mariënacker 6
Ankersmitterij 2 Merk 3
Balkfinne  1 Moleburren  2
Bascohof 4 Molewyk  3
Begine (NZ tot brug) 1 Mouterij 2
Begine (NZ tot Spoardyk) 2 Nijhuizum   1
Begine (ZZ tot brug)  3 Nijhuzumerdyk  1
Begine (ZZ tot Spoardyk)  4 Noard  1
Blokmakkerij 2 Nonnestrjitte 3
Blomikkers 5 Panwurk 1
Breewarsdyk 1 Papeleantsje 3
Brouwersdyk  1 Parallelwei 2
Bûterikkers 5 Pothúswyk 1
De Burd  2 Prystershoek 1
De Fûke  2 Raardaburren 2
Doltewâl 1 Reidikkers 5
Douwe de Boerstrjitte  3 Roggemolestege 3
Dwarsnoard  1 Schoolstraat 1
Eize Speerstrastrjitte  3 Scharnebuursterweg, Ferwoude 1
Emmabuert  4 Séburch 3
Eniggaburren    2 Seilmakkerij 2
Estrikwurk 2 Sietze Gorterstrjitte 3
Fortûn 2 Sint Annafinne  1
Fûgelikkers  5 Skarfinne  5
Fûkepaed  5 Skelpebank 3
Gebr. Bonnemastrjitte 3 Skil 3
Gerrit de Jongstrjitte 3 Slinkewei 3
Hammole 2 Snakkerburren 4
Hans Deinumstrjitte  3 Spoardyk 5
Hearekeunst 3 Stedsfinne  5
Hearewei 4 Stienikkers 5
Heidenskipsterdyk It Heidenskip 2 Stokerij 2
Hegeterp 4 Súd 3
Horsaewâl 5 Suderséleane 3
Houtmolestreekje 1 Sylspaed 3
Hylperdyk  3 Tademahof 4
Ielaak 2 Taenderij 4
Igleburren  3 Tettingburren 4
IJpe Wielingastrjitte 3 Thomashof 3
Inthiemasingel  2 Tiaralaan 2
It Fjouwerkant 2 Tichtset 2
Jonkersfinne 5 Tjipke Visserstraat 2
Jurjen de Jagerstrjitte 3 Terkwei 1
Jouw Keuningstrjitte 3 Trekweg, Parrega 1
Kaeidyk  3 Túnikkers 5
Kalkwurk 2 Turflân 2
Kampwei 2 Ursuladyk It Heidenskip 2
Kleasterlân 4 Vicariswei 5
Koffepaed 4 Waechfinne 4
Lange Leane  3 Weinmakkerij 2
Learmole 4 Wieger van Brugstrjitte 3
Lieuwe Klazes Leane 3 Wiske 3
Lutswei 5    
Lynbaen 4    
 

Wijkindeling 2020

Wijk 1

Balkfinne, Begine (NZ tot brug) Breewarsdyk, Brouwersdijk, Doltewâl, Dwarsnoard, Houtmolestreekje, Nijhuizum, Nijhuzumerdyk, Noard, Panwurk, Pothúswyk, Prystershoek, Scharnebuursterweg Ferwoude, Schoolstraat, Sint Annafinne, Trekwei, Trekweg Parrega.

Ouderling:
dhr. K. Bakker,  tel. 0515-543580


Pastoraal assistent:
de heer F. Spee, tel. 0515-851361
mevr. Sj. van de Logt-Hoogland, tel. 0515-543083


Diaken
Mevr. B. Koopmans 
Mevr. Th. Wijnja


Predikant:
ds. A. Vriend
 


Wijk 2

Aldewei, Algeraburren, Ankersmitterij, Begine (NZ tot Spoardyk) Blokmakkerij, De Burd, De Fûke, Eniggaburren, Estrikwurk, Fortún, Hammole, Heidenskipsterdyk It Heidenskip, Ielaak, Inthiemasingel, It Fjouwerkant, Kalkwurk, Kampwei, Moleburren, Mouterij, Parallelwei, Raardaburren,Seilmakkerij, Stokerij, Tiaralaan, Tichtset, Tjipke Visserstraat, Turflân, Ursuladyk It Heidenskip, Weinmakkerij,

Ouderling:
mevr. D. Westra - van der Valk, tel. 0515-542154


Pastoraal assistent:
mevr. M. Wolters - Klarenbeek,  tel. 0515-542154
mevr. H. Bekkema-Stellingwerff, tel. 0515-542295


Diaken: 
mevr. T. Postma-Hempel


Predikant: 
ds. A. Vriend

 

Wijk 3

Aldedyk, Begine (ZZ tot brug) , Douwe de Boerstrjitte, Eize Speerstrastrjitte, Gebr. Bonnemastrjitte, Gerrit de Jongstrjitte, Hans Deinumstrjitte, Hearekunst, Hylperdyk, IJpe Wielingastrjitte, Igleburren, Jouw Keuningstrjitte, Jurjen de Jagerstrjitte, Kaeidyk, Lange Leane, Lieuwe Klazes Leane, Makkumerdyk, Merk, Molewyk, Nonnestrjitte, Papeleantsje, Roggemolestege, Séburch, Sietse Gorterstrjitte, Skelpebank, Slinkewei, Súd, Sylspaed, Thomashof, Wieger van Brugstrjitte,, Wiske,

Ouderling:
mevr. S. Stoel - Valk,  tel. 0515-541992
mevr. E. de Bok- Greebe,  tel. 0515-543152

Pastoraal assistent:
mevr. S. de Boer-Hoekstra, tel. 0515-542180
mevr. D. de Zwart - Folkertsma,  tel. 0515-542392


Diaken: 
mevr. M. de Vries – Kolk,


Predikant: 
ds. M. Mook (pastoraal ondersteuning)

 

Wijk 4

Bascohof, Begine (ZZ tot Spoardyk) Emmabuert,  Hearewei, Hegeterp, Kleasterlân, Koffepaed, Learmole, Lynbaen, Snakkerburren, Tademahof, Taenderij, Tettingburren, Waechfinne.


Ouderling:
dhr. R. Harkema,  tel. 0515-542012

Pastoraal assistent:
mevr. T. Harkema- van der Zee, tel. 0515-542012

Diaken: 
mevr. J. Althuis- van der Goot


Predikant: 
ds. A. Vriend

 

Wijk 5

Blomikkers, Bûterikkers, Fûgelikkers, Fûkepaed, Horsaewâl, Jonkersfinne, Lutswei, Maedfinne, Reidikkers, Skarfinne, Spoardyk, Stedsfinne, Stienikkers, Túnikkers, Vicariswei.

Ouderling:
dhr. R. Siderius,  tel. 0515-543009
dhr. S.S. Reitsma   tel. 0515-852250

Pastoraal assistent:
dhr. B. Dijkstra,  tel. 0515-542736


Diaken: 
mevr. A. Feenstra- Kingma,


Predikant: 
ds. M. Mook (pastoraal ondersteuning)


 
Wijk 6

Aldewei (de Wende),  Hosta, Mariënacker, GGZ en overige verpleeghuizen elders

Ouderling:
mevr. M.H. Boorsma- van Ree,  tel. 0515-540970


Pastoraal assistent:
mevr. A. Reitsma- Giliam, tel. 0515-852250
mevr. S. Siderius- Veenstra,  tel. 0515-543009
mevr. M. Kuiper


Diaken: 
dhr. Th. Haagsma

Pastor: 
mevr.  H. Plantinga- Folkertsma, tel. 0515-542364
Hosta, Nij Mariënacker, de Wende en overige verpleeghuizen eldersWijk 7

Alle straten in Gaast en Ferwoude.

Ouderling: mevr. M. van Noord. tel. 06-27749086

Pastoraal assistent:
mevr. K. de Boer-Hoorn
dhr. H. Stellingwerf, tel. 0515-542333


Diaken:
mevr. T. van Kalsbeek-Lettinga


Predikant:
Ds. M. Mook
 
terug

Agenda

Jeugdbank ontbijt

01 nov 2020 om 08:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

01 nov 2020 om 09:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

03 nov 2020 om 19:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!