PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

Rondom brood en beker

Al een aantal jaren zijn er in onze gemeente gesprekken over het avondmaal. We willen graag twee avonden beleggen om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis en achtergrond van het avondmaal. De twee avonden belichten elk een ander onderdeel van het avondmaal. U bent uitgenodigd voor beide avonden, maar afzonderlijk kan ook. Onder leiding van ds. Arnold Vriend zullen we elke avond een korte inleiding horen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over onze ervaringen en ons verlangen. Had u zich niet opgegeven, toch bent ook U van harte welkom.
Datum: Tweede avond maandag 4 november 2019
Tijd:    20.00 - 22.00 uur Plaats: Oer de Toer
 


BIJBELGESPREKSMOMENT 'STERKE VERHALEN'

In de bijbel staan veel 'sterke verhalen' die we vooral goed kennen uit de kinderbijbel. Goed om die met elkaar te lezen en te zien wat ze nu voor ons betekenen. Soms verrassend anders dan we altijd dachten. Met alle ruimte voor vragen en eigen gedachten.
We komen bij elkaar onder leiding van ds. Arnold Vriend op:
Data:  dinsdagochtend 15 oktober, 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 7 april. Had u zich nog niet opgegeven, u kunt altijd nog aanschuiven.
Tijd:    09.30 - 11.00 uur
Plaats: Oer de Toer
 

World Servants

Hallo Allemaal,

Op 19 oktober organiseren World Servants groep Workum – Koudum een presentatieavond over de project van afgelopen jaar. Djurre zal vertellen over zijn project in Bolivia, waar hij samen met zijn zus Rienke na toe is geweest. Helaas kan Rienke hier niet bij zijn, zij zit voor de opleiding in Peru. Wilma zal gaan vertellen over haar project in Malawi. Tot 19 oktober!!

Wanneer: 19 oktober
Hoe laat: 19:00
Waar: Op 'e Hichte in Koudum

Met vriendelijke groet,
Djurre, Rienke en Wilma
 


Bijbelzondag 27 oktober

Ik wens jou ….  is het thema van de bijbelzondag 2019. Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft als doel om de bijbel dichtbij te brengen. Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven, aan je eigen gemeenteleden en aan gelovigen overal ter wereld. Het thema is mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7). Ook in het kinderkerkmateriaal van Bijbel Basics werken we dit uit.

Er is dit jaar geen boekentafel.

De diaconale (1e) collecte is voor bijbelverspreiding onder christenen wereldwijd, b.v. in Syrië.

N.B.G. vrijwilliger Klaas Hofman
 


Uitnodiging

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Workum, nodigt u uit tot het bijwonen van de gemeentevergadering op donderdag 31 oktober 2019, ‘s avonds om 20.00 uur in Oer de Toer. Op deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraad voorgedragen predikant.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de kerkenraad,
Rients Siderius, voorzitter.
Diet Westra-van der Valk, scriba.
 


Van der kerkenraad

Hierbij delen wij u mede dat de heer Rients Siderius
door de kerkenraad tot voorzitter is benoemd van onze
Protestantse Gemeente Workum.
De scriba
 Her en der

We hebben in onze gemeente een mooie kandelaar waar mensen een kaarsje op kunnen aansteken. Dat gebeurt tijdens kerkbezichtiging nog wel eens. De vraag is ook meer dan eens gekomen of bijvoorbeeld ook voor of na de kerkdienst een kaarsje kan worden aangestoken. Het aansteken van een kaarsje is een mooi, kwetsbaar en sterk gebaar. Daar willen we graag de gelegenheid voor geven.
 


Thema-avond

Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God

Vlak voor de bevrijding liet de Duitse pastor, theoloog en kerkleraar Dietrich Bonhoeffer het leven, na ruim tweeënhalf jaar in gevangenschap te hebben doorgebracht. Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenschap brieven die hem postuum wereldberoemd zouden maken. Eén van zijn brieven is zijn doopbrief, die hij schrijft n.a.v. de doop van het zoontje van zijn beste vriend Eberhard Bethge, die een jaar eerder met een nichtje van Bonhoeffer was getrouwd. Bonhoeffer richt zijn brief tot de jonge Dietrich op het snijvlak van een veranderende wereld. We horen deze avond over de inhoud van deze brief, maar ook over het leven van Dietrich Bonhoeffer aan de hand van een PowerPoint presentatie. Zo komt ons in woord en beeld een bijzonder mens en een bijzondere christen voor ogen, die ons ook in de huidige tijd veel te zeggen heeft als gids van het geestelijke leven en van een wereld waarin gerechtigheid woont.
Inleider is ds T.G. van der Linden uit Harlingen, oud-voorzitter van het Bonhoeffer Werkgezelschap. Daarnaast schrijft hij regelmatig in het Friesch Dagblad.

Datum:`        woensdag 9 oktober 2019
Tijd:                20.00 - 22.00 uur
Plaats:           Oer de Toer

 

Rondom brood en beker

Al een aantal jaren zijn er in onze gemeente gesprekken over het avondmaal. We willen graag twee avonden beleggen om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis en achtergrond van het avondmaal. De twee avonden belichten elk een ander onderdeel van het avondmaal. U bent uitgenodigd voor beide avonden, maar afzonderlijk kan ook. Onder leiding van ds. Arnold Vriend zullen we elke avond een korte inleiding horen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over onze ervaringen en ons verlangen. Had u zich niet opgegeven, toch bent ook U van harte welkom.

Data:  dinsdag 1 oktober en maandag 4 november 2019
Tijd:    20.00 - 22.00 uur Plaats: Oer de Toer
 

Bijbelgespreksmoment 'sterke verhalen'

In de bijbel staan veel 'sterke verhalen' die we vooral goed kennen uit de kinderbijbel. Goed om die met elkaar te lezen en te zien wat ze nu voor ons betekenen. Soms verrassend anders dan we altijd dachten. Met alle ruimte voor vragen en eigen
gedachten.

We komen bij elkaar onder leiding van ds. Arnold Vriend op:
Data:  dinsdagochtend 15 oktober, 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 7 april. Had u zich nog niet opgegeven, u kunt altijd nog aanschuiven.

Tijd:    09.30 - 11.00 uur
Plaats: Oer de Toer
 

Her en der

We hebben in It Heidenskip een startzondag gevierd met het thema: Blijdschap. In het christelijk geloof zijn alle emoties betrokken. En nu stond de emotie blijdschap centraal.
Je kunt het ook gewoon als een emoji weergeven J. Blijdschap is een gave. Een scheppingsgave. Ik geloof dat Adam en Eva in het paradijs blij waren. Niet omdat ze het beter hadden dan een ander, maar vanwege de schoonheid, de liefde, de verbondenheid, de vrede; noem maar op waar je blij om bent. En dat bedoel ik ook echt: noem maar eens op waar je blij om bent. Zeg het tegen elkaar en zeg het tegen God: Hij geeft die
blijdschap. En we kunnen het ook doorgeven. Door anderen blij te maken. Door te delen wordt het vermenigvuldigd. Dat is de wiskunde van het Koninkrijk.
                                                                      Ds. A.Vriend

 Nieuw PR-lid

Vanaf heden mag ik de pr-taken van Anne IJntema-Harkema overnemen.
Wie ben ik? Lydia, 46 jaar, woon met Bert aan het Sylspaed in Workum. Mijn hobby’s zijn muziek (speel piano), de natuur, fotografie en digitale beeld-bewerking / vormgeving. Graag zet ik mij in voor de PR commissie. Ik heb er zin in!

In 2012 is de commissie gestart om de kerk en de kerkelijke gemeente een gezicht te geven. De afgelopen jaren zijn er vele posters, brieven, folders en andere zaken ontwikkeld.

Het is goed dat dit werk nu wordt voortgezet door de nieuwe PR commissie:Her en der

We bereiden ons weer voor op de start van een nieuw seizoen ‘vorming en toerusting’. Van harte uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten. We zijn aan elkaar gegeven met onze talenten, om die in te zetten. Om het vuurtje in onze ziel brandend te houden. Om elkaar te steunen, te leren kennen, van elkaar te leren, met elkaar te lachen, creatief te zijn; kortom om met elkaar op de weg te gaan die God ons wijst. Om te worden gevormd en toegerust door wat Hij ons wil geven. 
Ds. A. Vriend
 Her en der

Nadat we in onze vakantie zo her en der geweest zijn, weer even een ‘van her en der’. 

We waren een paar nachten op een niet zo luxe camping, vond ik. Toen we er met elkaar over praatten, ontdekten we dat het voor minstens 80% van de wereldbevolking ‘luxe’ zou zijn: sanitair, drinkbaar stromend water, betrouwbare eigenaren; noem maar op. En dan hebben we het nog niet eens over een land van vrede, met toegankelijke gezondheidszorg, betaalbare spullen in goed gevulde winkels. Er is nog genoeg te doen voor en in deze wereld!

Ds. A. Vriend

 Lied van de maand september 2019: 

Wat hou ik van uw huis

Voor de dienst zingen we deze maand NL 84a, een lied uit de serie Psalmen voor Nu. De taal is herkenbaar Bijbels doordat dichteres Ria Borkent de tekst van de onberijmde psalm op de voet volgt, maar doet tegelijk fris en eigentijds aan. Dat geldt ook voor de melodie die prachtig bij de tekst past, maar ritmisch wat lastiger is dan het traditionele kerklied. We hebben dit lied trouwens al een paar keer met een you-tube filmpje mee kunnen zingen, het is dus niet helemaal onbekend.

Cobie Hofman-Heida
 Filmteam en beamerteam

In onze erediensten maken we gebruik van film en de beamer. Dat
geeft de gelegenheid om gebeurtenissen voor in de kerk voor
iedereen op het scherm zichtbaar te maken en om bijvoorbeeld
(project-)liederen uit andere bundels te vertonen zonder allemaal
kopietjes te hoeven maken. We zouden het mooi vinden als deze
beide teams die de opnamen en presentaties verzorgen, zouden
kunnen worden uitgebreid. Mocht je het leuk of belangrijk vinden om
mee te werken aan deze kant van de eredienst, dan zien we graag
een reactie verschijnen, bijvoorbeeld bij de teamleden of
kerkenraadsleden. Je kunt natuurlijk ook even kijken en meedraaien
om te zien wat het inhoudt. 

Namens het filmteam en het beamerteam,

de kerkenraad.Van de kerkenraad

Onze voorzitter, de heer Bremer, heet iedereen van harte welkom.
Hij leest met ons Marcus 12: 1 t/m 12. Daarna zingen we Psalm 118: 8. In de kerkenraadsvergadering hebben we het moderamen vastgesteld.Vanuit het college van diakenen M. de Vries-Kolk. Verder vanuit de ouderlingen; jeugdouderling J.T. de Vries-Postma, ouderling S. Stoel-Valk (assessor) en
ouderling D. Westra-van der Valk (scriba).

Vanuit het college van kerkrentmeesters heeft zitting genomen H. Norbruis.Ook Ds. A. Vriend heeft zitting in het moderamen. We zijn nog op zoek naar een voorzitter. Verder zal ds. M. Mook vanaf 1 juli onze gemeente ondersteunen met pastorale zorg. Dit in overleg met ds. Vriend en pastor Plantinga-Folkertsma. Ds. Mook heeft de pastorale zorg in wijk 3 en wijk 5. De voortgang met Gaast/Ferwoude wordt besproken. De jeugdouderlingen gaan de geslaagden voor hun examen weer verrassen met een zonnebloem.We nemen in deze kerkenraadsvergadering afscheid van onze voorzitter, een ouderling en twee leden van het College van  kerkrentmeesters. Tot slot zingen we Lied 416: 1 t/m 4.
De scriba.Her en der

Tegeltje, tegeltje aan de wand…. Ik las in een roman opeens de
naam Workum. Bijzonder om in een verzonnen verhaal opeens een
echte plaats tegen te komen. Eén van de personages van de roman
vertelde dat ze een wandtegeltje gekocht had in een winkel in Workum. Ze wilde graag een wandtegeltje met de bekende spreuk:
‘Van het concert des levens krijgt niemand een program.’ Een tegeltjeswaarheid. Maar toen ze het hadopgehangen bleek er iets anders op te staan. Op dat tegeltje stond: ‘Van het concert des levens bestaat geen program.’ Dat is een heel ander verhaal. De bekende spreuk betekent dat er van jouw leven een soort compositie bestaat, een programma,maar dat je dat niet van tevoren krijgt. Voor veel mensen is dat een ervaring. Dat je niet
weet wat er zal gebeuren, maar dat je terugkijkt en ziet dat er een
bepaalde levenslijn door je levensverhaal loopt. Een program, een
orde van dienst, zullen we maar zeggen. Maar voor veel mensen is
het een grote vraag of er wel een “program van het concert des
levens” bestaat. Ze ervaren geen lijn, geen orde. Voor beide
ervaringen heeft het geloof in Jezus iets te zeggen. En ik denk dat
het belangrijkste wat het geloof over het “concert
des levens” te melden heeft, dat het vrijheid schept, improvisaties
mogelijk maakt. Het geloof opent ons hart voor de mogelijkheden
om onze eigen stem als instrument in dat
concert in te zetten. En het geloof opent ons hart, in beide
ervaringen, voor de concertmeester, de dirigent, de partituur.
Misschien geloven we dat er een program is, dat we alleen nog niet
hebben. Misschien geloven we dat er helemaal geen program bestaat. In beide gevallen mogen we geloven dat ons leven ‘liturgie’
mag worden. Ons leven mag al improviserend, of al zoekend naar de
partituur, gevoegd worden in een groter geheel. Onder leiding van de ‘opperzangmeester’ Jezus Christus. Hij kent onze stem, ons instrument. Hij leidt ons zo dat we in vrijheid in harmonie met het orkest mogen zijn. Zo worden we onderdeel van het program, zo worden we deel van de orde van
dienst. Zo wordt ons leven ‘liturgie’.
Ds. A.VriendExpositie Eeuwke Bouwsma tijdens Tsjerkepaad 2019

Tijdens Tsjerkepaad 2019 is er een prachtige schilderijen expositie van Eeuwke Bouwsma in de St. Gertrudiskerk in Workum.
Al sinds 2004 organiseert de stichting Tjerkepaad jaarlijks in de zomerperiode openstelling van diverse Friese kerken genaamd Tsjerkepaad. Dit jaar is Tsjerkepaad van 6 juli t/m 14 september. De St. Gertrudiskerk in Workum is al jaren trouwe deelnemer.
Eeuwke Bouwsma, geboren en getogen Workumer, stierf in
2002 op 77-jarige leeftijd. Zijn leven lang woonde hij in de
Begine. Naast zijn beroep als huisschilder, schilderde
Bouwsma ook als hobby graag. Als kunstschilder legde hij vele 
pittoreske plaatsen in Workum vast. Bouwsma heeft daarnaast
voor de Protestantse Gemeente in Workum veel
vrijwilligerswerk  verricht. Van het opnieuw 'marmeren' van een pilaar onder de orgelgalerij tot het renoveren en met goud beletteren van de rouwborden. Een deel van de schilderijen van Bouwsma worden tijdens Tsjerkepaad tentoongesteld. Er mogen nog een paar mooie stukken aan de expositie worden toegevoegd. Hebt u toevallig ook een werk in uw bezit dat u in bruikleen wilt geven, dan stellen wij dat zeer op prijs.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Harm Norbruis
(tel. 0515-542090 - E-mail:Startweekend 14 en 15 september 2019

Anders dan voorgaande jaren, hebben we besloten om i.p.v. een startzondag er een startweekend van te maken. Al een aantal weken zijn we bezig geweest met het bedenken van een startweekend waar iedereen van kan genieten.

De voorlopige planning is als volgt.

Zaterdag 14 september 2019:
14.30 uur tot 15.00 uur      welkom en uitleg puzzeltocht op de
                                           fiets (± 12 km)
15.00 uur tot 17.00 uur      fietsen
17.00 uur tot 18.00 uur      uitslag puzzeltocht met drankje en
                                          hapje in Oer de Toer
18.00 uur tot 21.00 uur      buffet in de grote zaal van
                                          Oer de Toer

Het buffet wordt u aangeboden door de Kerkrentmeesters en is niet alleen bestemd voor iedereen die meedoet met het Startweekend, maar ook voor allen die vrijwilligerswerk doen voor de kerk.

Mocht het weer erg slecht zijn, dan gaat het weekend gewoon door! We hebben een prima alternatief bedacht om niet nat en koud te worden.

Zondag 15 september 2019:

Feestelijke kerkdienst met koffie en cake na de dienst.

Opgave graag middels opgaveformulier vóór 27 augustus 2019. U kunt zich opgeven voor het hele programma, maar het is ook mogelijk om gezellig mee te doen met een drankje en een hapje en/of het buffet. Dan bent u welkom in Oer de Toer vanaf 17.00 uur.


Opgaveformulier
Naam                   :
Adres                   :
Tel.nr.                   :
Aantal personen  :
Opmerkingen       :


Doet/Doen mee met de fietstocht, het drankje en het hapje, het buffet (doorhalen wat niet van toepassing is).

Dit formulier kunt u inleveren voor 27 augustus 2019 bij Dineke de Zwart-Folkertsma, Sylspaed 30.Her en der

We hebben net de examenuitslagen achter de rug. Hopelijk is de uitslag gunstig; beter dan je had verwacht misschien. En dan zal vast de vraag komen: “wat ga je nu doen?” Het afsluiten van iets ouds en het begin van iets nieuws. We zijn ook bezig met de voorbereidingen van de “overstap”-dienst. Kinderen van de kinderkerk stappen over naar de jeugdkerk of catechisaties. Ze sluiten iets af en mogen iets nieuws beginnen. Dat zijn momenten waar je aandacht aan moet geven. Zeker in de kerk. Daar weten we van alles van ‘het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen’. Bij de stappen in de nieuwe situatie is de Geest aanwezig. Daarom moet de kerk daar ook zijn; in navolging. Een nieuw begin; Ga met God, want Hij gaat met jou mee!
Ds. A. Vriend


Even voorstellen……Enkele maanden geleden werd ik gebeld met de vraag of ik pastorale hulpdiensten in jullie gemeente wilde verrichten. Met graagte heb ik ja gezegd op dit beroep. Voorlopig hoop ik vooral op maandag en dinsdag voor/in jullie gemeente te werken in de wijken 3 en 5.
In dit stukje zal ik iets over mijzelf vertellen zodat u een beetje weet met wie u van doen hebt. Mijn naam is Maarten Mook en ik ben in 1950 geboren in Maarssen. Na mijn lagere school ging ik naar het Lyceum in Utrecht, en behaalde daar in 1968 mijn HBS-B diploma. Ik besloot in de voetsporen van mijn vader te gaan en Bouwkunde te gaan studeren aan de TH in Eindhoven. Steeds kwam het gesprek op geloof en zingeving. Ik ontdekte van lieverlee dat niet Bouwkunde maar ‘dominee’ mijn toekomst zou moeten zijn. Een bezoek aan Taizé en een gesprek aldaar met een broeder, gaf de laatste stoot tot deze keuze. Na afstuderen als Ir. en daarna de studie theologie, namen we een beroep aan naar Rheden-De Steeg. Daar werd ik in 1981 officieel predikant. Daarna ben ik in Nieuwegein en Sneek predikant geweest. In mei 2016 ging ik met emeritaat. Daarna heb in verschillende gemeenten hulpdiensten verricht zoals Heeg, Tjerkwerd-Dedgum en Gaast-Ferwoude. Dat kwam steeds als geroepen. Zo ervaar ik trouwens ook jullie hulpvraag. HEEL MOOI !! Nieuwe werkzaamheden met een hoofdaccent op het pastorale vlak, waar mijn kracht en interesse ligt. Ik hoop samen met u een goede tijd te beleven!  
Ds. Maarten Mook (tel.: 0515 433114, mail:Van de Kerkenraad

Classis Fryslân

Nieuwsbrief mei 2019

Ook na de tweede classicale vergadering (CV) van dit jaar, op 21 mei, geven we u graag enkele ontwikkelingen door.
 
Consideraties
Verplicht nummer op de agenda waren deze keer de ‘consideraties’: aan alle classes is gevraagd om te overwegen (considereren) of de wijzigingen in de kerkorde die de synode voorstelt, hun verstandig en goed lijken. Alle voorstellen zijn de gemeenten in januari toegestuurd en  in Fryslân had u  tot 1 mei 2019 de gelegenheid uw reacties in te leveren om daarmee de classisvergadering van 21 mei te voeden. Alle inbreng werd geïnventariseerd en bij de onlangs ingestelde  ‘consideratiecommissie’ neergelegd. Die bepaalde de tekst van het voorstel dat werd voorgelegd aan de CV. 
In de classis Fryslân werd op 21 mei positief geconsidereerd. Wel werd een stap toegevoegd aan het laatste punt dat ter consideratie was voorgelegd Bij punt 7 m.b.t. Ord. 3-5-1 (een wijkpredikant werkzaam laten zijn in een andere dan de eigen wijkgemeente) ziet de CV-Fryslân graag voorgeschreven dat een algemene kerkenraad vóór de besluitvorming het Breed Moderamen van de classis raadpleegt.
 
SBKF
De scriba deelde mee dat vrijdag 17 mei bij notaris Hellema in Dokkum de oprichtingsakte is gepasseerd van de SBKF, de Stichting Behoud Kerkelijke archieven in Fryslân. Namens de PKN-classis Fryslân heeft de scriba zitting in het stichtingsbestuur. Voor het onderzoek naar en behoud van de archieven zei de Provinsje Fryslân enige tijd geleden al financiële ondersteuning toe, maar  een formele staat had de organisatie nog niet. Nu dus wel. Met de uitwerking van het werkplan van de stichting zal na de zomervakantie een begin worden gemaakt.

Kerkelijk werkers en preekconsent
Door de afgevaardigden naar de generale Synode werd aangegeven dat men in de laatste synodezitting (april 2019) bij de bespreking van de mozaïekplekken ook de kleine gemeenten aan de orde heeft gesteld. Daarbij ging het dan vooral om de bevoegdheden die kerkelijk werkers hebben of kunnen hebben. Daarmee sloten de afgevaardigden aan bij  de inhoud van enkele brieven die het Breed Moderamen van onze classis aan de kerkleiding heeft gericht. Het BMCV bepleitte daarin een rol voor de classis bij de aanstelling van een kerkelijk werker en een ruimer terrein voor een preekconsent: een eerste preekconsent voor eigen gemeente en geldig voor twee jaar; in de daaropvolgende verlenging een gebiedsuitbreiding tot de hele classis. De huidige situatie is onoverzichtelijk: al kan elke kerkelijk werker op zijn/haar consentkaart zien voor welke regio het consent geldt, de beperking van het preekconsent tot eigen gemeente of oude classis (nu vaak als Ring gelezen) lijkt geregeld te worden overtreden.
 

Aanzet tot Beleidsplan    
In groepjes bespraken de aanwezigen een zestal onderwerpen voor het nog op te stellen beleidsplan. Classispredikant ds. Beekman kreeg na afloop van de gesprekken de papieren met opmerkingen mee. Het is zijn bedoeling in de zomermaanden een schets van beleid op te stellen.
 
Website classis Fryslân
De classiswebsite https://classis-fryslan.protestantsekerk.nl staat nog in de grondverf. De scriba vraagt ieder om activiteiten of bijeenkomsten die voor (een groot deel van) de classis interessant kunnen zijn, ook aan haar door te geven. Het nieuws kan dan op de classicale  website  worden geplaatst.Her en der

Er zijn zo van die ouderwetse dingen waar ik af en toe aan moet denken. Ik voel me dan echt alsof ik een ‘oude-mensen-vertaler’ nodig heb voor mensen onder de twintig, maar goed. Op een bepaald moment moet je je leeftijd ook gewoon omarmen en rustig durven vertellen aan welke dingen van vroeger je nu weer moest denken. Zonder ook maar iets te verwachten van herkenning of erkenning overigens…. Zo moest ik laatst denken aan witte achterspatborden van een fiets. Ooit was dat witte spatbord bedoeld om goed zichtbaar te zijn voor achteropkomend verkeer. Maar laatst fietste ik op ruime afstand achter een aantal mountainbikers. Elk jaar weer even wennen voor je ogen, de eerste keer in het jaar dat je van die fel stralende witte benen ziet. Super modieuze kleding, hoogwaardig koolstof frame, u kent dat wel. Kosten nog moeite zijn gespaard, want ontspanning mag wat kosten. Maar geen geld voor een achterspatbord. Ja, misschien zo’n plastic dingetje dat er voor zorgt dat je eigen rug niet vies wordt. Maar geen rekening houden met wie er achter je fietst. Daarom moest ik denken aan witte achterspatborden. Die waren zover over je achterwiel gebogen, dat de mensen achter je geen last hadden van de viezigheid die jij met je fiets opwierp. Daar zit een les in. Denk eens aan de mensen waarvan je denkt dat je ze achter je kunt laten. Durf eens om te kijken naar de viezigheid die je denkt te moeten uitstrooien over mensen. Denk eens om mensen die langzamer zijn dan jij. Zet je geld ook eens in voor het belang van anderen. Gewoon, omdat je samen onderweg bent.

                                                                      ds. A.VriendNieuw bij Noordboek: Nijhuizum - Frieslands kleinste kerk

Zaterdag 18 mei verschijnt de Noordboek-uitgave Nijhuizum – Frieslands kleinste kerk.

ISBN: 9789056155018
Prijs  :€ 17,50


Jongeren bezoeken bewoners in Marienacker

Op donderdag 9 mei bezochten zeven jongeren enkele bewoners van Marienacker en de Wende.
De jongeren werden zeer gastvrij ontvangen. Van alles werd besproken: het geloof, het leven in de Tweede Wereldoorlog, het lezen van de bijbel, naar de kerk gaan nu en vroeger. Het was een gezellig en leerzaam uurtje.
Namens de jongeren, hartelijk dank!
Paulina de Vries en Ria Boorsma.Nieuwe webmaster

We hebben een nieuwe webmaster gevonden voor onze gemeente!
Tessa de Zwart gaat de werkzaamheden van Els de Bok overnemen. Uiteraard zijn we daar heel blij mee, de website is uiteindelijk ons digitale visitekaartje.

Tessa heeft al meegekeken met Els en enkele items op de site geplaatst. Ze gaat ook de Facebookpagina beheren en daarnaast verstuurd ze kerknieuws digitaal naar de leden.
De komende tijd wordt Tessa in gewerkt en waar nodig ondersteund door Els.

Alle informatie voor de website en facebook zoals: rooster, spreekschema's, foto's en ANBI gegevens mogen naar  gestuurd worden. Tessa beheert als webmaster dit postvak.

Namens de PR commissie,

Anne IJntema-Harkema en Wyke de Boer
 


Boottocht zaterdag 6 juli 2019

Dit jaar zal de boottocht voor 60+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 6 juli.

De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese Wateren. Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s  ‘Waterpoort’. We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek.

De kosten bedragen € 30,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 14 juni op bij Theunis Haagsma, tel.nr  0515 541219 of bij Botsje Koopmans, tel.nr 0515 542409. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.

We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.

De diakenen.


Her en der

Achter de pastorie wordt gebouwd. In het najaar was de boel bouwrijp gemaakt en afgelopen week gingen de heipalen de grond in. Piketpaaltjes werden uitgezet. Allemaal voorbereidend werk voor de opbouw. Zo zijn we ook met de commissie Vorming en Toerusting bezig. Wat gaan we komend jaar doen? Het terrein werd verkend en bouwrijp gemaakt. Piketpaaltjes werden uitgezet. De grote lijnen staan nu en straks komt de concrete invulling. We verklappen nog niks, maar het belooft een mooi programma te worden. Het is nu nog allemaal voorbereidend werk. Allemaal gericht op de opbouw van onze gemeente. Belangrijk werk; bedankt voor de inzet!
Ds. A.Vriend


Reisje naar Gouda
Als je praat over de Sint Jan, dan denk je al gauw aan Den Bosch. Mis! In Gouda staat een Sint Jan die mooier en groter is. Wat een geweldige kerk. Het is de langste kerk van Nederland, 123 meter. Het zijn de 72 wereldberoemde gebrandschilderde ramen, die de kerk zo uniek maken. Wat is het een goede keus geweest van de Commissie voor Vorming en Toerusting om naar Gouda te gaan. De reistijd viel erg mee: om tien uur zaten we al aan de koffie met een groot stuk taart! Daarna volde de rondleiding in de St. Jan. Onze rondleiders waren zeer bekwaam. Zij deden een beroep op onze kennis van de bijbel en van de vaderlandse geschiedenis. Dan sta je niet zomaar te kijken naar een glas-in-lood raam, nee, er hoort een heel verhaal bij over Johannes de Doper of over de 12jarige Jezus in de tempel. De ramen vormen eigenlijk een stripverhaal. Wat een genot om te luisteren. Na de prima lunch in La Place, volgde de wandeling door het centrum van Gouda, wederom door vakkundige mensen met veel humor. Midden op de Markt staat het beroemde stadhuis. De reis naar Gouda was een succes en voor herhaling vatbaar! Het gidsje was keurig verzorgd met weer een puzzel van Foekje over personen rond Gouda, o.a. Erasmus. Op de terugreis stopte de bus in Koudum en werd aan Hieke bloemen overhandigd door Pim Engelenburg als dank voor haar inzet voor de PG van It Heidenskip. Tenslotte: veel dank en waardering voor de dames Lammie, Hieke en Foekje. Graag tot volgend jaar.

Piet Dekker  


Van de kerkenraad
Vanaf deze plaats willen we graag de ambtsdragers welke zondag afscheid hebben genomen van de kerkenraad hartelijk bedanken voor het werk wat ze de afgelopen jaren voor onze Protestantse Gemeente hebben gedaan. Zondag 5 mei hebben wij in een dienst van dankbaarheid en bemoediging afscheid genomen van  voorzitter ouderling Jan Bremer en ouderling Saapke de Boer-Hoekstra en van diaken Geke Meindertsma-Hovinga. En van twee ouderlingkerkrentmeesters Sjors Eiling (voorzitter) en Lammie de VriesSteensma (secretaris).Heel veel dank voor het vele werk wat jullie voor onze kerk hebben gedaan en we wensen jullie alle goeds toe op jullie verdere levensweg en Gods zegen.We mogen verwelkomen Els de Bok-Greebe (ouderling) Annette FeenstraKingma (diaken), Henk Hooghiemstra (ouderlingkerkrentmeester) Siemon Alberts (kerkrentmeester). Ook Jan Wytse Boorsma is bevestigd als diaken als afgevaardigde van Classis Fryslân naar de Generale Synode. Allen Gods zegen toegewenst. 

We mogen verwelkomen Anna Stellingwerff-Spijksma, zij wordt pastoraal assistent en is door de kerkenraad als zodanig benoemd.

De scriba 


Ondersteuning in het pastoraat
In de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we met elkaar gesproken over tijdelijke ondersteuning in het pastoraat. Onze gemeente heeft een vacature voor een halftijds predikantsplaats. Het pastorale werk is daarmee dus ook deels vacant. Van de 6  pastorale wijken is 1,5 wijk ‘vacant’. Het pastoraat van deze vacature wordt op dit moment opgevangen door de pastorale teams (waarvoor veel dank!). Zij kunnen in crisis-situaties een beroep doen op pastor Hieke Plantinga en ds. Arnold Vriend. Er wordt dus vanwege de vacature, minder pastoraal werk gedaan dan bij een volledige bezetting.  Vanuit de beroepingscommissie is aangegeven dat de invulling van de vacature niet op korte termijn te verwachten is. Dat zou 
inhouden dat deze situatie nog een poosje zal blijven voortduren. Dat lijkt ons niet wenselijk. Daarom hebben we besloten om op zoek te gaan naar tijdelijke ondersteuning in het pastoraat. We hebben ds. Maarten Mook, emeritus predikant uit Sneek, bereid gevonden om ons daarin bij te staan. Hij is in onze regio wel bekend, onder meer door zijn werk in de PG Gaast – Ferwoude en als gastvoorganger in onze gemeente. In onderling overleg zullen zijn werkzaamheden worden bezien. We zullen daarover te zijner tijd nog verder bericht geven.  
de Scriba Her en der
Het was mooi om bij de voorbereiding van de tentdienst op 28 april betrokken te zijn. Ik was er zelf niet bij vanwege vakantie, maar in de gesprekken vooraf was de sfeer al  goed. Mooi dat we elkaar als kerken in Workum voor zulke gelegenheden kunnen vinden en respecteren. Ik geloof dat we kinderen van één Vader zijn. Dat zagen we ook in de dienst waarin ambtsdragers afscheid namen en bevestigd werden. Allemaal verschillende mensen uit onze gemeente. Met elkaar verbonden; kinderen van één Vader. In het gezin waar ik in geboren ben, waren we met 5 kinderen van één vader en moeder. Betekende dat, dat we alle 5 hetzelfde doen en denken? Nou, nee. Maar we blijven met elkaar verbonden.  Zo kan dat ook in verschillende christelijke geloofstradities gaan. Verschillende gedachten, gewoontes en nadrukken. Maar kinderen van één Vader. Met elkaar verbonden. Elkaar opzoeken. Belangrijk om te ontdekken en te laten zien wie de  ene Vader is.
Ds. A. Vriend 


Expositie Eeuwke Bouwsma tijdens Tsjerkepaad 2019
Tijdens Tsjerkepaad 2019 is er een prachtige schilderijen expositie van Eeuwke Bouwsma in de St. Gertrudiskerk in Workum.
Al sinds 2004 organiseert de stichting Tjerkepaad jaarlijks in de zomerperiode openstelling van diverse Friese kerken genaamd Tsjerkepaad. Dit jaar is Tsjerkepaad van 6 juli t/m 14 september. De St. Gertrudiskerk in Workum is al jaren trouwe deelnemer.
Eeuwke Bouwsma, geboren en getogen Workumer, stierf in 2002 op 77-jarige leeftijd. Zijn leven lang woonde hij in de Begine. Naast zijn beroep als huisschilder, schilderde Bouwsma ook als hobby graag. Als kunstschilder legde hij vele pittoreske plaatsen in Workum vast. Bouwsma heeft daarnaast voor de Protestantse Gemeente in Workum veel vrijwilligerswerk  verricht. Van het opnieuw 'marmeren' van een pilaar onder de orgelgalerij tot het renoveren en met goud beletteren van de rouwborden. Een deel van de schilderijen van Bouwsma worden tijdens Tsjerkepaad tentoongesteld. Er mogen nog een paar mooie stukken aan de expositie worden toegevoegd. Hebt u toevallig ook een werk in uw bezit dat u in bruikleen wilt geven, dan stellen wij dat zeer op prijs.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Harm Norbruis Tel. 0515-542090 Korenconcert in Workum
Op zaterdag 18 mei is er een Korenconcert in de
St. Gertrudiskerk van Workum. Aanvang 20.00 uur en de kerk open vanaf 19.15 uur.
Het welbekende Lemster Mannenkoor verzorgt samen met het  Harderwijks Mannenkoor een groot meiconcert. Zo ontmoeten twee koren rondom de Zuiderzee elkaar en het vast en zeker vele publiek in de St. Gertrudiskerk van Workum.
Soliste op deze avond vol muziek en zang is de van radio en TV zo bekende sopraan Judith Sportel.
Met Judith en de dirigenten Jimco Zijlstra,Feike van Tuinen en organist en pianist Dirk Norbruis, verzorgen de naar schatting 150 mannen een wijd gevarieerd programma met stukken uit vele tijden, landen en streken voor vele muzikale smaken. Natuurlijk zullen ook Fryske Lieten deel uitmaken van het programma. Voor kaarten voor het concert (voorverkoop €12,50,  zaal €15,00) is Het Boekhuis in Workum het welbekende adres en ook op www.lemstermannenkoor.nl volop info en kaarten.
Dus : “Net stinne mar hinne!”Paaskaars 2019
Op 1e paasdag is traditiegetrouw de nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. Misschien heeft u hem al even bewonderd. De afbeelding op de kaars heeft als symbool verbondenheid. Een klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer!
De paaskaars staat op een “nieuwe” standaard, vervaardigd door ons gemeentelid dhr. P. Zeilstra. De oude paaskaars met standaard is verhuisd naar Oer de toer voor het geval er diensten worden gehouden.Excursie Gouda dinsdag 7 mei  2019
Nog even in het kort:
De bus vertrekt om 7.30 uur vanaf de Merk (bus staat 7.20 uur klaar). Zowel tijdens de heen– als terugreis koffie/thee in de bus. Rond 10.15 uur staat in Gouda de koffie met traktatie klaar. Daarna bezoek aan de Sint Janskerk. Aan bezitters van Museumjaarkaart het verzoek deze kaart mee te nemen!
Rond 12.30 uur lunch (soep en belegde baguette) in plaatselijk restaurant. Daarna volgt een stadswandeling op een voor iedereen geschikte loopafstand. Vanaf ongeveer 14.45 uur kunt u zelf Gouda verder gaan verkennen.
Om 16.15 uur vertrek, verwachte aankomsttijd in Workum: 18.30 uur. We hopen op mooi weer en een goed samenzijn.
Commissie Vorming en Toerusting


Lied van de maand mei 2019: Heel de aarde jubelt en juicht.
Voor de dienst zingen we deze maand lied 67a. Deze versie van Psalm 67 stond al in diverse liedbundels en nu ook in ons liedboek. Het is een loflied met een eenvoudig, vrolijk refrein en coupletten die iets lastiger zijn. Wat tekst betreft, past het prima in de Paastijd.
Cobie Hofman-Heida


Bedankt!
Gecondoleerd en vrolijk Pasen. Dat was de laatste tijd voor ons aan de orde. Het overlijden van mijn vader op 90 jarige leeftijd viel op Goede Vrijdag. Hij is in vrede heengegaan, zijn hand in de hand van mijn moeder, die nog een psalm voor hem gezongen heeft. Overleden met het oog op Pasen. Ook vanwege zijn opgewekte karakter vond ik het eigenlijk bijzonder toepasselijk om de condoleances te mogen verbinden met dankbaarheid en het blijde uitzicht op Pasen. Beide gevoelens zijn er en mogen er zijn. We zijn als gezin zeer dankbaar voor uw blijken van medeleven op allerlei manieren. Dat geeft ons troost en bemoediging voor de tijd die komt. Hartelijk dank!Bedankt voor alle inzet!
We hebben in de afgelopen 40 dagentijd mee kunnen reizen met de weg van Jezus naar Pasen. Dankzij de inzet van velen was dit een reis langs creatieve verwerkingen in de symbolische bloemschikkingen, met steeds een toepasselijke toelichting. Ook de kinderkerk nam ons mee in hun verwerkingen, die in voorbereiding en uitvoering veel geduld en inzet hebben gevraagd. Via de (jeugd-)diakenen en –ouderlingen was er aandacht voor het goede doel via de spaardoosjes en de ‘jeugd biedt de helpende hand’. Een avond waarin we samen The Passion keken in Oer de Toer. Extra vieringen met inzet van kosters en koffieschenkers, filmers en beamers, muzikanten en gastvoorgangers. Heel veel dank voor alle inzet om het Paasverhaal in verschillende facetten mee te kunnen maken!Gaast-Ferwoude en Workum
De gesprekken met de PG Gaast – Ferwoude gaan verder. In een gemeentevergadering in april hebben zij aangegeven met ons verder te willen zoeken naar samengaan van onze gemeenten. In kleiner comité bespreken we met hen hoe dat vorm gegeven kan worden.


Her en der
De catechisaties en het bijbelgespreksmoment zijn beiden voor dit seizoen voorbij. We hebben in de catechisaties gekeken naar de eerste film uit de Narnia-reeks. Die film eindigt met een strijd, voordat het vrede wordt. Dat thema kwam ook aan de orde in het Bijbelgespreksmoment over het boek Openbaringen. Ook daar wordt een strijd beschreven, voordat het vrede wordt. Je kunt je focus leggen op de strijd. Johannes krijgt te horen dat hij de focus mag leggen op de troost die er van uitgaat dat het Lam van God meer dan overwinnaar is. Hij maakt alle dingen nieuw. Het loopt Hem niet uit de hand. Die focus is belangrijk. Ik heb een keer een cursus moeten doen waarbij we met onze hand een plankje door midden moesten slaan. Toen bleek dat als je focust op het plankje, dat het veel moeilijker is om het stuk te slaan, dan als je focust op een punt onder het plankje. Als je focust op voorbij de strijd, dan ontken je de strijd niet. Maar je zet het in het perspectief van de overwinning. We mogen ons in deze wereld inzetten voor vrede. Dat is soms strijd. Maar hou vol! Want sinds Pasen staat ons leven in het teken van de overwinning.
Ds. A. Vriend


Ambtsdragers
Het stemt de kerkenraad tot vreugde dat er op dit moment vier nieuwe ambtsdragers gevonden zijn, te weten Els de Bok-Greebe, zij is bereid één van de vacatures van ouderling te vervullen en Annette Feenstra-Kingma, zij wordt de nieuwe diaken.
Voor ouderling-kerkrentmeester zal worden benoemd Henk Hooghiemstra,
en tot kerkrentmeester Siemon Alberts.
Zij zijn als zodanig door de kerkenraad benoemd.
Indien er tegen deze benoemingen geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatshebben op zondag 5 mei 2019.
In deze dienst zullen de volgende ambtsdragers worden herbevestigd: de ouderlingen: Diet Westra-van der Valk en Siebren Reitsma, de jeugdouderlingen: Juann van der Schaaf-de Vries en Siska Dijkstra-Brandsma, ouderling-kerkrentmeester Siem de Groot; en diaken Marja de Vries-Kolk.
Wij nemen afscheid van ouderling-voorzitter Jan P. Bremer; ouderling Saapke de Boer-Hoekstra en van diaken Geke Meindertsma-Hovinga.
Ook nemen we afscheid van 2 ouderling-kerkrentmeesters Sjors Eiling (voorzitter) en Lammie de Vries-Steensma (secretaris)

Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses
Diet Westra-van der Valk, scriba


Speciale ambstdrager bevestiging
De heer Jan Wytse Boorsma, Blomikkers 15, zal op zondag 5 mei a.s. ook bevestigd worden als diaken van onze Protestantse Gemeente Workum.  Als hij hier wordt bevestigd als diaken, wordt hij benoemd als diaken namens Classis Friesland voor de Generale Synode. Wij zijn dankbaar
dat hij de landelijke kerk op deze manier mag dienen.
De scriba.Her en der
In het bijbelgespreksmoment zijn we met het boek Openbaringen bezig. Een boek vol vergezichten, symboliek en beelden. We ontdekten dat de lezers aangesproken worden als‘priesters’. Dat vonden we wel wat hoog gegrepen om dat op onszelf toe te passen. Zijn wij nou ‘priesters’? Bij priesters denken we al snel aan een ‘hogere’ klasse mensen. Mensen die bemiddelen tussen God en ‘het volk’. Dat is niet wat Johannes bedoelt in het boek Openbaringen. Het gaat om iets anders. In deze tijd voor Pasen gedenken we dat Jezus zichzelf heeft opgeofferd. Jezus bemiddelt tussen God en mens. Dat hoeven wij niet meer te doen. Hij heeft voor ons de vrede, de genade, het herstel, de liefde, de verzoening verkregen, toegankelijk gemaakt.  Johannes spoort zijn lezeressen en lezers aan om daaruit uit te delen. Dat is priesterschap; uitdelen wat Jezus voor ons heeft verkregen.
Ds.A.VriendDopen
Niet langer zelf je hoofd boven water proberen te houden?
Op zondag 12 mei 2019 is er een mogelijkheid om je kind te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 12 mei is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór vrijdag 19 april bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of Passieconcert
In de Passietijd van 2019 organiseert Brassband Crescendo op zondag 14 april een concert dat helemaal in het teken staat van de aanloop naar Pasen. Medewerking aan dit concert wordt verleend door Christelijk mannenkoor Pro Rege uit Dokkum en organist Harry Mast. Het programma zal uiteraard veel muziek bevatten die in het teken staat van passietijd.
 
Het concert is zondag 14 april om 15.00 uur in de St. Gertrudiskerk. De toegang voor dit concert is € 10,00 en kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.crescendoworkum.nl.
U bent allen van harte welkom!


Van her en der

In verband met de Kerk-School-Gezinsdienst was ik de afgelopen tijd op basisschool It Finster. Ik mocht even in alle klassen iets vertellen over wat er in de kerkdienst zou gaan gebeuren. De leerlingen en de onderwijzers zijn ook betrokken bij de dienst. Zo waren we samen bezig met het thema: Met wie ga jij mee? In een paar klassen vroeg ik naar dingen waar zij voor wilden laten bidden. En dan noemen de leerlingen heel wat zware thema’s. Schietpartijen, honger, oorlog; noem maar op. Allemaal dingen die deze kinderen zien en horen. Terwijl ze in een land van vrede, overvloed en recht wonen. Hoe zou het zijn als je zoiets zou vragen in een vluchtelingenkamp? Ik was ook bij een inspiratiemoment voor moeders van jonge kinderen. Dat ging over vertrouwen. Hoe laat je aan je kinderen zien, midden in deze wereld, dat ze mogen vertrouwen? Hoe blijf je zelf geloven dat God deze wereld niet loslaat? Hoe laat je zien dat je zelf vertrouwt op God? Om ons vertrouwen levend te houden, hebben we elkaar nodig. Wantrouwen zaaien is makkelijk en het scoort zelfs in verkiezingen. Maar vertrouwen voeden; dat vraagt realisme (erkennen van de narigheid), betrokkenheid (mensen die met je meeleven), verlangen (eerlijk zijn in wat je wilt) en hoop. Hoop dat er meer is dan wat jij kunt zien en weten. Hoop dat God er is die jouw leven draagt. Dat zijn manieren om vertrouwen te voeden. Hoe ziet een ander dat jij vertrouwt? Bijvoorbeeld doordat je bidt. Met elkaar en voor elkaar. Mooi om dat ook al aan kinderen te mogen meegeven; ik bid voor je. Mooi om dat te mogen vragen: Wil je voor me bidden? Zo voeden we vertrouwen. Ook het vertrouwen van jonge kinderen. Met hun hele leven voor zich mogen ze vertrouwen dat God er is die hun leven draagt.
                                                                  
ds. A. Vriend.Lied van de maand april 2019
God van hemel, zee en aarde/ Tussen waken


Deze maand doen we twee liederen tegelijk in de herhaling! Lied 210 is een ochtendlied waarin we God prijzen voor de nieuwe dag. Lied 631 met dezelfde melodie is ook een ochtendlied, maar dan speciaal voor de Paasmorgen. De eerste twee zondagen gaan we lied 210 voor de dienst zingen en op 21 april, Pasen, wordt dat lied 631.
                                                             
Cobie Hofman-Heida
Kerkbezichtiging 2018

De vrijwilligers hebben zich het afgelopen seizoen weer met hart en ziel voor onze prachtige Sint Gertrudis ingezet. Ze mochten veel mensen ontvangen, tekst en uitleg geven en hebben leuke gesprekken gevoerd. Uit de reacties blijkt hoe mooi men onze kerk vindt: schitterend, imposant, indrukwekkend, nog nooit baren gezien, wat een lichte kerk, prachtige preekstoel, orgelspel, het welkom, de uitleg/rondleiding.
In totaal telden we 5201 bezoekers. Dat waren er 800 minder dan in 2017. De mensen die tijdens het Tsjerkepaad de kerk bezoeken worden niet geteld. Zij kunnen een vrijwillige gave doneren.
Wat het buitenland betreft, opnieuw spant Duitsland de kroon, gevolgd door de USA en Canada. Veel bezoekers uit de laatste twee landen hebben Friese roots: Wynia, Postma, Wiersma, Dijkstra, De Vries, Poortinga. Eentje schreef dat “my mother, Elisabeth Lanting, was baptized here in 1914”. Een ander: “from generation to generation: God is great!”
Andere opmerkingen: overgrootouders hier begraven; wat leuk om te zien dat mijn overgrootopa hier gepreekt heeft; vredige plek waar overgrootouders hun laatste rustplaats hebben; Gott segne Euch! Friede sei mit Euch!; ik kom hier elk jaar, uit Warmond (komt voor de strontrace!); de poster met welkom zag ik graag in alle kerken hangen; monument van Gods trouw; fijn om weer terug te zijn (Lidy Toorenbeek).
Verder kwamen er bezoekers uit: Zwitserland, Oostenrijk, België, Engeland, Australië, Frankrijk, Bermuda, Maleisië, Finland, Griekenland, Zweden, Italië, Tsjechië, Polen, Argentinië en Zuid-Afrika.
We hopen in het nieuwe seizoen weer veel mensen te mogen begroeten. Lijkt het u/jou ook leuk vrijwilliger kerkbezichtiging te worden, meld u/je dan aan bij: fam. F. de Jong, Súd 60.
Jan P. BremerGezocht: Vormgever/tekstschrijver!

Omschrijving
De PR commissie zoekt versterking. Per 1 augustus stopt Anne IJntema-Harkema met haar taak binnen de PR commissie, daarom zijn we op zoek naar iemand die kan helpen bij het verzorgen van drukwerk, het ontwerpen van promotiemiddelen en het schrijven van teksten. Heb jij affiniteit met Adobe ontwerpprogramma’s en kun je een goed artikel schrijven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Doelstelling PR commissie
Als vormgever/ tekstschrijver ben je onderdeel van de PR commissie (bestaande uit 3 leden). Deze commissie wil een breed publiek bekend maken met de activiteiten die de Protestantse Gemeente Workum te bieden heeft. Dit willen we op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen via kerkbladen, informatieborden, folders, website en sociale media.

Waar ga jij je mee bezig houden?
Het opmaken / ontwerpen van diverse folders, omslagen kerkblad en posters. Het schrijven en versturen van persberichten van bijvoorbeeld activiteiten uit het 'blauwe boekje' naar kranten en websites. Het updaten van huisstijldragers zoals briefpapier. Veelal wordt je door andere kerkelijke commissies van tekstuele input voorzien, hier maak jij dan een lopend verhaal van of een mooie folder.

Wat verwachten we van jou
Affiniteit met computers is natuurlijk handig en een pakkende tekst kunnen schrijven is een pre. We ontwerpen onze posters via Adobe Indesign het zou fijn zijn als je daar bekend mee bent of dit op je computer hebt staan.

Tijd
De functie neemt gemiddeld 1 à 2 uur per week in beslag. Daarnaast komt de PR Commissie drie keer per jaar samen voor een vergadering.

Heb je interesse?
Wil je bijdragen aan een goede promotie van onze gemeente met leuke communicatiemiddelen, meld je dan aan. Het is leuk werk dat je allemaal thuis kunt doen. Herken jij jezelf in de vacature en denk je dat jij de persoon bent die wij zoeken? Stuur dan je reactie naar  
Excursie Gouda

De datum voor het uitstapje naar Gouda - dinsdag 7 mei – komt steeds dichterbij. Vooraf moeten nog wat zaken afgehandeld worden, waaronder de betaling. Hierbij het verzoek om voor 15 april een bedrag van 48,50 euro per persoon over te maken naar rek.nr. NL 21 INGB 0001 2333 85 t.n.v. D. de Vries in Workum o.v.v. Reisje Gouda. Indien van toepassing bij de overschrijving ook vermelden dat u over een Museumjaarkaart beschikt.

Bij de reissom is inbegrepen de busrit, op heen – en terugweg koffie/thee in de bus, koffie/thee en gebak in restaurant , lunch (kom soep en een belegde baguette), entree/rondleiding kerk en tarief stadsgids.
Vertrek uit Workum 7.30 uur, aankomst terugreis ongeveer 18.30 uur.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, maar wees er snel bij. Hiervoor contact opnemen met Foekje van der Werf (543335).
Commissie Vorming en ToerustingVan her en der
Bij de catechisaties kijken we steeds een stukje film van De Kronieken van Narnia. En dan bespreken we een thema dat in dat stukje film naar voren komt. De afgelopen keer ging het over vertrouwen en deze keer ging het er over dat je betrokken bent bij dat vertrouwen. Je kunt wel zeggen dat je vertrouwt, maar waar blijkt dat uit? Je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar in wie dan? En waar blijkt dat dan uit? We hebben toen een ‘vertrouwensval’ gedaan. Je gaat op een tafel staan, ogen dicht, armen bij elkaar en dan jezelf achterover laten vallen. En dan maar vertrouwen dat de andere jongeren je opvangen. Zo merkten we in ons hele lijf dat je betrokken bent bij vertrouwen. Als je geloof moet laten blijken, dan merk je dat je er bij betrokken bent. Het gaat niet alleen om zeggen en denken. Bij geloven is je hele leven, doen en laten betrokken. En dan kan het zijn dat je er niet aan wilt beginnen, omdat je je schaamt bijvoorbeeld. Je zou kunnen denken: “Als ik laat merken dat ik geloof in Jezus, dan schaam ik me voor
anderen.” Dat kwam in de film ook naar voren. En dat komt in het goede nieuws van Jezus ook voor. Dat een vriend van Jezus, Petrus, zich schaamt of bang is om te zeggen dat hij bij Jezus hoort. En dan is het goed om te weten dat Jezus Zich niet voor ons schaamt. Hij laat ons niet vallen. En als we vallen, is Hij er om ons op te vangen. Dat geeft moed om je schaamte opzij te zetten en voor Jezus op te komen.
Ds. A.VriendBelijdenis
In de a.s. Pinksterdienst hoopt Feike Dijkstra (één van onze organisten) belijdenis van het geloof te doen. Hij bereidt zich daarop voor door catechisatie, een aantal gesprekken met gemeenteleden en bezoekjes aan kerkelijke activiteiten. Hopelijk zijn jullie bereid om te delen wat jullie beweegt als het gaat om het geloof in Jezus Christus!Gemeentevergadering.
Gemeentevergadering Protestantse Gemeente Workum.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 13 maart 2019, na bidstond voor gewas en arbeid ( in Oer de Toer)
Aanvang gemeentevergadering ongeveer 20.30 uur in Oer de Toer

Agenda.

 1. Opening.

 2. Vaststelling agenda.

 3. Vaststelling gemeentevergadering 14 maart 2018.

 4. Jaarrekeningen van de kerk, de diaconie en de commissies over 2018.

 5. Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer.

PAUZE

 1. Beroepingswerk.

 2. Verkiezing ambtsdragers.

 3. Heilig Avondmaal.

 4. Gaast/Ferwoude.

 5. Rondvraag.

 6. Sluiting.

Het verslag van de vorige gemeentevergadering van 14 maart 2018 kunt u zondag 10 maart 2019 meenemen, na de ochtenddienst, uit de Westbouw.

Met hartelijke groet,
scriba Protestantse Gemeente Workum.
Diet Westra-van der Valk.Jaarrekeningen ter inzage.

De jaarrekeningen 2018 van de kerk en van de diaconie
liggen ter inzage van 10 tot 13 maart 2019.
Voor de jaarrekeningen van de kerk kunt u langs en/of afspreken met dhr A. Grooters, Blokmakkerij 6, tel. 541002
Voor de jaarrekeningen van de diaconie kunt u langs en/of
afspreken met mw. G. Meindertsma-Hovinga, Súd 7, tel 541999
De scriba

Winkel “Oer de Toer”

Op woensdag 13 maart, tijdens de gemeentevergadering, horen we weer veel over het werk in onze gemeente en de opbrengsten hiervan. Akky zal u over de opbrengst van de rommelmarkt over 2018 vertellen. Omdat we voor het eerst in  ons nieuwe “Oer de Toer”zitten neemt ze u even mee terug in de tijd.
In de pauze is er een verloting met mooie prijzen. Uit ervaring weten we dat u hieraan mee wilt doen. Wij stellen dit zeer op prijs. We hopen op een fijne avond.

Akky Adema-Wierda


Her en der
We zijn begonnen met belijdeniscatechisatie. Eén deelnemer (tot nog toe; altijd welkom om mee aan te haken!). In de vroege kerk (de eerste eeuwen na Christus’ geboorte) was de tijd voor pasen ook de tijd van voorbereiding op de doop. In de paasnacht werden de nieuwe gelovigen dan gedoopt. De paasnacht na de eerste Goede Vrijdag was het moment dat Jezus van de dood in het graf overging naar het leven in de opstanding. Dat is de weg van de doop: met Jezus begraven en weer opgestaan. Wij hebben dit jaar voor Pinksteren gekozen als dag voor de belijdenis van het geloof. Dan is de doop als kind als het ware afgerond. Tot die tijd van belijden, van antwoord geven, is de doop nog niet afgerond. Als een liefdesbrief aan jou gericht die je nog niet beantwoord hebt.
Mooi dat we in de komende tijd naar het antwoord toe mogen werken!Samen op weg naar Pasen.
In de komende weken bereiden we ons voor op de Goede Vrijdag en het Paasfeest. Daar geven we in de erediensten natuurlijk ook aandacht aan. Er zullen weer liturgische bloemschikkingen gemaakt worden die verbonden zijn met de diaconale collecten. Het thema voor de bloemschikkingen en voor de diaconale collecten is: ‘Een nieuw begin’. We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan onder andere ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. Ook in de kinderkerk en de ‘grote mensenkerk’ laten we in de tekstkeuze en de thema’s zien dat we als hele gemeente (dus niet alleen de taakgroepen, maar de hele gemeente!) op weg zijn naar Pasen.

In de dienst zien we dat bijvoorbeeld aan een grote plunjezak die in de kerk komt te staan. Dat is bedoeld als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn. In alle keuzes van Zijn leven, volgde Hij gehoorzaam de stem van zijn Vader. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt door de grote plunjezak. Elke keer dat er kinderkerk is, komt er een voorwerp aan de orde voor de plunjezak.

Omdat er een aantal bijzondere diensten zijn (Kwartettekoar op 10 maart en de KSG-dienst op 24 maart) beginnen we op 3 maart met het project. De diakonie heeft ook geregeld dat we in deze tijd een keer een Paasgroet kunnen sturen naar mensenrechtenactivisten en gedetineerden, hier en in het buitenland.

Ook wordt er aan de leerlingen op de basisschool It Finster (en aan alle ons bekende kinderen die bij de kinderkerk betrokken zijn) een spaardoosje gegeven. Het idee is dat ze in deze tijd daar wat in kunnen sparen voor ‘het verlaten kind’ via Kerk in Actie. Er is ook een actie waarbij kinderen klusjes kunnen doen (‘heitje voor een karweitje’) om wat extra te sparen voor in het spaardoosje. Zo maken we ons als gemeente bewust van de weg die Jezus ging en waarop wij Hem mogen volgen.Met Johannes toeleven naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.
Een voorbeeldboekje is beschikbaar.
Zondagmorgen na de kerkdienst liggen na de kerkdienst kaarten achterin de kerk voor dit gratis boekje.
U kunt dit invullen en de kaart in de grote enveloppe doen die erbij ligt, bestemd voor het N.B.G.
Contactpersoon: Klaas HofmanHigh Tea!
Zaterdag 9 maart is er weer een heerlijke “High Tea” voor jong en oud in Oer de Toer.
De jeugd gaat allemaal lekkere zoete en hartige hapjes klaar maken. Deze hapjes worden geserveerd bij een heerlijk kopje thee.
U bent van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 uur gezellig samen thee te komen drinken en te genieten van de heerlijke hapjes die de jeugd gemaakt heeft. Let op: er wordt geen koffie geschonken.
We vragen een minimale bijdrage van € 5,- per persoon voor deze High Tea en alle extra is welkom. Deze bijdrage is deels voor de onkosten en deels voor een goed doel.
Het goede doel deze keer is: World Servants. Komt allen en neem gezellig uw buurman/buurvrouw/vriend/vriendin/etc. mee! U kunt zich zondag 24 februari en zondag 3 maart opgeven via de lijsten in de kerk, maar u kunt zich ook opgeven via de mail naar of telefonisch via (0515) 54 21 03 (Juann van der Schaaf).

We heten u van harte welkom en hopen er een gezellige én lekkere middag van te maken!
Groeten de JeugdouderlingenIn gesprek met ons verleden, op weg naar de toekomst
Thema-avond met de heer Albert Althuis.

Zoals u weet verscheen in 2017 mijn boekje ‘Van scheiding naar hereniging’ waarin ik de geschiedenis van de Gereformeerde kerk beschrijf van 1836 tot 2005. Met plezier vertel ik aan de hand van foto’s wat over die 169 jaar en het proces dat leidde tot de hereniging. 
In de slotbeschouwing van het boekje probeer ik onder woorden te brengen hoe de geloofsbeleving van vroeger verschilt van die van ons. 
Hierover ga ik graag met u in gesprek. Naar aanleiding daarvan komen we als vanzelf te spreken over de toekomst van kerk en geloof. 
We beseffen allemaal dat we daarover de wijsheid niet in pacht hebben, maar ook dat we met elkaar daar naar op weg zijn. 
Albert Althuis

Datum:         Donderdag 7 maart 2019
Tijd:             20.00 uur – 22.00 uur
Plaats:         Oer de ToerWorld Servants benefiet diner Hotel Jans
Net als voorafgaande jaren organiseren wij 9 maart a.s. een benefiet diner in samenwerking met Hotel Jans in Rijs! Er zal weer een heerlijk 3-gangen menu voor u klaar staan. U kunt ter plekke kiezen uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en
2 nagerechten.
Opgave graag voor 4 maart. Dit kan bij Wilma Engelsma, , tel. 0515-542386, of stuur ons een berichtje op Facebook. Graag verzoeken wij u om bij uw opgave door te geven met hoeveel personen u komt, en eventuele dieetwensen of allergieën.
Kosten:         € 28,50 inclusief aperitief & exclusief koffie/thee
                    (of andere dranken) 
Inloop:         Vanaf 17.30 uur
Graag hopen we u/jullie te zien op 9 maart!
World Servants groep Workum-KoudumWereldgebedsdag Workum
De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag. In Nederland bestaat deze dag al 90 jaar. Ook dit jaar doet Workum weer mee samen met vele andere kerken en groepen in ons land en over de hele wereld.
Wij houden een oecumenische bijeenkomst met als thema “Welkom, God nodigt je uit!” dat dit jaar voorbereid is door vrouwen uit Slovenië. 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden om te bidden voor de nood in de wereld. Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Doet u ook mee?
Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met het Sloveense comité.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 1 maart 2019, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.

Voor informatie of vervoer: tel. 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl
Namens de kerken van Workum WereldgebedsdagcomitéGemeentevergadering 13-3-2019
De gemeentevergadering zal worden gehouden op woensdag 13 maart 2019 om ongeveer 20.30 uur in Oer de Toer.
De agenda voor de gemeentevergadering 2019 komt in het volgende Kerknieuws.

De dienst Biddag voor Gewas en Arbeid is op woensdag 13 maart a.s. voorafgaande aan de gemeentevergadering. Aanvang 19.30 uur
Deze dienst zal worden gehouden in Oer de Toer.
De scribaHer en der
De voorjaarsbloemen laten zich zien. Ik word daar zelf altijd vrolijk van. Het is alsof de natuur iets vertelt van het Paasverhaal. Wij gaan richting het Paasfeest. De tijd voor Pasen noemen we de vastentijd of veertig dagen tijd. In het Heidenskip zijn er een aantal ‘húskeamer-gesprekken’ over de vastentijd. Ook in onze gemeente zijn de voorbereidingen voor de diensten en de activiteiten in gang gezet. Met alle ‘bezigheden’ zou je bijna vergeten dat het gaat om een tijd van inkeer en bezinning. Daar wordt van oudsher bij gevast. Even de afleiding weg doen om de leiding van God in je leven te kunnen herkennen. Even een moment om te checken of we niet teveel in beslag genomen worden door onze gaven. Misschien moeten we de aandacht wat verleggen naar de Gever van die gaven?
Ds. A. VriendLied van de maand maart 2019
Gij die uw naam als teken schenkt.
Als lied voor de dienst zingen we deze maand een lied dat door Chris Fictoor drie jaar geleden speciaal voor onze gemeente is geschreven. Op 17 maart zal hij bij ons voorgaan in een kerkdienst. Dat is een mooie aanleiding om dit lied, dat we vast ook in die dienst zullen zingen, te herhalen. De tekst die spreekt over Gods nabijheid, past prima in de 40-dagen-tijd.
Cobie Hofman-HeidaZondag 10 maart een bijzondere Fryske Tsjinst om 9.30 uur
In sjongbondel foar Hindrik van der Meer

Yn septimber 2018 is muzykman Hindrik van der Meer oan syn ôfskiedstoernee begûn. Mar leafst 42 tsjerken reizget er bydel, om oeral noch ien kear lucht te blazen yn it fluitsje dat er altyd yn ’e bûse hat as dirigint. Oait rjochte Van der Meer it Kwartettekoar op, dat no al wer tolve jier mei him ûnderweis is. Hindrik hat de leeftyd fan 80 jier berikt en wurdt no traktearre op in mânske sjongbondel, mei lieten fan himsels en oaren. Op 27 jannewaris 2019 is yn de Anna Tsjerke fan Winsum Hertslach presintearre, 170 ‘lieten om it út te sjongen’, sa’t de ûndertitel seit. Dêr sit de jubel fan it libben yn, mar ek de oantrún om it fol te hâlden.

It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei Van der Meer doe’t er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy tiid wie it koar, mei leden rûnom wei, net meart fuort te tinken út ’e Fryske tsjerken. It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer foar de bondel west.
Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer sels, mar útjouwerij Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek oare lieten oer it fuotljocht te bringen.

In fjouwerkoppige redaksje, besteande út Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt Poortstra en Gerben van der Veen, bûgde him oer de seleksje út tritich jier geastlik repertoire. It resultaat hat in lieteboek fan 272 siden west, dêr’t Fryske sjongers fan alle leeftiden lange jierren mei foarút kinne.   

Op 10 maart sjongt it koar foar de fjierde keer út Hertslach yn de Gertrudistsjerke yn Warkum. De toernee rint oan maart 2020 ta, dus noch 28 kear yn likefolle tsjerken rûnom yn ’e provinsje. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin. De komplete útfieringslist is te finen op de webside fan it Kwartettekoar.   


Van her en der
Ariana Grande en Julie Andrews. Misschien herkennen jullie de namen. Een vrouw van 25 en een vrouw van 83. Vooral jongeren tussen de 10 en de 18 zullen Ariana kennen van
Netflix en Youtube als zangeres en actrice. Vooral ouderen tussen de 60 en 80 zullen Julie kennen van de bioscoop en TV als zangeres in musicals-actrice. Nu heeft Ariana
Grande een liedje (‘Seven Rings’) gemaakt met het deuntje van een liedje van Julie Andrews (uit de musical ‘Sound of Music’; My favorite things). Tussen die twee nummers zit bijna 55 jaar verschil. Misschien is het eens goed om van beide liedjes een filmpje te bekijken. Bijvoorbeeld met je opa of oma. Of met je kinderen. Of met je kleinkinderen.
Gewoon; als manier om een beetje in elkaars wereld te kijken. Je zoekt ze op op je telefoon en kijkt samen op de bank naar de clip van beide liedjes. Want die twee filmpjes vertellen een verhaal. Over hoe we kijken naar de rol van vrouwen. Hoe we kijken naar troost, geld, populariteit, erbij-horen. Een verhaal over wat wij “het goede leven” vinden.
We hebben pas de eerste avond van catechisatie gehad. Daar gaat het over de verhalen in ons leven. Verhalen die ons vertellen hoe we naar onszelf moeten kijken. Verhalen die
ons willen vertellen wie wij zijn. Die twee filmpjes geven daarwat inzicht in. Wat er vroeger blijkbaar ‘leuk’ was en wat er nu blijkbaar ‘leuk’ is. Midden in al die verhalen is
Jezus gekomen. Hij vraagt ons niet om een oud verhaaltje te volgen. Hij vraagt ons niet om een nieuw verhaaltje te volgen. Hij vraagt geen keus tussen Ariana of Julie. Hij vraagt om een keus voor Hem. Aan alle drie of misschien wel vier generaties samen. Hem te volgen in ons leven van alle dag, samen op onze eigen manier. Dat vraagt aandacht voor elkaar en met elkaar in gesprek gaan. Misschien wel naar aanleiding van
de ‘make-over’ van een liedje van bijna 55 jaar oud.

Voorjaarsvakantie
We zijn tijdens de voorjaarsvakantie even weg. In voorkomende gevallen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de wijk-ouderling. Die weet ook wie er van de pastores in de regio achterwacht is.Lied van de maand februari : Heer, ik prijs Uw naam
Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 889. Het is een mooi aanbiddingslied dat oorspronkelijk uit Engeland komt en dat eerder verscheen in de bundel Opwekking. Vorig jaar hebben we dit lied ook al bij een themabijeenkomst gezongen.
Cobie Hofman-HeidaVerkiezingen 2019
In mei a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend:
De ouderlingen S. de Boer-Hoekstra, D. Westra-van der Valk, S.S. Reitsma, J.P. Bremer.
Jeugdouderlingen: J. van der Schaaf-de Vries en S. Dijkstra-Brandsma,
Diakenen: G. Meindertsma-Hovinga en M. de Vries-Kolk.
Kerkrentmeesters: L. de Vries-Steensma, Sj. Eiling en S. de Groot.

We zijn verheugd dat ouderlingen D. Westra-van der Valk en S.S. Reitsma hun ambtswerk willen voortzetten en jeugdouderlingen J. van der Schaaf-de Vries en S. Dijkstra-Brandsma ook.
Datzelfde geldt voor diaken M. de Vries-Kolk en kerkrentmeester S. de Groot. Voor de goede orde: soms heeft men aangegeven niet voor de volledige termijn te gaan. Dit geldt ook voor de nog zittende ouderlingen en diakenen.

Wij zijn blij dat mevr. S. de Boer-Hoekstra heeft aangegeven door te willen gaan als pastoraal assistent (wijk 3) en zij is door de kerkenraad als zodanig benoemd.

Wij zoeken 3 ouderlingen wijk 3, wijk 4 en wijk 6(=Nij Mariënacker).
En 1 diaken en 2 kerkrentmeesters.

In dit Kerknieuws vindt u een aanbevelingsbriefje.
t/m 3 februari bestaat gelegenheid uw voordracht in te leveren in de bus in de kerk of bij de scriba D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33.
Natuurlijk mag u ook van de e-mail gebruikmaken. scriba

De kerkenraad acht het van groot belang dat het werk (pastoraat) in de wijken door kan gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat voor sommigen de termijn van vier jaar afschrikt. Als gemeenteleden aangeven voor een kortere periode (twee jaar) te willen aantreden, dan juichen we dat van harte toe. Wat zou het mooi zijn dat gemeenteleden uit de leeftijdsgroep 30-60 jaar deze open plaatsen zouden innemen.
Hebt u vragen over de inhoud van het ambt, neem gerust contact op met ondergetekende of een van de andere kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses
Diet Westra-van der Valk, scribaUitnodiging voor de doop
Op zondag 10 februari 2019 is er een mogelijkheid om je kind te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 10 februari is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór maandag 28 januari bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of e-mail . De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld in de maand mei.Lied van de maand februari 2019:  Heer, ik prijs Uw naam
Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 889. Het is een mooi aanbiddingslied dat oorspronkelijk uit Engeland komt en dat eerder verscheen in de bundel Opwekking. Vorig jaar hebben we dit lied ook al bij een themabijeenkomst gezongen.
Cobie Hofman-Heida


Actie Kerkbalans 2019
Op 12 januari is de kerkbalans 2019 actie  van start gegaan.
Het thema voor 2019 is “ WAT IS DE KERK U/JE WAARD ?
Een vraag die de moeite waard is om over na te denken. Is het misschien een goed gesprek of is het de boodschap die uw /jouw hart raakt of  de liturgie of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. De kerk een onmisbare pijler in ons bestaan!!!
Om dit alles in stand te kunnen houden is geld nodig. Daarom vragen wij u/ jou om onze kerk te steunen.  Dank zij uw/ jouw bijdrage kan de kerk in Workum voortbestaan.
Vergeet u niet om de ingevulde antwoordenveloppe klaar te leggen voor de Kerkbalanslopers ?
De kerkrentmeesters
In gesprek met andere culturen en religies
.

Thema-avond met Sietske de Boer

Sietske de Boer woonde en werkte 12 jaar lang als journalist, schrijver en organisator van wandeltochten in de Rif, de noordelijke bergstreek van Marokko. Zij zal u graag alles vertellen over haar ervaringen, in het bijzonder over de jaren die ze doorbracht in Al Hoceima, aan de kust van de Middellandse Zee. Al Hoceima is het hart van de Rif, de streek van herkomst van meer dan 85 % van de Marokkaanse Nederlanders.
Juist de laatste twee jaar is er sociale onrust in die regio, mensen voelen zich achtergesteld en willen betere voorzieningen en een betere toekomst voor hun kinderen.  ‘Het heeft alles te maken met de turbulente geschiedenis van deze streek,’ zegt Sietske. Zij schreef meerdere boeken over Marokko. Haar nieuwste boek zal ze graag – gesigneerd – verkopen.
Nog heel regelmatig gaat Sietske naar haar tweede vaderland, waar ze zoveel fijne jaren heeft doorgebracht. De jaren in de Rif vond ze de mooiste. ‘Ik heb in Amsterdam gewoond, en in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, maar in de Rif merkte ik dat ik altijd een plattelander ben gebleven,’ zegt zij.

Sietske de Boer (1954) is geboren en getogen in Gaast, als oudste dochter van het plaatselijke bakkersechtpaar Dooitze en Klaske de Boer. In 2012 keerde Sietske terug uit Marokko en trok in bij haar mem in Workum, voor wie zij mantelzorger is.

Datum:         Woensdag 23 januari 2019
Tijd:             20.00-22.00 uur
Plaats:          Oer de ToerWeek van Gebed 2019 zet recht voor ogen
Workum – 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Workum zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid. 

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Workum vinden plaats van 21 tot 27 januari 2019 in de diverse kerken plaats volgens onderstaand rooster. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een halfuur.

 • Maandag 21 januari in Werenfriduskerk

 • Dinsdag 22 januari in Baptistenkerk

 • Woensdag 23 januari in Protestantse Gertrudiskerk

 • Donderdag 24 januari in Baptistenkerk

 • Vrijdag 25 januari in Protestantse Gertrudiskerk

 • Zaterdag 26 januari in Doopsgezinde Vermaning

 • Zondag 27 januari Afsluitende diensten in de diverse kerken


Organisatoren van het gebedsteam uit de diverse kerken in Workum. Informatie e-mail: .
Tel. 0514-541315 en 06-21327465.Beroepingswerk 2019
Nu ds. A. Vriend sinds september 2018 werkzaam is in de Protestantse Gemeenten Workum en It Heidenskip, waar we bijzonder blij en dankbaar voor zijn, is hij tevens automatisch onze consulent voor de nog te vervullen halve predikantsplaats (0,5 fte) in Workum. We bedanken ds. Wim Beekman heel hartelijk voor zijn eerdere consulentschap.
De gevraagde solvabiliteit voor 0,5 fte is door de Protestantse Kerk Nederland inmiddels verleend.
Als commissie gaan wij de mogelijkheden onderzoeken welke predikant in onze omgeving een halve predikantsplaats of minder in Workum zou willen vervullen.
Wij willen gemeenteleden in de gelegenheid stellen om hiervoor namen van predikanten door te geven aan de beroepingscommissie.
We bidden en hopen op een vruchtbaar jaar onder Gods zegen in het zoeken naar een juiste predikant.

De beroepingscommissie, Bert Grooters, Klaas Hofman, Siebren Reitsma, Willem de Vries, Siska Dijkstra, Botsje Koopmans en Gerlof Terpstra.


Commissie Vorming en Toerusting

Op donderdag 17 januari a.s. is om 19.30 uur in Oer de Toer de catechisatie voor jongeren uit de eerste drie jaren van de middelbare school.
We komen één keer in de veertien dagen bij elkaar op de donderdagavond. De eerste keer komen we met z’n allen bij elkaar in Oer de Toer om kennis te maken en om misschien de groep te verdelen. Dat hangt af van het aantal deelnemers. Welkom om mee te doen!Bijbelgespreksmoment
Op dinsdagochtend 22 januari a.s. is er vanaf 10.00 uur in Oer de Toer de start van een bijbelgespreksmoment. Iedereen die mee wil doen is daarbij van harte welkom! Graag wel van tevoren even een berichtje naar ds. Vriend (liefst via de e-mail: (telefonisch mag ook). Dan weten we ongeveer op hoeveel mensen we mogen rekenen. Deze eerste keer zullen we ook met elkaar bespreken wat
we verwachten van zo’n bijbelgespreksmoment.
Hartelijk welkom!Belijdeniscatechisatie
In januari beginnen we met belijdeniscatechisatie. Een aantal keren komen we bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over geloven en wat dat voor jou betekent. Verder is er een soort ‘snuffelstage’ waarin je op zoek gaat naar sporen van God. Als je mee wilt doen, stuur dan een berichtje, liefst via de mail, naar ds. Arnold Vriend .Uitnodiging voor de doop
Op zondag 10 februari 2019 is er een mogelijkheid om je kind te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 10 februari is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór maandag 28 januari bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of e-mail . De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld in de weken na de zomervakantie.Bedankt!
In de afgelopen weken is er een heleboel extra werk verzet door onze vrijwilligers. Daardoor hebben we allemaal mogen genieten van inspirerende bijeenkomsten, ook bijvoorbeeld van de clubs, in Nij Mariënacker en in Waldrikhiem. Nu deze vieringen achter de rug zijn wil ik graag, namens u en jullie allemaal, de vrijwilligers heel hartelijk bedanken: voor de liturgische bloemschikkingen, voor de kerstattenties en
collectedoelen, voor de kinderkerk-activiteiten, voor muziek, voor koffie, warmte, licht en geluid, voor schoonmaken, versieren, opbouwen en afbreken, voor liturgieboekjes,
aankondigingen in (kerk-)bladen en posters, voor dienst doen in erediensten, welkom heten van gasten en nog veel meer dingen die achter en voor de schermen gebeurd zijn, waardoor we samen konden vieren en gedenken dat God mens geworden is. In deze periode kwam heel veel bij elkaar; prachtig om te zien dat het ook zo mooi voegde tot één geheel: de eer aan God! Samen is er veel mogelijk; dat is maar weer gebleken. Mooi dat we samen Zijn doel mogen dienen!Goede wensen
We hebben op allerlei manieren van jullie goede wensen mogen ontvangen. Kaartjes, mailtjes, een kerstpakket en goede woorden bij de deur of onderweg. Heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid met elkaar! Wij wensen u allemaal veel heil en zegen toe in dit nieuwe jaar en Gods nabijheid in alles!
Pastor Hieke Plantinga en dominee Arnold Vriend.Her en der
Het was mooi om in de afgelopen tijd met de gemeente en het gezin het kerstfeest te mogen vieren.
Het is maar goed dat de kinderen schoolvakantie hebben, anders was er geen tijd voor alle feestelijkheden. En dan was er geen tijd voor om er van bij te komen. Nu hebben we gelukkig die tijd wel. Om even de suikerspiegel weer op een gewoon niveau te krijgen. Maar ook om alle ervaringen te laten inzinken. Net zoals de regen niet meteen moet wegspoelen van het land, moet ook de zegen niet direct wegspoelen. Het moet de kans krijgen om door te dringen. Even napraten. Even ontvangen. Even niks (en misschien zelfs wel even vervelen; goed voor de creativiteit en om te ontdekken wat er is doorgedrongen…). Laat de zegen even doordringen. Dat is een goed begin.
Ds. A. VriendWERELDGEBEDSDAG  WORKUM

De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag. In Nederland bestaat deze dag al 90 jaar.
Ook dit jaar doet Workum weer mee. Wij houden een oecumenische bijeenkomst. Het thema is “Welkom, God nodigt je uit!” en is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Slovenië. 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden om te bidden voor de nood in de wereld. Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Doet u ook mee?
Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met het Sloveense comité.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 1 maart 2019, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.

Voor informatie of vervoer: 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl

Namens de kerken van Workum
WereldgebedsdagcomitéWorld Servants organiseert: Overheerlijk stamppot diner!
World Servants actiegroep Workum-Koudum organiseert een overheerlijk stamppot diner voor u! Graag nodigen wij u uit voor dit diner op 26 januari in Op’e Hichte te Koudum. U bent welkom van 18:15 tot 18:30. U kunt smullen van onze heerlijke stamppotten, maar daarnaast kunt u ook nog prachtige prijzen winnen met ons draaiend rad! U bent van harte uitgenodigd! J
Kosten: €10,-

Opgave graag voor 19 januari:  
of bel 0515 – 542386Lied van de maand januari 2019: Dank U wel voor de sterren en de maan.
Als lied voor de dienst zingen we deze maand een kinderlied uit de bundel Hemelhoog. In november hebben we het in de dankdienst met een youtube-filmpje gezongen, en de zondag daarvoor kwam het ook al langs. Dus we kennen hem al een beetje. Het is een lied vol van dank aan God die altijd voor ons zorgt.
Cobie Hofman-Heida

(klik op de afbeelding en u hoort het lied)


Workshop ‘Symbolisch bloemschikken’
Voor de deelnemers aan deze activiteit: Op donderdag 10 januari wordt u om 14.00 uur verwacht in ‘Oer de Toer’. Mevr. B. Edens, lid van de ‘Bloemschikwerkgroep’ van de Sint Antonius van Paduaparochie – locatie Sneek, vertelt ons waarom zij dit werk doet. Daarna maken we onder haar leiding een schikking met als thema ‘Wintertijd’ (zie verder de toegestuurde brief).
Commissie Vorming en Toerusting


Voorverwarmde kussentjes in de kerk

Wist u dat er voorverwarmde kussentjes in de kerk liggen? U kunt ze ophalen in het koor achter de grote kaarsenstandaard.


Rommelmarkt
Voor brengen van goederen voor de rommelmarkt in de Utwyk eerst bellen naar Telly, tel. 542581 of naar Grietje, tel 543634.


Collectemunten
Bestellen (graag vooraf) bij dhr. K. Nicolaij  0515-541971 of via
Halen (daarna) op Nonnestrjitte 2, 8711 CP Workum.
Op de eerste maandag van elke maand, of na afspraak.
 
Verpakking:   (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00
                    (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00
                    (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  
                    (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00         
                    Eventueel is een andere mix mogelijk.
 
Betaling bij voorkeur op rekening NL38RABO0305.0338.16 t.n.v. Protestantse Gemeente Workum, “inzake collectemunten”. Anders eventueel contant. Graag lege doosjes weer inleveren.


Doneer gereedschap


Heeft U zagen in huis, een sleutelset  die U nooit gebruikt of een naaimachine die achter in de garage staat?
Gereedschap dat door U niet meer gebruikt wordt kan helpen bij het inrichten van technische scholen en het ondersteunen van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met Uw gereedschap  kunnen jongeren een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gedacht kan worden o.a. aan: ring- en steeksleutels, lijmklemmen, eenvoudige draaibankjes voor hout en metaal en alle soorten auto gereedschap, naaimachines enz .

Dit alles kan worden gebracht bij:
Sybe Postma, Learmole  9  Workum, tel 542542


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. Oude kaarsen                              

Heeft u nog oude kaarsen of kaarsvet, dan kunt u die brengen bij Griet Couperus, Hearewei 55. Sjaak IJntema maakt hier weer prachtige nieuwe kaarsen van voor onze winkel.

Bij voorbaat dank.


Tien tips om missionair te zijn in eigen omgeving

1 ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen  (Filippenzen 4 : 5)

2 Luister naar mensen en wees oprecht geïntersseerd; stel vragen

3 Doe zomaar iets aardigs, gewoon omdat het kan. Help iemand met boodschappen sjouwen, laat iemand bij de kassa voorgaan in de rij, enz.

4 Doe niet mee met mopperen en klagen: wees een sfeerverbeteraar.

5 Laat zo af en toe merken dat u een gelovig mens bent.

6 Maak in uw huiskamer zichtbaar dat u gelovig bent: een beeld, een kruis, icoon of tekst.

7 Zet u in voor uw omgeving via vrijwilligerswerk.

8 Roddel positief. Vertel je baas hoe goed jeje collega vindt, en vertel dat de collega zelf ook.

9 Stuur zomaar een positief e-mailtje aan iemand. Of een kaartje. Of een echte brief.

10 Doe niet mee met (voor)oordelen, maar zorg voor verbindingen tussen mensen.

Meer tips om missionair te zijn, bijvoorbeeld in de kerk, op het web of met kinderen en jongeren, zijn te vinden in het hand- zame boekje ‘100 tips & stops voor de missionaire gemeente’.
Te bestellen via www.pkn.nl/webwinkel,of of (030) 880 13 37

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.