PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

Bij de dienst van zondag 1 juli
Deze zondag hoop ik weer in Workum voor te gaan. Ik neem de preek mee die ik de laatste keer in Voorburg heb gehouden over Marcus 3:20-35. Ik zie er naar uit weer even terug in Workum te zijn en elkaar te ontmoeten rondom het Woord. Vrouwlief gaat voor in Voorburg, zij komt niet mee, de (grotere) kinderen waarschijnlijk wel. Preekroostertechnisch was het nog niet zo gemakkelijk om in deze laatste maanden van de vacante periode een gastbeurt in te plannen in Workum, maar Pastor Hieke Plantinga was zo vriendelijk haar gastbeurt aan mij af te staan, waarvoor hartelijk dank!
Ds. Giel SchormansNieuwe baan
Zoals u misschien al hebt gehoord of gelezen in Ons kerkblad heb ik per 1 september een nieuwe baan. Ds. Boomsma uit Koudum gaat dan met emeritaat en mij is gevraagd of ik in de vacaturetijd het pastoraat en crisispastoraat wil invullen. Het is een aanstelling voor 20 uur per week en eerst voor een jaar. Dat betekent dat ik per 1 september stop in de Gasthuiskerk te Bolsward. Voor de protestantse gemeente te Workum verandert er niets. Ik zie er naar uit om hier, na anderhalf jaar vacant te zijn geweest, met ds. Vriend samen te werken.
Hieke Plantinga-Folkertsma


Orgelconcerten 2018 in de St. Gertrudiskerk te Workum
13 juni  Sander van Marion orgelconcert. aanvang 20.00 uur
11 juli  Klaske Deinum inloopconcert aanvang 19.30 uur
15 augustus Feike Dijkstra inloopconcert  aanvang 19.30 uur
29 augustus Dick Klomp orgelconcert  aanvang 20.00 uur
1 september Tsjerkepaed organisten aanv. 13.30 tot17.00 uur
12 september Dick Sanderman orgelconcert, aanv. 20.00 uur


Privacy wetgeving.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Om als kerkelijke gemeente goed te kunnen functioneren maken wij gebruik van uw gegevens. ( pastorale zorg, website, Kerknieuws ).
Zo willen we een gemeenschap zijn, waarin leden naar elkaar omzien en elkaar aan God opdragen.
Hebt u bezwaar tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat schriftelijk aan de scriba kenbaar maken.

Voorbereidingscommissie AVG
J.P. Bremer.
L. de Vries-Steensma.
D. Westra-van der Valk.


Lied van de maand juli 2018: Zonne en maan.
 
Lied 303 is een eenvoudig lied uit Zweden, waarvan de tekst geschreven werd door Britt G. Hallqvist. Naast kerkliederen schreef ze vooral kinderboeken en vertaalde ze klassieke literatuur in het Zweeds.
Het lied kent heel korte regels, waarbij de laatste drie regels als een soort refrein klinken vanwege de in elk couplet terugkerende woorden: ‘wij danken U, / wij prijzen U, / wij zingen uw heilige naam’.
In de Scandinavische landen is dit lied onvoorstelbaar populair geworden en wordt het beschouwd als een lied dat werkelijk iedereen, van jong tot oud, kent. Een paar jaar geleden hebben we het ook als lied van de maand gezongen. Wanneer we het goed kennen, wordt het hier vast net zo geliefd als in het noorden.
Cobie Hofman-Heida


Boottocht zaterdag 7 juli 2018
Dit jaar zal de boottocht voor 65+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 7 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we door Sneek richting Sloten en via de Langweerderwielen terug.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’.

We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek.
De kosten bedragen  € 30,00  per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake. 
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 10 juni op bij Botsje Koopmans, tel.542409, of  bij Geke Meindertsma, tel.541999
U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
De Diaconie


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Gemeente te Workum wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Mogen wij foto's van gemeenteleden enz. op onze website of Facebook plaatsen?

Als er mensen op de foto staan die herkend kunnen worden, moet de kerk toestemming vragen. Die toestemming moet de kerk uitdrukkelijk vragen en iemand moet vrij zijn om nee te zeggen. Let op: vragen of de kerk foto’s mag maken is iets anders dan het vragen of de kerk ze op de website mag zetten. De kerk zal dus (zeker als het gaat om foto’s die niet afgeschermd staan) selectief moeten zijn in welke foto’s zij plaatst. Vraag aan de mensen die herkenbaar op de foto staan schriftelijke toestemming. Dat is zeker het geval als het om kinderen gaat. Als de kerk het verzoek krijgt om een foto te verwijderen, dan moet zij daaraan meewerken. De kerk mag zonder toestemming foto’s publiceren waar mensen niet herkenbaar op staan, bijvoorbeeld als alleen ruggen van mensen te zien zijn of mensen ‘wegvallen’ in een groep van mensen.

Daarom heeft de PR commissie besloten om het fotoalbum van onze website te verwijderen. Tevens zijn de fotoalbums van Facebook verwijderd. De tijdlijnfoto’s volgen binnenkort. Vanaf 25 mei gaan we proberen om alleen mensen of kinderen te publiceren zonder dat ze herkenbaar in beeld staan.


Kerkomroep in de St. Gertrudiskerk.
 

Sinds een paar weken is onze kerk aangesloten bij landelijke kerkomroep. De kerkdiensten kunt u nu beluisteren via www.kerkomroep.nl, vervolgens “Friesland’’ kiezen en daarna doorscrollen naar Workum. Ook kunt u de Kerkomroep-app op uw smartphone, Ipad of tablet plaatsen.
 
Mede door de invoering van de nieuwe Europese regelgeving, de zgn. privacywet (AVG), worden ingaande 13 mei a.s. de kerkdiensten niet langer op DVD  aan gemeenteleden aangeboden. Deze wet verbiedt het zichtbaar in beeld brengen van kerkgangers.
 
Kerkrentmeester Klaas Folkerts  (06-25144356) is bereid ( zonder kosten) , wanneer u (nog) niet aangesloten bent op internet, te adviseren hoe u via de telefoon of tv aansluiting toch gebruik kunt maken van Kerkomroep.
 
 De uitzending via Studio Mariënacker blijft voorlopig ongewijzigd.Lied van de maand mei 2018
De Geest van God waait als een wind.
In mei zingen we lied 691 als lied voor de dienst, een Pinksterlied van Marijke de Bruijne op een melodie van Gon Voorhoeve. Pinksteren is het feest van Gods blijvende aanwezigheid onder de mensen, maar die is vaak niet zo gemakkelijk aan te wijzen. Het is een aanwezigheid zoals…zoals….en dan volgen er allerlei beelden: vuur, wind, een duif. Of abstracter: eenheid, onderlinge verstaanbaarheid, bron van goede machten. De Friese vertaling van Eppie Dam en Margryt Poortstra is ook erg mooi.
Cobie Hofman-Heida


DOPEN
Op zondag 27 mei 2018 is er weer een doopdienst.
Mochten er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan bestaat daartoe gelegenheid.
Voorganger is zondag 27 mei 2018 ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn.
Aanmelden graag vóór 5 mei a.s. bij de scriba, mevr. D. Westra-van der Valk,
Lynbaen 33. Tel. 542154; of  e-mail
De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld op 21 oktober 2018
De scriba


Onderscheiden
We feliciteren de heer Jacob van der Valk en ook zijn vrouw Trudy Vervaart-van der Valk, Sud 154, met hun Koninklijke onderscheiding, welke zij ontvingen voor hun verdiensten in de maatschappij.  Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Dokkum reisje
Op 25 april jl. maakten gemeenteleden een reisje naar Dokkum o.l.v. de dames Van der Werf, De Vries en Plantinga. Wegens ziekte was mevr. Plantinga afwezig. Het vertrek om kwart over acht. Het eerste reisdoel was de Bonifatiuskapel, waarvoor ruim de tijd was uitgetrokken. Misschien iets teveel?
Wij werden ontvangen met koffie en heerlijk vers gebak! Wij werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kon eerst een film over Bonifatius bekijken, de andere groep liep met een uitstekende rondleider naar de Bonifatius bron. Het was een genoegen om naar deze man te luisteren.
Maar het weer werkte niet mee: het was erg koud, winderig en regenachtig.
Ook de lunch werd hier gebruikt: we kregen een lekkere  kop hete soep.
's Middags waren er twee rondleiders om ons Dokkum te laten zien, alweer prima vertellers!
Er stond op het programma ook "een vrij gedeelte van de dag", immers Dokkum heeft zoveel moois:  een Grote Protestantse Kerk, een geweldige R.K. Kerk van Cuypers, een museum, enz. Maar vanwege het slechte weer gingen velen naar het restaurant van de Hema.
Op de terugweg in de bus scheen de zon!
Hartelijke dank aan Foekje, Lammie en Hieke.
Tot volgend jaar.
Piet Dekker


Kerkbezichtiging
 
Op 16 april start de kerkbezichtiging weer. Helaas begint die dit jaar om half 2, omdat er minder mensen beschikbaar zijn. Op de vergadering vroeg iemand iets te schrijven over het afgelopen seizoen. Naast Nederlanders ontvangen we veel buitenlandse gasten. U zult begrijpen dat de Duitsers daarvan het leeuwendeel vormen, wel 90%. Andere landen zijn: België, Engeland, Noord-Ierland, Frankrijk, Denemarken, Polen, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Canada, USA, Aruba, Brazilië, Kenia, Namibië, Zuid-Afrika, Afghanistan, Australië en Nieuw-Zeeland.
En wat vindt men van onze kerk? Mooi, prachtig, bijzonder, interessant, geweldig, indrukwekkend, licht, imposant, fraai! Verder staan er soms  onder de kop "uw reactie" aardige dingen. Ik citeer: Mijn voor-voorvader is hier bij de kerk begraven: Abraham Fortunatus de Rochemont. Blijf  er goed op passen en blijf hem gebruiken tot eer van God! een onverwachte ervaring mede omdat "onze organist" Harry Mast hier ook speelt. Heel anders dan wij katholieken gewend zijn. Een hele mooie kerk om aan mijn zus te denken. 26 jaar geleden hier getrouwd. Wat geweldig dat er diensten worden gehouden en hier de gemeente mag samenkomen. Ik vond de quiz heel erg leuk. Door het verhaal is de kerk gaan "leven". Na ± 50 jaar weer hier. Nu heel goede uitleg! Hier gedoopt (1939). Discovered my relatives (ontdekte familieleden). Prachtige kerk, maar onze Sint Jan is mooier. Heel bijzonder om dit als bouwvakker te bekijken. Mijn vader en zijn compagnon en hun mensen verrichtten de restauratie (1939-1951). De baren worden ook vaak genoemd. Velen hebben die nog nooit gezien. Tenslotte is men zeer te spreken over de gastvrijheid, de uitleg en de rondleidingen. Genoeg reden om ook dit jaar op dezelfde voet door te gaan.
J. Bremer


HELP!
Binnenkort krijgt de pastorie (gelukkig) weer nieuwe bewoners.
Zoals gebruikelijk willen we daarvoor de woning een flinke opknap/schoonmaakbeurt geven!
WIE HELPT??
Inlichtingen en opgave bij Jan Stoel: tel. 541992 of
 
De kerkrentmeesters


Uitstapje naar Dokkum woensdag 25 april.
Op genoemde datum hopen we met een bus vol gemeenteleden(60 personen)een bezoek te brengen aan Dokkum.De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf de Merk. In de Bonifatiuskapel volgt een ontvangst met koffie en koek.Groepsgewijs worden  we daarna rondgeleid door de kapel,processiepark,en wonen we een filmvertoning bij.Rond het middaguur wordt soep geserveerd en kunt u de zelfverzorgde lunch nuttigen.Daarna o.l.v. een aanta lgidsen een stadswandeling.Vanaf ongeveer 3 uur kunt u zelf rondkijken in Dokkum.We hopen om 6 uur ’s avonds weer thuis te zijn.
Commissie Vorming en Toerusting.

 Paaskaars 2018Hierbij de uitleg van de afbeelding op de paaskaars: KELK/DUIF/KRUIS.
Een  vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de
Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.
 
Namens de diaconie Joh.Hoekema


Dominee A. Vriend neemt beroep aan!
De kerkenraden zijn blij en dankbaar te kunnen meedelen, dat ds. A. Vriend te Ouwsterhaule/Scharsterbrug, het beroep naar onze gemeenten Workum en It Heidenskip heeft aangenomen.
                                  
De scriba’s Workum en It Heidenskip.


 
Ambtsdragers

Het stemt de kerkenraad tot vreugde dat er op dit moment twee nieuwe ambtsdragers gevonden zijn, te weten Paulina de Vries-de Jong, Noard 94; zij is bereid een van de vacatures van jeugdouderling te vervullen en Thea Wijnja, Brouwersdyk 23; zij wordt de nieuwe diaken. Zij zijn als zodanig door de kerkenraad benoemd. Indien er tegen deze benoemingen geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatshebben op zondag 22 april 2018. Voor Thea Wijnja zal de bevestiging op een later tijdstip plaatsvinden (27 mei).
 
In deze dienst zullen de volgende ambtsdragers worden herbevestigd: de ouderlingen Rienk Harkema, Rients Siderius en Hinne Wiersma; de ouderling-kerkrentmeester Wyke de Boer; de diakenen Johannes Hoekema, Botsje Koopmans; de jeugddiakenen Inkje Bakker en Tjettje Postma-Hempel.
Wij nemen afscheid van ouderling Anne van der Leij; van de jeugdouderlingen Woltsje Bokma en Marian de Wolff-Wijnja en van diaken Bauke Spijksma.
 
Door de kerkenraad benoemd tot pastoraal-assistenten Atty Nicolaij-Soepboer, Nonnestrjitte 2 en Meta Kuiper, Lynbaen 14. Zij zullen gaan werken in resp. wijk 4 en wijk 6.
 
Wij zoeken nog een ouderling voor wijk 6: Nij Mariënacker, de Hosta en de Wende en voor wijk 4. Bent u tussen de 30 en 70 jaar oud zijn en mocht u zich geroepen voelen, meld u dan aan bij de scriba.
 
Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses
Diet Westra-van der Valk, scriba.


Friese Cantatedienst van zondag 15 april
Deze zondag een kerkdienst in gezongen vorm. De Cantate ‘Fakkeldragers yn ‘e wyn’ ( tekst: Eppie Dam, muziek Hindrik van der Meer) wordt uitgevoerd door een projectkoor en kinderkoor. Beide koren staan onder leiding van Cobie Hofman – Heida. Muzikale ondersteuning van een pianiste, een klarinettiste  en een fluitiste. Verder zijn er twee vertellers. Ook de gemeente wordt betrokken bij het muzikale verhaal door hier en daar mee te zingen. Waar gaat het over? De cantate maakt in teksten en 8 liederen een reis door de Bijbel. Van Genesis af zijn er mensen die het vuur van het geloof hebben doorgegeven. Soms was het een groot vuur, in andere tijden maar een klein vlammetje. In onze tijd zien we misschien nog maar weinig van het oude vuur, maar één vonkje is al genoeg om de vlam van het geloof weer aan te wakkeren. Zo worden ook wij fakkeldragers. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de gemaakte onkosten. Er is geen uitgangscollecte. Aanvangstijd: 9.30, duur ongeveer 1 uur. Van harte welkom!
Lied van de maand april 2018: De toekomst is al gaande
In april zingen we lied 605 als lied voor de dienst, een Paasgedicht van Inge Lievaart op een melodie van Willem Vogel. Elk couplet begint met de regel “de toekomst is al gaande”. Die toekomst is niet te stuiten, en het begin? Dat is het lege graf van de Paasmorgen.
                                                          
Cobie Hofman-HeidaNijkleaster kuiertocht
Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster in Jorwert een ‘Kleaster-kuier’, een kloosterwandeling. Ook dit jaar willen we meedoen en wel  op woensdag 21 maart 2018.
Vervoer wordt onderling geregeld.

Het programma is als volgt:
09.30 uur      Ochtendgebed
10.00 uur      Koffie of thee met kleasterkoeke
10.30 uur      Begin van de Kleasterkuier (een wandeling die is
                    opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding.
12.00 uur      Gezamenlijke lunch (zelf meebrengen)De Fryske Passy van Hoite Pruiksma als drama van beeld en muziek.
 

De Fryske Johannes Passy van Hoite Pruiksma op vrijdag 16 maart om 20.30 u. in de St. Gertrudiskerk in Workum, nu in een nieuwe, dramatisch-theatrale setting!
 
Deze door Hoite Pruiksma gecomponeerde Johannes Passy werd in 1999 voor het eerst in Workum en in Groningen uitgevoerd, door hem daarna omgewerkt en kwam in die vorm daarna nog twee keer tot klinken. De verkiezing van Leeuwarden tot culturele hoofdstad in 2018 inspireerde Hoite Pruiksma om zijn Passy weer uit te gaan voeren. Maar nu in een andere vorm: met een uitgekiende toevoeging van regie en licht wordt de visuele verbeelding van deze dramatische muziek op een schilderachtige manier vergroot. En dat gaat een zeer intense beleving van het lijdensverhaal opleveren!
De uitvoering in Workum is de première van deze nieuwe opzet en het is tevens de aanzet van een tournee van 7 voorstellingen. Na Workum wordt deze passie uitgevoerd in Utrecht, Amsterdam, Assen, Nijmegen, Groningen en Leeuwarden.
De uitvoering op 16 maart in de St. Gertrudis in Workum begint om 20. 30 uur.
Op 11 maart is er ’s middags om 15.00 uur in It Pottebakkershûs een (gratis) inleiding over de passie, die wordt verzorgd door componist Hoite Pruiksma.
Kaarten voor de uitvoering op 11 maart zijn in de voorverkoop te verkrijgen via www.stichting-up.nl


Gemeentevergadering Protestantse Gemeente Workum.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 14 maart 2018, na bidstond voor gewas en arbeid.
Aanvang gemeentevergadering ongeveer 20.30 uur in het vieringsgebied van de kerk.
 
Agenda:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Vaststelling van het verslag van de op 13 maart 2017 gehouden gemeentevergadering
 • Vaststelling van het verslag van de gecombineerde gemeenteverg. 5 februari 2018
 • Jaarrekeningen van de kerk, de diaconie en de commissies over 2017
 • Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer    
PAUZE
 • Beroepingswerk
 • Voortgang Oer de Toer
 • Rondvraag
 • Sluiting.

 
De agenda, het verslag van de vorige gemeentevergadering in 2017 en die van 5 februari 2018 en de financiële stukken van de kerk, de diaconie en andere clubs zijn op zondag 11 maart 2018 na de ochtenddienst mee te nemen uit de Westbouw.


Jaarrekeningen ter inzage.
De jaarrekeningen 2017 van de kerk en van de diaconie
liggen ter inzage van 10 tot 14 maart 2018.
Voor de jaarrekeningen van de kerk kunt u langs en/of afspreken met dhr. A. Grooters, Blokmakkerij 6, tel. 541002
Voor de jaarrekeningen van de diaconie kunt u langs en/of
afspreken met mevr. G. Meindertsma-Hovinga, Súd 7, tel. 541999.
De scribaOp woensdag 14 maart a.s. is er eerst de Bidstond en daarna is er in de kerk de gemeentevergadering. Hier horen we weer over het werk in onze gemeente en de opbrengsten hiervan. Ook zal Akky de opbrengst van de rommelmarkt over 2017 bekend maken en u vertellen over de verdere plannen voor het nieuwe seizoen.
De verloting, zoals gewoonlijk, gaat deze keer NIET door. Want een verloting in een kerk, vinden we niet gepast!
Maar als “Oer de Toer” klaar is, dan gaan we weer los.
Akky Adema-WierdaOnderweg naar Pasen.
De Veertigdagentijd is een tijd van rust en bezinning. Er zijn dagboekjes of je kunt je abonneren op een dagelijkse mail met een tekst om die dag over na te denken. Ook in de kerk is het een periode waarin we met projecten voor kinderkerk en Kerk in Actie toeleven naar het Paasfeest.
En zo zijn er met Pasen, en ook in de tijd daarvoor, heel veel gebruiken. Denk maar aan het vieren van carnaval en het vasten in de Veertigdagentijd, waarin de zondagen niet meetellen. De paasvuren en het zoeken van paaseieren. De vieringen in de stille week en de traditie van uitvoeringen van de Matthaüs Passion. Of de Passion, die ook al een traditie lijkt te worden.
Bij sommige gebruiken en tradities vraag je je misschien af waar dit eigenlijk vandaan komt. Heeft dit nog wel iets met het christelijke paasfeest te maken, is het puur commercieel of is het een oud heidens gebruik?
Op woensdag 21 maart wil ik u graag meenemen op weg naar Pasen langs een groot aantal van deze tradities en gebruiken.  
 
Datum: Woensdag 21 maart 2018
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Latijnse School
Leiding: Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma


 
Correctie datum reisje

In de oproep voor het betalen van de reissom (€ 27,50) voor het reisje naar Dokkum in Kerknieuws 322 stond een foutieve datum vermeld. De juiste datum is woensdag 25 april. Weet u het nog: het bedrag graag voor 1 april overmaken op rek.nr. NL27 INGB 0001 2333 85 t.n.v. D. de Vries, Workum.
Commissie Vorming en Toerusting.Inzamelingsaktie voor Voedselbank
 

De Voedselbank Zuidwest Friesland organiseert op 27 april en 28 april 2018 een grote inzamelactie onder de inwoners van de stad Workum en omliggende regio.
Aan verschillende organisatie, kerken en instellingen is gevraagd om hieraan  hun medewerking te verlenen.
 
De Voedselbank Zuidwest Friesland is o.a. actief in de stad Workum en de omliggende  regio, op verzoek* verstrekt de Voedselbank aan inwoners die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien een voedselpakketten.
Voor het samenstellen van de voedselpakketten zijn veel levensmiddelen noodzakelijk. De aanvoer is momenteel onvoldoende om hiermee een goed voedselpakket samen te stellen.
 
Wij vragen u om een bijdrage aan de actie te doen, hiermee helpt u de Voedselbank om een volwaardig voedselpakket te verstrekken.
 
Met uw bijdrage is de Voedselbank in staat een volwaardig voedselpakket te verstrekken,
In de onderstaande opsomming vindt u suggesties voor gewenste producten.
 
Met name lang houdbare producten zijn uitermate geschikt voor het samenstellen van een voedselpakket.
Voorbeelden zijn de volgende producten;

 • koffie en thee - hagelslag - jam - pindakaas - pasta’s - rijst - sausen voor pasta’s en rijst
 • bloem - pannenkoekenmeel ­- houdbare melk
 • groente, vlees en vis in blik of glas
 • soepen in blik of folieverpakking
 • lichaamsverzorging artikelen – tandpasta zeep en wasmiddelen
 • volle spaarzegelboekjes zijn ook welkom

Bijdragen zijn onmisbaar om het werk van de Voedselbank mogelijk te maken, bijvoorbeeld met;

 • een financiële steun op, Bankrekening  NL05RABO0155647911 t.n.v. Voedselbank Zuidwest Friesland
 • schenken van overtollige voorraden levensmiddelen. De Voedselbank draagt hiermee bij dat producten worden gebruikt en niet worden vernietigd
 • Schenking van particulieren
 • Inzamelingsacties

 
Wanneer u als vrijwilliger op vrijdagmiddag 27 april en/of op 28 april een paar uurtjes de levensmiddelen in ontvangst wilt nemen?  Stuur dan een mail aan
 
Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket zie dan op onze website  www.voedselbankzwf.nl voor de gewenst informatie.


Betaling reissom
Voor diegene die zich heeft opgegeven:de te betalen  reissom voor de excursie naar Dokkum op woensdag 27 april bedraagt €27,50.Dit bedrag graag overmaken vóór 1 april naar rek.nr. NL21INGB0001233385 t.n.v.D.de Vries,Workum. Hierbij vermelden” reisje Dokkum”.
Commissie Vorming en Toerusting


Nieuw redactielid Kerknieuws

De redactie is blij dat Gonny de Boer de gelederen komt versterken. We heten haar van harte welkom en hopen op een goede samenwerking.
Namens de redactie Kerknieuws
 


Lied van de maand maart 2018: Hij ging de weg zo eenzaam 
In maart zingen we lied 560 als lied voor de dienst. Tijdens een thema-avond over ons nieuwe liedboek hebben we hem al wel eens gezongen, maar nog niet in een kerkdienst. Het lied komt oorspronkelijk uit Zweden en heeft een mooie, eenvoudige melodie. In sobere woorden wordt de eenzame lijdensweg van Jezus geschetst. Zijn vrienden laten hem in de steek, toch deed hij het voor hen (couplet 1). Zijn vijanden slaan en bespotten hem, hij doorstond het en deed het voor hen (couplet 2). Wij hebben vergeving nodig, hij deed het voor ons (couplet 3).
Cobie Hofman-Heida
WERELDGEBEDSDAG  WORKUM

 
Vrijdag 2 maart is Wereldgebedsdag.
Op deze speciale vrijdag vinden samenkomsten plaats in 173 landen, gedurende 24 uur, als een lange ketting van gebed. Ook Workum doet weer mee.
Dit jaar zijn de oecumenische vieringen voorbereid door vrouwen uit Suriname en is het thema “En God zag dat het Goed was...” 
Honderdduizenden mensen voelen zich door gebed verenigd en gesterkt. Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld!
Collecte opbrengsten zullen besteed worden aan o.a. medische zorg en onderwijs.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!
Vrijdag 2 maart 2018, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.
Voor informatie of vervoer: 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl
 
Namens de kerken van Workum
Wereldgebedsdagcomité
(Hanna, Ineke,  Klaske, Petra, Shirley)


Afscheid
Enige tijd geleden heeft mevr.T.S.Griede-Hendriks,Dwarsnoard12,aangegeven te willen stoppen als pastoraal-assistente.Wij respecteren haar beslissing.  Vijf jaar lang heeft ze in wijk 1 met veel inzet en liefde pastoraal werk gedaan.Wij willen haar daarvoor hartelijk bedanken en wensen haar voor de toekomst Gods zegen toe.
 
Namens de kerkenraad,
Diet Westra-van der Valk,scriba.Beroepingswerk

De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Workum en It Heidenskip zijn voornemens, gehoord de gecombineerde gemeentevergadering van 5 februari j.l., een beroep uit te brengen op ds. A. Vriend van Ouwsterhaule/Scharsterbrug.
Tot 20 februari bestaat er de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure (bij de scriba’s).
Bij geen bezwaar wordt het beroep definitief uitgebracht.
 
 
Namens de beide kerkenraden,
de scriba’s,
 
Diet Westra-van der Valk                           
Jolmer de Vries


Veertigdagentijd.
Kinderkerk: In de Veertigdagentijd luisteren de kinderen naar verhalen over wat Jezus ziet, hoort en doet op weg naar Pasen. Het thema van het project is ‘Ik zorg voor jou’. God zorgt voor mensen en de mensen zorgen voor elkaar.
Op 1e zondag horen de kinderen het Bijbelverhaal van Jezus in de woestijn, veertig dagen en veertig nachten lang. Daar komt de duivel die hem op de proef stelt. Maar er komen engelen die voor hem zorgen ( Marc. 1:12-15). Als introductie op het verhaal wordt elke zondag een voorwerp getoond dat het verhaal symboliseert.

Verbeelding: De Bijbelverhalen worden zichtbaar gemaakt op een grote poster voor in de kerk, met daarop een bloem. Op de bloem wordt na afloop van de kinderbijeenkomst door het zondagskind een illustratie van het verhaal van die week toegevoegd.
 
Symbolisch bloemschikken: Het thema van de schikkingen is ‘Leven vanuit het geheim’. De schikkingen gaan uit van de Bijbellezingen van de verhalen van de Kinderkerk. In die verhalen weerspiegelt zich wat God met de aarde wil. Zo wordt het geheim van God en mensen zichtbaar. Ze houden ons een spiegel voor. In die spiegel zien we wat we doen en ontwaren we het geheim. Centraal en steeds terugkerend symbool in de schikkingen is daarom een spiegel. Wat we in het verhaal van zondag 18 februari horen en in de spiegel zien is dat Jezus zich eerst in de stilte terugtrekt om tot de kern van zijn opdracht en zichzelf te komen. Als beeld van het geheim is gekozen voor een bloembol. Elke bloembol bevat een geheim van waaruit het leven zich ontwikkelt: je ziet het niet, maar vormt zich toch.
Uitleg van de symboliek en bijbehorende teksten worden gelezen door medewerkers van het Schoonmaakteam.
 
Diaconie: Het bovengenoemde kinderproject en de campagne van ‘Kerk in Actie’ sluiten op elkaar aan. Het thema van de campagne  is ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Hierin staat de zorg van moeders, vaders, opa’s en oma’s centraal - ver weg en dichterbij. In de zorg voor kinderen laten mensen iets zien van Gods liefde. Met de opbrengst van de rondgangcollecte op deze zondag ondersteunt Kerk in Actie partnerorganisatie IOOC. Medewerkers hiervan helpen moeders, die hun land Syrië ontvlucht zijn en zijn neergestreken in Oost-Libanon, om hun kinderen toch de nodige zorg te bieden.
Jeugddiaconaat: Voor elk gezin met opgroeiende kinderen is ook dit jaar een Spaardoosje beschikbaar. Hierover en over andere acties volgt nog nadere informatie.


Filmavonden.
Op dinsdag 20 en donderdag 22 februari vindt in het Filmtheater Workum, Emmabuert 16, de vertoning plaats van de film ‘Les Innocentes’. Voor de inhoud van de film zie pagina 19 in de Activiteitengids 2017-2018. Op beide avonden is er na afloop van de film gelegenheid om over de thematiek van de film in gesprek te gaan met Pim Engelenburg. Let op de aanvangstijd: 19.30 uur. De kosten van € 6,50 (incl. consumptie) te betalen aan de kassa. Beide avonden zijn volgeboekt!
Commissie Vorming en Toerusting


drs. A. Knevel gaat voor in dienst 11 februari
De Protestantste Gemeente Workum is vereerd om op zondag 11 februari drs. Andries Knevel te mogen verwelkomen in haar gemeente als voorganger.
De 65 jarige drs. Andries Knevel is theoloog, schrijver en radio- en televisiepresentator. Hij is de voormalig programmadirecteur van de Evangelische Omroep en is een van de bekendste coryfeeën van de EO. Jarenlang presenteerde hij samen met Tijs van den Brink de talkshow Knevel & van den Brink. Met enige regelmaat gaat hij voor als predikant in verschillende kerken in Nederland, zo ook bij de Protestantse Gemeente Workum op zondag 11 februari.
Afgelopen jaar herstelde Knevel van een legionellabesmetting. Maar aan zijn geloof heeft hij nooit getwijfeld. In zijn tv-programma "Toen was geloof nog heel gewoon" onderzoekt hij in hoeverre Nederlanders nog geloven. Want geloof is soms ver te zoeken. Wat is de rol van het christelijk geloof in de huidige maatschappij. Drs. Andries Knevel praat mensen moed in. Ongetwijfeld aandachtspunten in de dienst.

Locatie: St. Gertrudiskerk
Adres: Merk 5, Workum
Voorganger: Drs. Andries Knevel
Organist: Dhr. F. Dijkstra
Aanvang dienst: 9.30 uurKomt u of kom jij ons team versterken?
Al sinds jaar en dag staat het kinderkerk team klaar voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Tijdens het kindermoment in de kerkdienst worden de kinderen op een ongedwongen manier in contact gebracht met het geloof en worden er leuke knutselwerkjes gemaakt. We volgen hierbij het boek: 'Vertel het maar'. Hierin staan voor elke week Bijbelverhalen en knutselwerkjes beschreven geschikt  voor de diverse leeftijdsgroepen.
Vind je het leuk om wat voor kinderen te betekenen en wil je graag op deze manier je steentje bijdragen aan onze gemeente, dan zijn we op zoek naar jou! Het huidige kinderkerk team bestaat uit een groep enthousiaste dames, waarvan 3 dames het huidige bestuur vormen. Dat mogen er een aantal meer worden. Daarom hebben we op dit moment 2 vacatures:
Voorzitter kinderkerk
Kinderkerk leiding

1. Profielschets Voorzitter kinderkerk:
- Man of vrouw tussen de 25 en 100
- Je hoeft niet mee te draaien in het kinderkerk rooster, wij zoeken een echte voorzitter.
- Je bent aanspreekpunt en legt gemakkelijk contact tussen de dominee(s) en de diverse afdelingen in de kerkelijke gemeente.
- Je kunt mensen aansturen en opdrachten (door)geven. Dit doe je samen met het kinderkerk bestuur.

2. Profielschets Kinderkerk leiding:
- Man of vrouw tussen de 15 en 100.
- Je vindt het leuk om geloof en kinderen te combineren.
- Je wilt 1 x per maand/ anderhalve maand meedraaien in het kinderkerk rooster.
Lijkt 1 of beide vacatures u of jou wat, dan horen we dit natuurlijk graag. Stuur een mailtje naar:

Meer informatie over de functies is te verkrijgen via Anke de Vries: 06-13289412.
Namens het bestuur van de Kinderkerk,
Anke de Vries, Wietske Westendorp en Djoke KoopenHuispaaskaars
 

Pasen wordt gevierd op 1 en 2 april 2018.
Voor gemeenteleden bestaat de mogelijkheid om voor deze tijd een Huispaaskaars te bestellen. Deze kaars is bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring te beleven.
Op de zondagen 4, 11 en 18 februari, ligt een bestellijst achter in de Kerk op de grote tafel. Prijzen, lengten en kleuren zijn op deze lijst vermeld. Wanneer u uw naam en adres op deze lijst noteert, wordt de bestelling voor de Paasdagen bij u thuisbezorgd.
Telefonisch bestellen is ook mogelijk bij H. Smits-Boschma, 541292.


Extra gemeenteavond 5-2-2018 !
De kerkenraden van de Protestante Gemeenten van Workum en It Heidenskip nodigen u uit tot het bijwonen van een gecombineerde gemeente vergadering op maandag 5 februari 2018, 's avonds om 20.00 uur in de Gertrudiskerk.
Op deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraden voorgedragen predikant.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Jan P. Bremer - Eise Terluin, voorzitters
Diet Westra-van der Valk - Jolmer de Vries, scriba's


Bedankt namens World Servants!
Wij willen iedereen die vrijdag aanwezig was bij het stamppotdiner in Op ‘e Hichte hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ook alle sponsoren nogmaals hartelijk dank! De opbrengst was €978,50. Voor meer informatie over onze groep en acties kunt u kijken op onze Facebookpagina of de site: https://www.worldservants.nl/actieplatform/groep/workumkoudum (rekeningnummer: NL70RABO0303564466, o.v.v. Groep Workum-Koudum). Onze volgende actie is zaterdag 10 februari: u kunt genieten van een 3-gangendiner voor € 27,50 bij hotel Jans in Rijs. U kunt zich hiervoor opgeven: mailen naar  of bellen/appen naar 06-12947281. Hopelijk tot dan!
Namens de World Servants groep Workum-Koudum:
Arno, Wilma, Yske, Liesbeth, Rienke en MarijeMissionaire avond gastvrije kerk

“Missionair zijn is niet op een zeepkist gaan staan. Het is ook geen preken van hel en verdoemenis.” Dit zei ds. Nynke Dijkstra-Algra uit Houten (provincie Utrecht) donderdag 24 januari in de Gertrudis tijdens een avond in het kader van Vorming en Toerusting. Het thema van deze missionaire avond was ‘De gastvrije gemeente’. Ds. Dijkstra komt oorspronkelijk uit Leeuwarden. Haar vader was de destijds zo bekende hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, leraar en senator dr. Hendrik Algra. In de aankondiging van deze avond in Kerknieuws van 13 januari jl. stond: “Missionair zijn is geen activiteit, maar draait om relaties. Hoe krijgt het geloof vorm in ons dagelijks bestaan?” Welnu, de ‘belofte’ die eigenlijk al in deze woorden zat opgesloten, is tijdens de avond helemaal waargemaakt. Het verhaal dat Nynke Dijkstra hield (met verduidelijkingen via de beamer) was buitengewoon boeiend en opende verrassende nieuwe inzichten en vergezichten.
 
Ds. Nynke Dijkstra-Algra is werkzaam als specialist missionair werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, zo vertelt ons Kerknieuws van 13 januari eveneens. Ze heeft ook diverse boeken over de missionaire gemeente op haar naam staan. Maar zij is ‘gewoon’ predikant in volle rechten, zij het dus dat ze geen ‘eigen’ gemeente heeft. Ze vertelde over een dominee van een Londense kerk die van zijn (Anglicaanse) bisschop opdracht had geregen zijn kerk koste wat het kost open te houden. Er zaten op zondag namelijk alleen nog wat oudere mensen. Het lukte deze dominee door werkelijk van alles in zijn kerk neer te zetten, waaronder bijvoorbeeld bedden waar daklozen even kunnen slapen. Nynke Dijkstra heeft deze kerk zelf in de Engelse hoofdstad bezocht. En natuurlijk is het geweldig wat deze dominee heeft gepresteerd, maar “wij hoeven de kerk niet briljant te maken met een bed en zo.” Missionair zijn moet in ons zelf zitten, missionair zijn zit in het leggen van relaties en het onderhouden daarvan, zo zei ze. “Je geloof delen in het dagelijks leven. Leef je leven als gelovig mens en gelovige gemeente, dan ben je al missionair.”
 
“We moeten al zoveel in de kerk en nu moeten we… pfff… ook nog missionair zijn,” zullen kerkleden wellicht verzuchten. Maar zo is het niet, aldus Nynke Dijkstra. “Eigenlijk doen we al veel te veel in de kerk. We hoeven de jongeren niet te trekken met een band in de kerk.” We moeten niet drammen en we hoeven ook niet te proberen de kerk weer vol te krijgen. Het is ook niet aan ons om te oordelen over mensen die niet geloven. Maar wat is missionair zijn dan wel? “Het heeft te maken met leven uit de bron en dat de mensen kunnen zien dat je een gelovig mens bent. We hoeven niet zo veel te doen. Relax, zou ik zeggen.”  
 
“De kerk is de ambassade van het Koninkrijk Gods,” aldus ds. Dijkstra. Zonder kerk, voegde ze daaraan toe, zou het vrijwilligerswerk in Nederland instorten. “Luister goed naar wat er gebeurt in Workum,” zei ze bij de beantwoording van de vraag wat ‘missionair zijn’ dan wél betekent. We moeten als kerk aansluiten bij wat er gebeurt in de samenleving, in vreugde en verdriet. “Dat gaat met kleine stappen, laten we contact leggen, mensen uitnodigen.” En bovendien, aldus Nynke Dijkstra-Algra, “kijk eens door de ogen van buitenstaanders.”
 
In het Utrechtse dorp Cothen werden in 2013 de door hun vader gedode jongetjes Ruben ((9) en Julian (7) gevonden. Direct nadat de jongens gevonden waren ging in Cothen de kerk open. Dát is missionair, aldus Nynke Dijkstra. Een prachtige avond! (AS)

foto's vindt u in het fotoalbum


Lied van de maand februari 2018

Heer, ik kom bij U (De kracht van uw liefde)                                       
In februari zingen we lied 891 als lied voor de dienst. Er staan liederen in ons liedboek uit verschillende tradities en ik probeer die allemaal eens aan bod te laten komen. Het lied voor deze maand komt oorspronkelijk uit Australië en staat inmiddels in diverse bundels. Het is twee maal vertaald, de eerste staat o.a. in de bundel Opwekking. De vertaling in ons liedboek is speciaal gemaakt door Liesbeth Goedbloed, even wennen voor degenen die het lied al kennen, maar ook heel mooi.
Cobie Hofman-HeidaStichting Stype Tadzjikistan
Stichting Stype Tadzjikistan organiseert mogelijk nog één keer een reis om de levensomstandigheden in een tehuis voor gehandicapte kinderen te verbeteren. Het gaat om het tehuis in de plaats Hisor, dichtbij Dusjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan, waarheen de afgelopen jaren al verschillende keren reizen zijn gehouden. Tijdens deze reizen zijn onder andere een nieuw toilet- en douchegebouw, een nieuwe keuken en nieuwe bedden gerealiseerd. Ook zijn er klaslokalen en slaapzalen opgeknapt.

Mede door dit initiatief vanuit Fryslân is de toenmalige corrupte leiding van het tehuis vervangen, en heeft de plaatselijke overheid zelf ook fors geïnvesteerd. Hierdoor zijn de omstandigheden in het tehuis zelf in korte tijd aanzienlijk verbeterd, en op een niveau dat acceptabel is volgens de standaarden die gelden in Tadzjikistan. Ook de voedselhulp die Stichting Stype een aantal jaren verleende, is nu niet meer nodig.

Toch wil de leiding van het internaat onze hulp nog één keer inroepen, en wel om de wasruimte voor kleren en beddegoed te vervangen. De overheid vindt dat zij inmiddels weer genoeg gedaan heeft, maar deze wasruimte is feitelijk nog altijd een ruïne. Herstel heeft geen zin, er moet nieuw worden gebouwd.

Daarom doet Stichting Stype ook voor 2018 een oproep aan jonge en oudere mensen om zich op te geven voor een reis naar Tadzjikistan. Tijdens deze reis zal dan een nieuwe wasruimte voor kleren en beddegoed worden gebouwd, of liever gezegd: afgebouwd. De fundering,het casco en de installatie van water en stroom zullen in de loop van het jaar door Tadzjiekse bedrijven worden gerealiseerd, de groep uit Fryslân zal de afbouw doen: tegelen, schilderwerk, inrichting.

Een reis naar Tadzjikistan is hoe dan ook een onvergetelijke ervaring. Niet veel mensen uit het Westen komen ooit in Tadzjikistan. Je ziet daar met eigen ogen de verschillen in welvaart - en je beseft ook, dat we uiteindelijk allemaal als mensen verbonden zijn.

Mensen die mee willen, moeten gezond van lijf en leden zijn. Vakkrachten zijn welkom, maar niet iedereen hoeft timmerman te zijn. Met de reis is een bedrag van € 1000 per persoon gemoeid, bij voorkeur bijeen te brengen door middel van individuele en gezamenlijke acties.

Meer info of opgeven? Stuur, liefst vóór 31 januari aanstaande, een bericht naar of bel met Liuwe Westra, 0517-469245 / 06-30837586.


Missionaire avond "De gastvrije gemeente"
De locatie voor de ‘Missionaire avond’ te houden op donderdag 25 januari is gewijzigd. Deze bijeenkomst vindt plaats in de St. Gertrudiskerk. Dit in tegenstelling met wat er in de kerkbladen vermeld staat.

Missionair zijn is geen activiteit, maar draait om relaties. Hoe krijgt het geloof vorm in ons dagelijks bestaan? Maakt het verschil dat we geloven? En wat merken anderen daarvan? Kunnen we ons geloof ‘handen en voeten’ geven, ook in de ontmoeting met mensen buiten de kerk? Nynke Dijkstra-Algra komt op 25 januari naar Workum om te spreken (wellicht ook in het Fries!) over missionair zijn.
Onze gemeente heeft in haar beleidsplan het voornemen opgenomen om een gastvrije gemeente te willen zijn. Deze avond zal ongetwijfeld veel inspiratie opleveren en is bedoeld voor alle gemeenteleden.
Nynke Dijkstra-Algra is werkzaam als specialist missionair werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Ook heeft ze verschillende boeken geschreven over de missionaire gemeente (Back to Basics) en het pastoraat (Pastoraat voor iedereen).

Datum: Donderdag 25 januari 2018;
Tijd: 20.00-22.00 uur;
Plaats: St.Gertrudiskerk
Leiding: Nynke Dijkstra-Algra
 
De missionaire commissie:Truike Harkema tel. 542012,Herma en Yde Engelsma, tel 542386 en Paulina de Vries tel. 540425


Verkiezingen 2018

In mei a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend: de ouderlingen R. Harkema, A. van der Leij, R. Siderius en H.S. Wiersma. Ook aftredend zijn de jeugdouderlingen mevr. W. Bokma en mevr. M. de Wolff-Wijnja, de (jeugd)diakenen J.A. Hoekema, mevr. B. Koopmans,  B.A. Spijksma, mevr. I. Bakker en mevr. T. Postma-Hempel en ouderling-kerkrentmeester mevr. W.T. de Boer.
Ouderling J.W. Boorsma was ook aftredend, maar is door de classis Sneek opnieuw voorgedragen als afgevaardigde naar de Synode voor de periode van één jaar (dit omdat er nogal wat veranderingen komen: classis Fryslân, regiopredikant, e.d.).
Wij zijn verheugd dat de ouderlingen Harkema, Siderius en Wiersma hun ambtswerk willen voortzetten. Datzelfde geldt voor de (jeugd) diakenen Bakker, Hoekema, Koopmans en Postma-Hempel en voor ouderling-kerkrentmeester De Boer. Voor de goede orde: soms heeft men aangegeven niet voor de volledige termijn te willen gaan.
We zoeken dus twee ouderlingen (wijk 4 en wijk 6), een diaken en een jeugdouderling.
Op 14 en 21 januari worden vóór de dienst briefjes verstrekt, waarop u namen van gemeenteleden kunt voordragen. Tevens zal zo'n briefje in Kerknieuws worden afgedrukt. Natuurlijk mag u ook van de e-mail gebruikmaken. T/m 4 februari bestaat de gelegenheid uw voordracht in te leveren in de bus in de hal van de kerk of bij de scriba, D. Westra- van der Valk, Lynbaen 33; e-mail:
De dames J. Douma-Kiel en Tj. van der Zee-Schotanus hebben aangegeven te willen stoppen als pastoraal-assistent. De kerkenraad wil hen bedanken voor het werk als zodanig en is blij met hun opvolgsters, mevr. G.W.Wunderink,Bûterikkers 14(wijk 5) en mevr A.Reitsma Giliam,It Fjouwerkant 15(wijk 6)
De kerkenraad acht het van groot belang dat het werk (pastoraat) in de wijken door kan gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat voor sommigen de termijn van vier jaar afschrikt. Als gemeenteleden aangeven voor een kortere periode (twee jaar) te willen aantreden, dan juichen we dat van harte toe. Mocht pastoraal-assistent meer iets voor u zijn, ook in die groep kunnen we nog wel enige "handen" gebruiken.
Hebt u vragen over de inhoud van het ambt, over de taken van een past. assistent, neem gerust contact op met ondergetekenden of een van de andere kerkenraadsleden.
Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses           Diet Westra-v.d. Valk, scribaTige tank (1)
Wat is der wer in wurk fersetten yn 'e Adfintstiid en om de krystdagen hinne. Tsientallen minsken wiene yn 't spier, ek de bern wiene derby belutsen. Wat soe in tsjerke wêze sûnder al dy frijwilligers? Minsken foar en achter de skermen, elts hat syn eigen plak dêryn hân. Elts mei syn eigen talinten. Al dy ynspannings hawwe laat ta goede tsjinsten yn in moai fersierde tsjerke. Ut namme fan de tsjerkeried wol wy jimme allegearre, lyts en grut, tige tanksizze foar al dat wurk!
Jan P. Bremer, foarsitter             Diet Westra-v.d. Valk, skribaTige tank (2)
Jierrenlang wiene Jan van der Schoot en Bert Wolters redakteuren fan Kerknieuws en fan wat der yn in oare setting oan foarôf gie. No hawwe se (fan need) besluten om der in punt efter te setten. Wy betankje harren foar al it wurk dat se dien ha om eltse kear wer in kreas eksimplaar út te bringen. Wy winskje harren Gods seine op it fierdere libbenspaad.
Út namme fan de tsjerkeried,
Jan P. Bremer, foarsitter              Diet Westra-v.d. Valk, skriba
 
De kerkenraad wenst u allen folle lok en seine in 2018.


Dopen
Op zondag 18 februari 2018 is er een doopdienst
Mochten er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan bestaat daartoe gelegenheid.
Voorganger is zondag 18 februari ds. W. Koerselman uit Woerden.
Aanmelden graag vóór 20 januari a.s. bij de scriba, mevr. D. Westra-van der Valk, (Lynbaen 33) Tel. 542154; of  e-mail  
 
De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld op 27 mei 2018
De scriba.Programma van Diensten voor ” Week van Gebed voor de eenheid” in Workum. 
 

Met het thema voor 2018……    Recht door zee
 
Zondag 14 jan in de St.Gertrudiskerk om 09.30 uur
Maandag  22 jan in de RK kerk om 19.00 uur (onverwarmd)    
Dinsdag  23 jan in de  St.Gertrudiskerk om 19.00 uur (onverwarmd)
Woensdag 24 jan in de Bapt.kerk om 19.00 uur
Donderdag 25 jan in de St.Gertrudiskerk om 19.00 uur (Latijnseschool)
Vrijdag 26 jan in de Bapt.kerk om 19.00 uur
Zaterdag 27 jan in de Doopsg.kerk om 19.00 uur
 
Introductie op het thema recht door zee
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.
 
Gods rechterhand
In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1 – 21)  de meest voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Het thema is opgenomen in het lied De rechterhand van God, geschreven in een workshop van de Caribische Raad van Kerken in augustus 1981. Het is het ‘lijflied’ van de oecumenische beweging in de regio en vertaald in verschillende talen. Ter gelegenheid van de Week van Gebed is het lied ook vertaald naar het Nederlands.
Zoals de Israëlieten hun lied hebben, zo hebben de mensen op de Cariben hun lied van overwinning en vrijheid. Het is een lied dat ons met elkaar verbindt.
Wij nodigen U uit om samen te bidden en te zingen voor die eenheid in de viering op zondag 14 Januari 2018 met pastor Nelleke ten Wolde en ds. Graddie Meijer als voorgangers.
En voor de hierboven genoemde korte (half uur) door de weekse gebedsmomenten van 22 -27 januari in de vier kerken van Workum.

www.missienederland.nl/wvg-locatiesbijeenkomsten
 
Wiebren Koopen, Jan Altenburg, Lienke de Ringh, Marja de Vries, Klaas Hofman, Henk Visser en Ynte de Vries.


Nieuwjaarswens
In de decembermaand worden er altijd veel kerst- en nieuwjaarswensen verstuurd. Bij kerstwensen denken we meestal het eerst aan kaarten, die via de post worden verstuurd. Maar elkaar het goede toewensen gebeurt natuurlijk ook via de mail of app, of gewoon mondeling, wanneer mensen elkaar ontmoeten.
Ook wij mochten de afgelopen weken een heel aantal goede wensen ontvangen vanuit de protestantse gemeente in Workum. Bovendien werd ik op de zondag voor kerst verrast met de bloemen uit de kerk. Ik wil u/jullie daar hartelijk voor danken. Het doet goed dat mensen op deze manier laten blijken dat je wordt gewaardeerd.
Persoonlijk doe ik een nieuwjaarswens het liefst in het Fries, omdat het dan gebruikelijk is om ook de zegen te noemen. In het Nederlands wordt deze meestal weggelaten. Waarschijnlijk wordt het te godsdienstig gevonden in een tijd dat geloof vooral iets is voor achter de voordeur. En ik moet bekennen dat ook  ik het woord zegen buiten de kerkelijke setting niet vaak gebruik. Wel wat raar, want in het Fries doe ik het wel. Dan klinkt het heel natuurlijk om elkaar meer dan alleen het algemene geluk toe te wensen. Want vertrouwen op de zegen, dat wil zeggen dat het niet alleen het lot is of je eigen inzet, die de loop van je leven bepaalt. Elkaar zegen toewensen wil zeggen dat je erop mag vertrouwen dat God met je meegaat, ook over de drempel van het nieuwe jaar. Ik hoop daarom dat het nog heel lang ‘gewoon’ mag blijven om deze woorden te gebruiken en elkaar vrijmoedig toe te wensen: FOLLE LOK EN SEINE YN IT NIJE JIER!
                        
Een hartelijke groet, ook namens Johannes
Hieke Plantinga-Folkertsma


OPROEP
Tot onze spijt hebben Bert Wolters en Jan v.d. Schoot besloten om met ingang van 2018 niet langer het redactieteam te ondersteunen.
Wie komt ons team versterken?
Voor  informatie kunt u contact opnemen met de Kerknieuws-redactieleden: mevr. D. de Zwart, Sylspaed 30 of dhr. K. Herder, Súd 61


Mijn laatste .............
Dit is het laatste nummer waaraan ik als redactielid meewerk. 
Helaas moet ik wegens oogproblemen stoppen, het nauwkeurig werken met het tekstverwerkingsprogramma wordt voor mij onmogelijk. Het is met pijn in mijn hart! 
Collega Jan van der Schoot en ik zijn destijds samen begonnen met een Nieuwsbrief voor de Hervormde Gemeente naast het Ringblad. We draaiden met onze oude handstencilmachine de velletjes op school en vouwden thuis aan de eettafel. Voorganger was destijds dominee Vroegindeweij. Ook hij moest met enige regelmaat gepord worden om zijn kopij in te leveren en toen tijdens de barre sneeuwwinter de kopij weer niet kwam, hebben Jan en ik een mooie spotprent getekend van dominee's Lelijke Eend helemaal vast in de sneeuw en daarbij de tekst: Ten gevolge van de winterse omstandigheden was dominee niet in staat om de kopij op tijd in te leveren! Hij heeft er smakelijk om moeten lachen en vond het geweldig!
Maar na een onderbreking, vanwege drukke werkzaamheden op school en voor de CNV , stond niet lang na mijn pensioenmoment Jan weer bij me op de stoep. Ik kwam weer in de redactie van het inmiddels omgedoopte Kerknieuws van
de Protestantse Gemeente Workum, samen met Martha de Groot en Shirley Stoel en natuurlijk Jan van der Schoot. Toen Martha en Shirley de redactiepen neer hadden gelegd, kwamen
Dineke de Zwart en oudcollega Klaas Herder het redactieteam versterken. 
Ik ga hen erg missen, altijd stonden we voor elkaar klaar om te helpen wanneer er iemand niet kon. Hiervoor wil ik hen heel hartelijk bedanken !! Ook natuurlijk Johan Weerstra, die voor ons de kopij verzamelde! En verder natuurlijk de heren Nijdam en Smits, met hun club van vouwers, voor het fraaie drukwerk. 
Het ga jullie allemaal goed, heel veel succes verder met ons aller Kerknieuws!!!
Bert Wolters


Er is een tijd van komen en gaan.
Of anders gezegd: Er is een tijd om te starten en te stoppen. Nadat er in de Hervormde Kerkenraad over een kerkblad naast het Ringblad Ons Kerkblad werd gesproken, hebben Bert Wolters en ik deze handschoen opgenomen.
Samen gingen we de geschreven kopij typen op typestencils en vervolgens op de stencilmachine afdraaien. Daarna vouwen, indelen en naar de bezorgers brengen. De buitenwijken namen we zelf voor onze rekening. Voor import-Workumers was dat een hele klus. Waar woonden de gemeenteleden op de Ursuladyk, Grote en Kleine Wiske, Aldedyk en Papeleantsje?
Volgens Bert had ik de banderollen al klaar liggen om de PTT (nu KPN) in te schakelen. In de Samen-op-Weg tijd verscheen op 6 maart 2000 het eerste kerkblad van Hervormd en Gereformeerd Workum en Samen-op-Weg It Heidenskip: De Drieslag.
1 Januari 2005 besloten de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk verder te aan als Protestantse Gemeente Workum met het U nu bekende kerkblad Kerknieuws.
 
Na dit ‘historisch overzicht’ sluit ik de computer af. Maar niet voordat ik iedereen, jong en oud, bedankt heb voor de prettige samenwerking. Samen hebben we er voor gezorgd dat het wel en wee van onze gemeente  bij de gemeenteleden op de deurmat viel. Bedankt.
Het redactie-team veel sterkte gewenst.
Jan van der Schoot


World Servants groep Workum-Koudum organiseert dit jaar weer een stamppotbuffet met draaiend rad.
Op vrijdag 12 januari maken wij heerlijke stamppotten voor u klaar in Op’e Hichte in Koudum. De kosten voor het buffet zijn €10,- per persoon inclusief een kopje koffie of thee achteraf. Inloop tussen 18:00 en 18:30 U kunt leuke en lekkere prijzen winnen met het draaiend rad, neem hiervoor wel contant geld mee.
 
Wilt u deze avond graag van onze stamppot genieten dan kunt u zich opgeven bij Rienke Siemensma via de mail: of door te bellen naar 0612647281. Opgeven kan tot uiterlijk 6 januari.
Wij hopen u daar te zien,
World Servants groep Workum-Koudum


Lied van de maand januari 2018: Omdat Hij niet ver wou zijn, NL 528.
Deze keer zingen we als lied van de maand een lied uit de rubriek Epifaniëntijd. 
Op de zondag tussen 2 en 8 januari viert de kerk het feest van Epifanie, de verschijning van de Heer. Vanouds staat dit feest bekend als ‘Driekoningen’ (net als Kerst aan een vaste datum verbonden, nl. 6 januari ). De wijzen uit het oosten waren de eersten die van buiten Israël Jezus zochten. Vanaf nu tot de 40-dagen-tijd staan de zondagen in het teken van Jezus’ verschijning in de wereld en het begin van Zijn werk op aarde. Het refrein zegt: “Midden onder u staat Hij die gij niet kent”.
Lied 528 stond ook al in ons vorige liedboek als een van de weinige refreinliederen. Het werd niet zo vaak gezongen, misschien wel omdat het hier en daar qua ritme een beetje lastig is. Maar met wat extra ondersteuning van de organisten zal het best goed komen.
Cobie Hofman-Heida


“Zingend door Workum”
Het is bijna weer Kerstfeest en zoals ieder jaar willen wij de geboorte van Jezus weer zingend bekend maken onder begeleiding van trompetten. Dit doen we dan op 1e Kerstdag,
25 december, om 6.00 uur (‘morgens) vanaf de Merk tot ± 8.00 uur.
Wie mee wil doen, is van harte welkom!
In Nij Mariënacker eten we dan kerstbrood met chocolademelk.
KOMT ALLEN!!
Wiebren Koopen en Sjoukje v.de Logt-Hoogland, tel. 0515-543083


Excursie naar Dokkum
Zoals u eerder hebt kunnen lezen staat de jaarlijkse gemeentereis voor woensdag 25 april 2018 op de rol. Op de dag van de intocht van Sinterklaas hebben we kennis kunnen maken met het reisdoel: Dokkum. Velen van jullie hebben aangegeven zelf ook eens door de straatjes van dit stadje te willen lopen, uiteraard in de hoop dat de weersomstandigheden dan beter zijn. Zij staan al op de deelnemerslijst. Maar er kunnen nog meer mee. De kosten zijn € 27,50 per persoon. Opgave graag voor  20 december via (Lammie) of tel.nr. 543335 (Foekje).
Commissie Vorming en Toerusting


Beroepingswerk
Opnieuw een bericht over de vorderingen van het beroepingswerk.
We zijn bezig met een dominee die full-time in Workum en It Heidenskip zou kunnen werken. Er is een goed gesprek met hem geweest en hij heeft met zijn vrouw een rondleiding in onze omgeving gehad.
Begin 2018 gaan we daadwerkelijk deze predikant horen in zijn gemeente.
Verder hebben we  een gesprek gehad met een jonge predikante die hier een halve betrekking zou kunnen krijgen.
 
Samen waren we aanvankelijk enthousiast maar zij heeft zich later jammer genoeg terug getrokken uit de beroepingsprocedure.
 We mogen erop blijven vertrouwen dat in onze gemeenten de voorgangers zullen komen die God voor ons bedoeld heeft.

De beroepingscommissie Bert Grooters, Klaas Hofman.  Siebren Reitsma, Siska Dijkstra, Willem de Vries, Botsje Koopmans en Gerlof Terpstra.


Voorverwarmde kussentjes in de kerk
Wist u dat er voorverwarmde kussentjes in de kerk liggen? U kunt ze ophalen in het koor achter de grote kaarsenstandaard.
Workum in het licht, de aanlichting van de Grote of Sint-Gertrudiskerk  officieel onthult.
Workum–  Op dinsdag 12 december is met genodigden, ‘s middags om 17.00 uur, officieel de aanlichting van de grote kerk aan de Merk onthult. Grote en kleine donateurs van dit project hebben, voor zover mogelijk, een persoonlijke uitnodiging hiervoor gekregen. De bewoners en bezoekers van Workum  konden al wel een jaar van dit schouwspel genieten. Echter bij het bijeen brengen van de financiële middelen was aan alle donateurs beloofd  dat er een officiële onthulling zou plaatsvinden, waarvoor  men zou worden uitgenodigd.
Het initiatief startte enkele jaren geleden in 2013, met een werkgroep gevormd door leden van Plaatselijk Belang, Promotie Workum, Tourist Info Workum, leden van de Protestantse Gemeente en  bewoners van Workum. In goed overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân en de kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Workum welke eigenaars zijn van respectievelijk de Toren en het Schip van de kerk moesten diverse hindernissen genomen worden. Deze lagen zowel op het (milieu) technische als het financiële vlak. Nadat het geld bijeen was gebracht, waarbij naast de “grote” sponsoren ook de bewoners van Workum zelf zich niet onbetuigd hebben gelaten, kon in de 2016 begonnen worden met de aanleg. Deze klus was in het voorjaar van 2017 geklaard, echter toen te laat om hier nog een officiële onthulling aan vast te koppelen.
Het resultaat mag er nu zijn,  Workum was al voor velen een herkenbare plek waar het goed toeven was, maar is nu ook als het donker is van verre te zien en met een geweldige aanblik.

Werkgroep “Workum in het licht”
voor deze, Henk Visser

foto: Bert Folkertsma
Kerstconcert Klaske Deinum
Kerstconcert op 17 december in de St. Gertrudiskerk van Workum om 16.00 uur
Met medewerking van

 • gemengd koor Ta Gods Eare uit Ferwoude  olv G.de Vries
 • Zuidwesthoekmannenkoor  olv  B.de Vries
 • It Gerrit Heeringa orkest  olv. M.Haantjes
 • zangeres Jannie Brandsma
 • kinderkoor basisschool It Finster
 • bugel E. Terluin
 • organist K.J.Deinum


 Advent 2017 "Een boek vol verwachting"
Kinderkerk: De kinderen luisteren in de adventsperiode naar verhalen uit het boek Jesaja. Een boek waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed inspreekt. De titel van het adventsproject is dan ook veelzeggend: ‘Een boek vol verwachting’. Voor elke zondag zijn er twee nieuwe bladzijden met een grote illustratie bij elk Bijbelverhaal. Samen met de gemeente gaan de kinderen, voordat ze naar hun eigen ruimte gaan, al vast bekijken waar het verhaal over zal gaan. Voor zondag 3 december is het thema ‘Ik zorg voor jou’. God zorgt voor de mensen. Hij lijkt op een herder en wij zijn de schapen.
 

Symbolisch bloemschikken: De basisschikking voor dit jaar is een Levensboog, die verwijst naar het verbond van God met de aarde. Dit verbond om naar uit te zien krijgt een speciale invulling en vervulling met de geboorte van Jezus. De verschillende schikkingen verwijzen naar beelden van wanhoop en hoop, onrecht en recht, goed en kwaad. Die spanning zit in elk mens: het goede kiezen, maar het kwade doen. De adventskaarsen verwijzen naar het licht dat in het kind Jezus openbaar wordt. In de schikking van deze zondag verwijzen de kronkeltakken naar onrecht. De rechte takken staan symbool voor heil. Toelichting bij de schikkingen en bijpassende teksten worden verzorgd door leden van het College van Kerkrentmeesters.
 
Kerstwensboom in St. Gertrudiskerk
Kerst is traditioneel een periode om elkaar op te zoeken en met elkaar verbonden te zijn. Maar dat lukt niet altijd. Soms woont de familie op grote afstand, moet iemand in het ziekenhuis verblijven, zijn er mensen die uit elkaar zijn gegroeid, maar elkaar toch missen of zijn er dierbaren overleden. Zo is de Kersttijd ook een periode van verlangen en van wensen. We wensen bijvoorbeeld een gezond 2018, een leuke vakantie, een nieuwe baan of verlangen naar een nieuwe fiets of die nieuwste Xbox.
In de Adventsperiode staan we graag samen stil bij alle verlangens en wensen die we met elkaar hebben. Tijdens deze periode staat er een kerstwensboom voorin in de kerk en kan ieder die dat wil, zijn of haar wens of de naam van de dierbare(n) die gemist wordt op een kaartje schrijven en in de kerstwensboom hangen. Alle wensen en verlangens zijn welkom en mogen in de Kerstwensboom. Kaartjes en pennen liggen klaar voor in de kerk bij de kerstwensboom.
Helpt u en help jij mee om er een prachtig mooie wensboom van te maken? Op 1e Kerstdag worden een aantal wensen uit de kerstwensboom gehaald en voorgelezen, misschien wel die van jou of u!


Kerstcollecte 2017 Kinderkerk en Jeugdwerk
Rond deze weken wordt de Kerstcollecte voor Kinderkerk en Jeugdwerk gehouden.
Deze collecte is bestemd voor al het Kinder- en Jeugdwerk wat binnen onze gemeente wordt gedaan. Hieronder vallen de Kinderoppas, Kinderkerk, Jeugddiensten, KSG, Jeugdbank, Gideonsbende, Jongerencatechese, Youth+, Clubs, en de activiteiten uit het Blauwe boekje.
 
Met het geld dat we via deze collecte ontvangen, draaien we dus onder andere het gehele jaar Kinderkerk, hierbij maken we gebruik van een speciaal voor kinderen gemaakt werkboek: “Vertel het Maar!”. In dit boek staan voor iedere week Bijbelse verhalen en een hierbij behorende verwerking. Met Kerst en Pasen organiseren wij speciale projecten.
Bij het Adventsproject van dit jaar maken we gebruik van Kind op Zondag, het project heet: “Een boek vol verwachting.”
Rond de Kerstdagen krijgen de kinderen een mooi leesboek.
Over de activiteiten van al het Jeugdwerk kunt u meer lezen in de gele Jeugdkatern in het blauwe boekje seizoen 2017-2018.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL33 RABO 0328 8026 89.
Wij danken u alvast voor uw gift en tot slot wensen wij u allen alvast een:
Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig en bijzonder Nieuw Jaar!
Namens alle kinderen binnen onze gemeente.


OPROEP
Tot onze spijt heeft Bert Wolters besloten om met ingang van 2018 niet langer het redactieteam van kerknieuws te ondersteunen.
Wie komt ons team versterken?
Voor  informatie kunt u contact opnemen met de Kerknieuws-redactieleden: mevr. D. de Zwart, Sylspaed 30 en  dhr. K. Herder, Súd 61    


     
CANTATE  “Fakkeldragers yn ‘e wyn”
It giet oan! Wat fijn dat er zoveel enthousiasme is om deze cantate met eigen gemeenteleden uit te voeren.
Dat gaat gebeuren op zondag 15 april 2018 als ochtenddienst. Waar gaat het ook alweer over?                                                                                             
De cantate maakt in gelezen teksten en 8 liederen een reis door de Bijbel, we zijn dus onderweg. Van Genesis af zijn er mensen geweest die het vuur van het geloof hebben doorgegeven. Soms was het een groot vuur, in andere tijden maar een klein vlammetje. Het boek Hebreeën noemt een lange rij namen van geloofsgetuigen die moedig het brandende licht wilden doorgeven. Een voor een waren zij “fakkeldragers yn e wyn”. In onze tijd zien we misschien nog maar weinig van dat oude vuur, maar een vonkje is al genoeg om de vlam van het geloof weer aan te wakkeren. Zo worden ook wij fakkeldragers.
Wie zich heeft opgegeven, krijgt begin januari persoonlijk bericht. Goede zangers die ook mee willen doen, zijn nog steeds welkom, met name een paar extra sopranen vanwege de balans in het koor.                                           

Opgave bij Foekje van der Werff of 543335 of Cobie Hofman  of 543666.
De repetities beginnen zaterdag 20 januari ‘s morgens van half 11 tot 12 in de Latijnse school, ingang Klamearehaven. En dan elke zaterdagochtend tot de uitvoering.
Cobie Hofman-HeidaOpbrengst Winterfair
Gemeenteleden, de opbrengst van ons kraampje op de winterfair heeft weer een geweldig bedrag opgebracht, € 850,-. Allen die langs kwamen hartelijk bedankt voor uw bezoekje.
Vriendelijke groeten,
Telly, Grietsje, Aukje, Grietje en Anneke.Inzameling Postcodeloterijkaarten 2017: geweldig resultaat
Eind oktober deed ik een oproep in Kerknieuws voor postcodeloterijkaarten. Leden van de postcodeloterij kregen deze kaarten begin november toegestuurd. Met de kaarten kunnen boodschappen worden gehaald bij Albert Heijn. Het is dit jaar voor de 3e keer dat ik aan het inzamelen ben gegaan. In nauwe samenwerking met het bestuur van de Voedselbank in Balk.
Was de opbrengst in 2015 37 stuks, in 2016 kreeg ik al 67 door de brievenbus en mijn stille wens was om dit jaar 100 kaarten a 12,50 in te zamelen……en dat is ruimschoots geslaagd! In totaal zijn er ruim 160 kaarten ingeleverd, waarvan 116 in Workum. Een geweldig resultaat waarvoor ik, mede namens Sietske Hofman en het hele bestuur van de Voedselbank, iedereen heel hartelijk wil bedanken.  Van alle kanten kwamen er kaarten binnen. Veel mensen vonden het een sympathieke actie en gingen zelf lobbyen bij vrienden en familie en collega’s.  Dankzij deze geweldige opbrengst konden we voor ruim 2000 euro boodschappen halen bij AH. Er is veel basisvoedsel gekocht, dat lang houdbaar is.
Nogmaals heel hartelijk dank!
Jelly Deinum van der ZeeLied van de maand december 2017: Wij trekken in een lange stoet.
Deze maand staat NL 506 centraal. Het lied “ Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem” is een Kerstlied dat ook al in de adventstijd kan worden gezongen. Zo zijn we de hele maand december onderweg naar de kribbe. De dichter Andre Troost heeft de tekst geschreven bij de prachtige melodie van een Engelse Christmas Carol ( God rest you merry gentlemen). Het is een lied met een refrein.
Cobie Hofman-HeidaExcursie naar Dokkum
Zoals u eerder hebt kunnen lezen staat de jaarlijkse gemeentereis voor woensdag 25 april 2018 op de rol. Op de dag van de intocht van Sinterklaas hebben we kennis kunnen maken met het reisdoel: Dokkum. Velen van jullie hebben aangegeven zelf ook eens door de straatjes van dit stadje te willen lopen, uiteraard in de hoop dat de weersomstandigheden dan beter zijn. Zij staan al op de deelnemerslijst. Maar er kunnen nog meer mee. De kosten zijn € 27,50 per persoon. Opgave graag voor  20 december via (Lammie) of tel.nr. 543335 (Foekje).
Commissie Vorming en Toerusting
Klaske Deinum Kerstconcert

U wordt allen van harte uitgenodigd bij het sfeervolle kerstconcert in de Grote Kerk van Workum op zondagmiddag 17 december. Dit jaar wordt medewerking verleend door : Doarpskoar "Ta Gods eare"uit Ferwoude (en omstreken) o.l.v.Gerrit de Vries,
het ZWH-mannenkoor uit Koudum en omstreken o.l.v Balt de Vries, het Gerrit Heeringa orkest uit Leeuwarden (met leden uit heel Friesland, o.a. uit Workum) o.l.v. Menno Haantjes, Zangeres Jannie Brandsma  uit Parrega en organiste Klaske Deinum.
De optredens worden afgewisseld met samenzang van bekende advents- en kerstliederen.
Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis (collecte na afloop)
Wat kan een mens gelukkiger maken dan zelf  muziek maken, samen zingen of er naar luisteren? En vooral in de donkere dagen voor Kerstmis geeft muziek veel vreugde.
"Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest.

Hij is geboren in de nacht
en heeft de wereld het Licht gebracht
zing nu: Ere zij God; in excelsis Deo!
(Liedboek 495:4)

Oant sjen op 17 desimber!
Klaske DeinumOPROEP
Tot onze spijt heeft Bert Wolters besloten om met ingang van 2018 niet langer het redactieteam te ondersteunen. Wie komt ons team versterken?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Kerknieuws-redactie via
 


Winterfair
Hallo gemeenteleden,
Ook dit jaar doen we weer mee met de winterfair en wel op vrijdag 24 november van 16.00 tot 21.00 uur. We staan weer met ons kraampje bij de ingang van onze kerk.
We hebben weer allerlei leuke cadeautjes voor verjaardag, Sinterklaas of Kerst. Leuke sjaaltjes, keukendoeken, theedoeken, badhanddoeken, kleedjes en pannenlappen.
Ook zijn er weer eigen gebreide sokken voor groot en klein, poppen en poppenkleertjes, gehaakte knuffels, bekers met pepernoten, bonbonschaaltjes met chocola of nougat.
Ook mandjes met toiletartikelen voor een leuk prijsje en dvd’s en cd’s. Ook hebben we weer Kerstartikelen en ballen voor in uw Kerstboom. Eveneens hebben we weer ons Kerstboompje met lootjes en enveloppen met lootjes die u kunt kopen voor leuke prijsjes. Tevens zijn er weer eigengemaakte kaarsen in allerlei kleuren. U kunt nu al uw oude kaarsen of kaarsvet weer inleveren bij Griet Couperus of Aukje Ketelaar, hier worden door Sjaak weer nieuw kaarsen van gemaakt. Bovendien zijn er ook weer eigengemaakte vogelhuisjes te koop. De opbrengst is weer voor onze mooie St. Gertrudiskerk.
Met vr. groeten, Grietje, Aukje, Anneke, Grietsje en Telly.


Aan de grenzen van het leven.
'ONS BESTAAN:EEN KIERTJE LICHT TUSSEN TWEE EEUWIGHEDEN DUISTERNIS '

We leven langer maar ook gelukkiger?
De discussie over 'voltooid leven' weerspiegelt de hedendaagse moeite van oud worden én de groeiende vraag hoe we daar mee omgaan. 'Oud en der dagen zat' is zo'n bijbelse uitdrukking die dan ineens actueel wordt.
Historisch gezien, komen we nog maar net kijken dus wat verbeelden we ons eigenlijk? Ieder mens loopt tegen z'n grenzen aan waarin onze tijdelijkheid soms pijnlijk zichtbaar wordt en worstelt met de vergankelijke tijd en de ongrijpbare eeuwigheid.
Er zijn verschillende soorten tijd: de verder tikkende klok en het moment waarop iets bijzonders plaatsvindt. Waarderen we die laatste voldoende? Want ons betrekkelijke bestaan draagt diepere waarden in zich die ons boven de harde tijdelijkheid uittillen.
Evert van der Veen, Prot.-predikant, auteur en (uitvaart)spreker zal hier op ingaan. Hij schreef in 2016 'Aan de grenzen van ons leven. Een mens te zijn op aarde' (met CD). Eerder verscheen van hem o.a. 'Mensen van voorbij. Leven met een verlies'. Beide boeken zullen deze avond beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.

Datum: Maandag 20 november 2017
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: In de verwarmde Kerk
Leiding: Ds. Evert van der Veen


Excursie naar Dokkum
In de ‘Activiteitengids’ stond het reisdoel van het gemeentereisje 2018 al vermeld, nl. de noordelijkste van de 11 Friese steden: Dokkum. De datum is inmiddels ook bekend: woensdag 25 april. Het ochtenddeel van het programma zal bestaan uit een bezoek aan de Bonifatiuskapel. Na gezamenlijke ontvangst met koffie en gebak worden we in groepen via film, expositie en rondleiding door kapel en processiepark geïnformeerd over Bonifatius en de bedevaarttraditie in Dokkum. Na de lunch, waarbij soep geserveerd wordt, volgt een stadswandeling o.l.v. gidsen. Na afloop van het officiële gedeelte, is er nog volop tijd om zelf op ontdekkingstocht te gaan: museumbezoek, shoppen, pilsje pakken enz. Vertrek vanaf de Merk 8.15 uur, thuiskomst rond zes uur. Kosten per persoon € 27,50 (informatie over betalen volgt later). Aanmelden via (Lammie) of tel.nr. 543335 (Foekje).


Een nieuwe serie uitspraken
Na een jaar lang citaten van Maarten Luther, worden er vanaf nu uitspraken geplaatst die te maken hebben met het nieuwe jaarthema ‘ONDERWEG’.
Het zijn uitspraken van dichters, filosofen en wijsgeren, en soms is het ook een tekst uit de bijbel of uit een lied. Teksten om te lezen, en om misschien tijdens een wandeling te overdenken.
Commissie Vorming en Toerusting


Koster Douwe Dijkstra stopt
29 Oktober was het de laatste zondag dat koster Douwe Dijkstra onze gastheer in de kerk was. Door omstandigheden heeft hij laten weten te stoppen met zijn werkzaamheden.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en zullen in een feestelijk samenzijn onze waardering laten blijken.
De kerkenraad


Naar aanleiding van lezersreactie van Marie-Anne de Harder inzake verslag vergadering Generale Synode:
Zeer zeker behoort een Synodelid indicaties vanuit de kerk omtrent voorgenomen besluiten serieus te nemen en daarmee in zijn beslissingen rekening te houden. In de discussie daaromtrent kunnen onverwachte communicatieproblemen optreden die daadwerkelijk nadelige gevolgen kunnen hebben. Indien echter bij herhaling de aanschrijver naar persoonlijke Synodeleden volstrekt “doof” is voor mijn reactie acht ik een persoonlijk woord bij afsluiting van mijn verslag juist op zijn plaats om daarmee aan te geven dat ik beslist niet als “Ja knikker” lid wil zijn van de Generale Synode. De reactie van mw. de Harder kan ik mij heel goed voorstellen, juist een kritische toon omtrent communicatiecultuur binnen onze kerk kan zeker worden gegeven. Met de nadere persoonlijke verduidelijking aan mw. de Harder hoop ik begrip te kweken dat ongenuanceerd “schoppen” bij mij niet tot frustratie maar wel tot expliciete reactie leidt. De nadere toelichting kunt u opvragen bij:
Jan Wytse Boorsma


Versiering van de kerk voor en tijdens de kerstdagen.
Naast de grote kerstboom (die al is geregeld) zouden wij ook graag in het bezit komen van kleinere bomen en wintertakken voor het maken van kerststukken.
 
Evt. vragen of aanmelden bij de coördinator van het kerstboomteam 2017
Feike van Dijk tel 0515-540177  of 
De kerkrentmeesters


Lied van de maand november 2017: Samen op de aarde
Deze maand staat NL 993 centraal. Het lied “ Samen op de aarde, dat beloofde land” is een lied met een eenvoudige pentatonische melodie ( gebaseerd op een toonladder waarbij de halve toonsafstanden ontbreken). Het is opgenomen in de rubriek Gerechtigheid, maar de tekst van enkele coupletten past ook prima bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op dezelfde melodie is ook een adventslied gemaakt, NL 463.
Cobie Hofman-Heida


Thema-avond met Reinier Sonneveld in Koudum
WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN JEZUS?
Bij het christelijke geloof draait het om Jezus. Dat is uniek aan ons geloof, dat is wat ons onderscheidt. Maar waarom eigenlijk Jezus? Wat is nu het bijzondere met deze figuur? Waarom heeft hij ons zo zeer geraakt dat we een complete religie om hem laten draaien?
 
Reinier Sonneveld is een bekende schrijver en theoloog, raakte zijn geloof kwijt en hervond het op een nieuwe manier. Hij heeft intensief over dit thema nagedacht. Hij publiceerde o.a. 'De stilte van God' en '#Jezus: Een kennismaking voor moderne mensen'. Een paar jaar geleden was hij ook in Oer de Toer te gast.

Datum: 9 november 2017
Tijd: 19.45 uur
Plaats: Op ‘e Hichte
 
De toegang is vrij. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage voor de onkosten gevraagd.
Doe maar lekker duurzaam; postcodeloterij cadeaukaarten

Binnenkort krijgen alle deelnemers van de postcodeloterij weer een cadeaukaart Doe maar lekker duurzaam. Met deze kaart kunnen geselecteerde producten bij Albert Heijn worden gehaald. In de eerste week van november krijgt men de kaart toegestuurd. Veel mensen doen niks met deze kaart en daarom zamel ik ze graag in voor het goede doel.
Misschien herinnert u zich dat ik de voorgaande jaren deze kaarten heb ingezameld tbv Voedselbank en nieuwe mede-Workumers. Omdat dit een groot succes was, wil ik het graag opnieuw doen. Dit jaar helemaal tbv de Voedselbank in Zuidwest Fryslân.
 Volgens Sietske Hofman van de Voedselbank komt de actie als geroepen; “de schappen van de Voedselbank in Balk raken akelig leeg”.
Kortom: krijgt u ook een kaart en wilt u deze doneren aan de Voedselbank? Heel graag!
Activeren van de kaart
Het is erg belangrijk dat de kaart wordt geactiveerd. Anders accepteert AH de kaarten niet.
Het zou heel fijn zijn wanneer u dit zelf doet. Mocht dit onverhoopt niet lukken, doe de kaart dan in de brievenbus met uw naam en telefoonnummer, zodat we even contact kunnen opnemen.
De kaarten kunnen ingeleverd worden bij: Jelly Deinum van der Zee, Dwarsnoard 52 en Sietske Hofman- Rookmaker, Begine 67 in Workum
 
Bij voorbaat dank!
Jelly Deinum van der ZeeVier je Bijbel op Nationale Bijbelzondag
Op zondag 29 oktober vieren honderden kerken de  Nationale Bijbelzondag. Ook in onze  St. Gertrudiskerk vieren we Bijbelzondag. In deze dienst staan we stil bij dat bijzondere boek, onder het thema: ‘Vier je Bijbel’.
We geven aandacht aan de betekenis van de Bijbel in eigen kring én wereldwijd. We zijn dankbaar dat we de Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen. Dat is het waard om te vieren. Door het werk van de Bijbelgenootschappen kunnen wereldwijd steeds meer mensen de Bijbel lezen in hun eigen taal.
Er is een boekentafel aanwezig.

Collecte
Tijdens de dienst wordt een diaconale collecte gehouden voor Chinese Prentenbijbels. Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten kinderen' liefdevol opgevangen.
Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze bij hun lessen een prentenbijbel kunnen gebruiken.
Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet aan prentenbijbels komen, omdat ze die niet kunnen betalen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil hen - met uw hulp - graag steunen.
 
Bijbel Basics

Het Nederlands Bijbelgenootschap lanceert op de Bijbelzondag een nieuwe methode voor de kinderdienst: Bijbel Basics. Kinderen kunnen aan de slag gaan met 'de belangrijkste regel uit de wet’: de Heer is je God. Je moet van hem houden en van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. (Matteüs 22:34-40)

Contactpersonen: Klaas Hofman en Ali Wiersma-Stegenga


Live-uitzending in Nij  Mariënacker
Zondag 22 oktober is er een  live-uitzendingen vanuit onze kerk naar Nij Mariënacker. Zoals het nu lijkt zijn de problemen met deze rechtstreekse verbinding opgelost, en kunnen de kerkdiensten op de zondagmorgen weer live worden gevolgd. Verdere informatie over de verschillende kerkdiensten (Protestants en Katholiek) zal op de kabelkrant worden vermeld. Wij hopen dat we samen met de bewoners van Nij Mariënacker op deze manier onze kerkdienst weer kunnen beleven.
Het FilmteamInspiratieavonden voor moeders
Voor moeders van jonge kinderen (0-5 jaar).

Als je moeder wordt, komen er allerlei vragen op je af. Wat wil ik eigenlijk meegeven? Hoe ga ik dat doen? Doe ik het net zoals mijn ouders, of juist heel anders? Wat geloof ik zelf eigenlijk? En hoe geven we dat plaats in ons gezin?
Wil je samen met andere moeders hierover nadenken dan ben je van harte welkom op deze avonden.

Datum: dinsdag 24 oktober 2017 (daarna nog twee keer, datums nog te plannen met elkaar)
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. 
Plaats: In overleg bij één van de deelnemers of bij Anke de Vries thuis; Leiding: Anke de Vries, Brouwersdyk 1. Thema-avond Lutheranen in Workum.
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden, dat Maarten Luther een brief met als bijlage de 95 stellingen aan de bisschop van Brandenburg en de aartsbisschop van Maagdenburg stuurde. Dit moment wordt gezien als het begin van de Reformatie.
Ook aan Workum ging de Reformatie niet voorbij. De reformatoren Calvijn en Menno Simons kregen in Workum de meeste aanhang. De Calvinisten gingen kerken in de voormalige Rooms-Katholieke Sint Gertrudis Kerk, die werd omgedoopt tot Grote Kerk, en de Mennisten, ook Doopsgezinden genaamd, gingen in hun eigen Vermaning kerken. Beide kerken worden nog steeds gebruikt.
Wat velen niet weten is dat Workum ook nog korte tijd een Lutherse Kerk heeft gehad.
Gerrit Twijnstra uit It Heidenskip is amateurhistoricus en heeft veel onderzoek gedaan naar de historie van Workum en omgeving. Daarbij stuitte hij ook op informatie over de Lutheranen die korte tijd in Workum hebben gewoond. Reden om hem op Hervormingsdag uit te nodigen voor een lezing over dit onderwerp.
 
Datum:        Dinsdag 31 oktober 2017
Tijd:             Vanaf 20.00 uur
Plaats:         in de Verwarmde (!) Gertrudiskerk
Leiding:       Gerrit Twijnstra


Spitsuurkring !!!!.
Op deze zelfde avond 31 oktober is ook de eerste avond van de Spitsuurkring!

We hebben besloten dit te combineren en dus samen met de deelnemers van de Spitsuurkring naar de lezing te gaan.


   
Synagogelezing  2 november 2017, Zuidlaren
De werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe organiseert op donderdag 2 november de 12e synagogelezing te Zuidlaren. Het thema van deze lezing is gekozen in relatie tot het Luther jaar.  U bent van harte welkom in de synagoge van Zuidlaren, Zuiderstraat 1.
De avond begint om 20.00 uur en kost € 7,-- p.p. Omdat de capaciteit beperkt is ( max. 60 personen) doet u er goed aan een plaats te reserveren via onze website; www.kerkenisraelgroningendrenthe.nl of tel:0521.590663


World Servants
Beste gemeenteleden,
De aardappelverkoop actie van World Servants is in volle gang! Heeft u nog geen aardappelen besteld en wilt u nog wel graag aardappelen bestellen dan kan dat nog tot en met vrijdag 20 oktober. We verkopen Bildstar aardappelen van de Friese kleigrond in zakken van 25 kilo voor €20,- of halve zakken voor €12,50. Bestellen kan bij Arno de Vries door te bellen naar 0515-540013 of door te mailen naar Bij bestelling via de mail graag uw naam en adres vermelden. De aardappelen worden begin november geleverd.

Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Arno de Vries
 


Lezerreactie:

Het is met enige huiver en terughoudendheid dat ik nu al wat van me laat horen in Kerknieuws. Net binnengekomen als nieuw lid en dus nog niet gepokt en gemazeld in het Workumse en wat dat betreft ook nog niet droog achter de oren. Toch durf ik het aan.
Ik werd aanvankelijk erg getroffen door de sfeer die uit het kerkblad spreekt: enthousiast, relevante artikelen, veel activiteiten die genoemd worden en een open berichtgeving over zaken die de gemeente betreffen. Toch komt er een maar...........
De laatste keer stond er een lang, doorwrocht verslag in Kerknieuws van de synodevergadering van 22 september. Ik denk dat het goed is dat er met enige regelmaat verslagen van synodevergaderingen in de kerkbladen verschijnen. Maar ik werd onaangenaam getroffen en was erg teleurgesteld door het slot van het artikel. 
Waarom moet de schrijver aan ons zijn persoonlijke ergernissen en frustraties doorgeven? Wie of wat is hiermee gediend? Ik zou zeggen, er is al genoeg negatieve berichtgeving om ons heen. Waarom dan ook nog in de kerk? Waarom als slotconclusie geen enthousiaste reactie op wat bereikt is tijdens de synodevergadering?
Wie weet, bellen morgen dominee van Ginkel en de Waarheidsvriend!!!

Marie-Anne de Harder
Súd 46.


Vorming en Toerusting
Wat zijn er weer veel formulieren opgehaald en kruisjes gezet bij de verschillende activiteiten die het komende winterseizoen worden georganiseerd. Als commissie zijn we daar erg blij mee. Een woord van dank voor de ouderlingen, hun assistenten en dhr. Schilstra voor het rondbrengen van de boekjes en het ophalen en verwerken van de formulieren. Dit is toch elk jaar weer een hele klus.
Voor de activiteiten van de jeugd zijn de namen doorgegeven aan de jeugdouderlingen. Hetzelfde geldt voor de namen van zangers en de kalligrafeerders, die zijn doorgegeven aan Cobie Hofman en Els de Bok. Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen t.z.t. van hen bericht met nadere informatie.
In verband met de verbouwing van Oer de Toer werd in het boekje bij de thema-avonden geen locatie genoemd. We hebben per avond bekeken wat de meest geschikte locatie is. Nu de opgaven binnen zijn en er beter inzicht is in de mogelijkheden van de alternatieven, is besloten dat alle thema-avonden zullen plaatsvinden in de Latijnse School.
Als u zich ergens voor hebt opgegeven en u mocht onverhoopt niet kunnen, dan dit graag doorgeven aan (of eventueel tel. 543335).
Voor wat betreft het reisje: binnenkort zullen we een dagprogramma samenstellen en dit ook publiceren. Dan kunt u zich ook opgeven. Houd dus de kerkbladen en deze site in de gaten.
 
Een hartelijke groet namens de Commissie Vorming en Toerusting,
Hieke PlantingaBeroepingswerk
Na de gemeentevergadering waarop de voorzitter Bert Grooters en consulent ds. W. Beekman een toelichting gaven over het beroepingswerk heeft u tot op heden niets op papier van ons vernomen. Dat wil allerminst zeggen dat we stil hebben gezeten. Als commissie zijn we vijf keer bij elkaar geweest en in de zomer vakantie lag het werk stil.
De gang van zaken was aanvankelijk zo dat we voorgangers die we doorgekregen hadden vanuit de gemeenten of anders op het spoor waren gekomen gingen beluisteren. Dat beluisteren gaat anders dan 7 jaar geleden, omdat de meeste voorgangers via kerkomroep.nl vanachter de computer in een dienst zijn te beluisteren / te bekijken. De voorzitter heeft hierna met diverse voorgangers contact gehad. Met een predikantsechtpaar was het zo ver dat ze in Workum zijn geweest om zich te oriënteren op hoe Workum en It Heidenskip waren. Ze hadden een gesprek met de beroepingscommissie. Hierna hebben ze aangegeven niet met ons verder te willen gaan.  Andere voorgangers(echtparen) gaven aan dat ze niet naar Friesland wilden of niet beide uit één pastorie wilden werken of de afstand te groot vonden tussen de werkplek van de partner en hier.
Sinds kort gaan we niet meer eerst een dienst beluisteren maar neemt de voorzitter contact op met de predikant voor wie we belangstelling hebben en is zijn vraag of men open staat voor een beroep. Daarna gaan we de predikant(en) beluisteren.
We gaan dus door, ondanks dat we soms van voren af aan moeten beginnen, in het vertrouwen dat we Gods zegen op ons werk mogen ontvangen en hier de predikanten zullen krijgen die Hij wil.

Bedankt ook voor uw gebed voor het beroepingswerk.
Bert Grooters, Klaas Hofman, Siebren Reitsma, Willem de Vries, Siska Dijkstra, Botsje Koopmans en Gerlof Terpstra.


Zangdienst 15 oktober "Únderweis" 19.30 uur
Zondagavond 15 oktober is er een zangdienst in de St. Gertrudiskerk te Workum. Deze begint om half acht ’s avonds. U bent weer van harte welkom.
We hebben weer veel verschillende liederen uitgezocht.
Het thema voor deze zangdienst is “Únderweis”.  Dit sluit aan bij het thema dat we deze winter op onze ontmoetingsavonden/middagen ook gaan bespreken. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk liederen hierop aan te laten sluiten.
Er is vast ook een lied bij dat gewoon fijn en mooi is om te zingen.
De muzikale leiding wordt verzorgd door Cobie Hofman-Heida.
We hopen met elkaar op een fijne en goede zangdienst.

Van harte welkom.
Diet Westra en Rienk Harkema.


Beknopt verslag extra Generale Synode 22 september 2017; impressie van een deelnemer
 
In deze vergadering worden de voorgestelde wijzigingen in de kerkorde met betrekking tot de reorganisatie van de classes aan de hand van reacties uit de gemeenten geëvalueerd, eventueel aangepast en daarna definitief vastgesteld.
 
De vergadering werd geopend door ds. A.H. Wöhle, president van onze Evangelisch Lutherse Synode met een impressie van de Assembley van alle Lutherse kerkgenootschappen in Windhoek. Op de achtergrond van de videopresentatie klonk zang van 10.000 mensen in een euforisch gevuld stadion, begeleid door marimba en drums in een Afrikaanse setting. Dit  bracht menig Synodelid tot ritmische bewegingen die op onze preekstoelen niet gebruikelijk zijn.
 
In 2014 heeft de Synode de geestelijke en praktische visienota Kerk 2025 gepresenteerd. In 2015 heeft nadere verdieping van deze nota plaatsgevonden. In 2016 zijn de praktische gevolgen voor de organisatie verwerkt tot concept-kerkorde teksten die alle kerkenraden van PKN gemeenten zijn aangeboden. De kerkenraden hebben via de classis gereageerd.
 
Alle reacties uit de classes – 1 cm. dik, tweezijdig gekopieerd – zijn aan Synodeleden aangeboden. Daarnaast heeft de Generale Raad van Advies (waarvan ds. Giel Schormans lid is), het Generale College voor de KerkOrde en de Bijzondere Commissie van Rapport alle reacties onafhankelijk en minutieus bestudeerd.
 
Op grond van de reacties en ondersteund door onze adviseurs zijn de volgende items nauwgezet besproken en aangepast.
* Inzake de “macht” van de Classis Predikant is besloten dat de maatregelen die de Classis Predikant bij spontaan voorkomende crisissituaties in een gemeente treft, direct met de voorzitter en de scriba van de classis worden besproken en op korte termijn door het Breed Moderamen van de classis worden geëvalueerd en vastgesteld.
* De PKN is een presbyteriaans-synodale organisatie waarbij elke gemeente – via haar kerkenraad – zeggenschap heeft bij o.a. alle kerkordelijke veranderingen. Dit principe blijft individueel gehandhaafd voor alle ca. 2.000 gemeenten. De wijze waarop deze inspraak is georganiseerd geeft een verschuiving van nu: - één verplichte standaard afgevaardigde van de kerkenraad in de huidige classis naar: - volledige ruimte van inbreng door geïnteresseerde kerkenraden in de nieuwe classis met de mogelijkheid van een brede vergadering voor alle gemeenten binnen die nieuwe classis.
* Elke gemeente behoort bij een “ring” die in eerste instantie gelijk is aan de huidige classis. Op basis van initiatieven vanuit gemeenten kunnen ringen worden aangepast naar praktische ontmoetings- en samenwerkingsverbanden. De predikanten-werkgemeenschap kunnen een initiërende rol hebben bij de vorming van nieuwe ringen.
Er is een procedure vastgesteld voor verkiezing van ambtsdragers als afgevaardigden vanuit elke ring naar de nieuwe classis door de kerkenraden. Momenteel vindt de ontmoeting tussen gemeenten door één afgevaardigde in de huidige classis plaats, met de vorming van ring-verbanden is het de bedoeling dat meerdere ambtsdragers en naastliggende gemeenten daadwerkelijk met elkaar in gesprek komen. De nieuwe classis ziet erop toe dat de ontmoeting en samenwerking tussen gemeenten binnen een ring plaatsvindt.
*De verplichting tot reguliere visitatie komt te vervallen. De Classis Predikant zal eens in de vier jaar de gemeente, kerkenraad, dominee en kerkelijk werker bezoeken.
* Uitgebreid hebben we stil gestaan bij de grootte van de nieuwe classes. In enkele regio’s lijkt de omvang van dit bestuurlijk georiënteerde orgaan onhandig groot; in andere regio’s sluit de omvang van de nieuwe classis precies aan bij de andere organen van bijstand: - kerkvisitatie, - opzicht, - beheerszaken, - bezwaren & geschillen. Besloten is de huidige indeling in 11 classes vast te houden.
* De communicatie van de classis en haar Classis Predikant dient volledig en transparant naar gemeenten te zijn. Gemeenten kunnen de classis hierop altijd aanspreken, maar om deze transparantie in kerkorde regels vast te leggen vonden we toch een beetje overdreven.
* De positie van de kerkelijk werker is tekstueel beter passend in de kerkorde vastgesteld. Indien een kerkelijk werker als ambtsdrager (ouderling-kerkelijk werker of diaken-kerkelijkwerker) is bevestigd kan hij/zij evengoed als afgevaardigde naar de classis of Synode worden verkozen en benoemd.
* De organisatorische wijzigingen zullen adequaat worden ondersteund door de DienstenOrganisatie, inclusief trainingen en begeleidingstrajecten voor betreffende ambtsdragers.
De predikanten werkgemeenschap (hier gelijk aan het                                 verspreidingsgebied van “Ons Kerkblad”) blijft zoals die nu is. De huidige classis wordt straks als “ring” geduid, dus: ring Sneek. Deze nieuwe ring heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid behalve het aanwijzen of verkiezen van ambtsdragers voor de nieuwe classis Friesland. De nieuwe ring is vooral bedoeld voor ontmoeting van ambtsdragers en gemeenten.
 
*  Het staat aan gemeenten vrij om nieuwe ringen te vormen, hetgeen in Friesland zeker zal gebeuren. Gesuggereerd wordt om hiervoor de predikanten werkgemeenschappen te verzoeken hierin initiatieven te nemen. Het wordt de verantwoordelijkheid van de classis erop toe te zien dat de nieuwe ringen gaan functioneren. Eventueel kan de classis voor ondersteuning van de ringen gebruik maken van de – nieuw te benoemen – voorzitter visitatie, maar daarover zal nog nader gesproken moeten worden.
 
Na de pauze werd de ontmoeting van WCRC - Reformed Churches in Leipzig gepresenteerd waar ook een brede delegatie uit de PKN aan deelnam. De WCRC is de wereldbond van “gereformeerde” kerken, in Nederland: de Protestantse kerken.
 
Persoonlijk: Ik ben ervan overtuigd dat we met de concretisering van Kerk 2025 een verbetering van onze kerkorganisatie bereiken. In Friesland scheelt deze aanpassing ca. 2.500 uur/jaar aan bestuurlijk ambtsdragers inzet. Vanwege enkele landelijk breed gepresenteerde forse reacties heb ik de schrijvers van deze kritiek benaderd om- en met- nadere toelichting en discussie waarmee de voorstellen kritisch geëvalueerd kunnen worden.
Van zowel ds. v Ginkel als de Waarheidsvriend heb ik echter nooit meer iets vernomen! Ik heb me geërgerd aan hun indicaties alsof Synodeleden als schapen achter de DienstenOrganisatie aanlopen; ik word door hun niet serieus genomen!
Met de schrijvers van het boekje: “Kerk 2025 getoetst” – prof Balke, ds. de Jonge en ds Zeedijk heb ik wel nader gecorrespondeerd en zijn we wederzijds een stuk dichter bij elkaar gekomen.
 
Jan Wytse Boorsma, Workum – classis Sneek.  ofWorld Servants
Beste gemeenteleden,
In de zomer van 2018 gaan weer zes jongeren uit de omgeving op project met World Servants. We gaan bouwen aan klaslokalen en dokterswoningen in Ghana, Sierra Leone, Malawi en Myanmar. In totaal moeten we zo’n €16.000,- bij elkaar verzamelen doormiddel van acties. De eerste acties zijn alweer in volle gang. Op zondag 8 oktober en zondag 15 oktober zullen Yske Bakker en Wilma Engelsma met een bestellijst in de kerk aanwezig zijn. Een zak à 25 kilo kost €20,- en een halve zak kost €12,50. Ook kunt u bestellen via de mail: of door te bellen naar 0515-540013.

Alvast bedankt,
Namens World Servants groep Workum/Koudum
Arno de VriesDopen
Op zondag 15 oktober 2017 is er een doopdienst.
Mochten er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan bestaat daartoe gelegenheid. Voorganger is zondag 15 oktober ds. D. Hasper uit Oppenhuizen.
Aanmelden graag vóór 27 september a.s. bij de scriba, mevr. D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33 Tel. 542154; of  e-mail
De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld op 18 februari 2018.
De scriba


 
Opwekkingsliederen in ons liedboek???....!
Een themabijeenkomst voor jong en oud(er).
Ja, in ons liedboek staan ze ook: opwekkingsliederen.
Sommigen hebben er niks mee, maar anderen vinden ze prachtig. Ach ja, het is maar wat je gewend bent. Voor veel ouderen zijn de liederen uit de bundel van Johannes de Heer heel dierbaar. Het zijn de geloofsliederen uit hun jeugd. Zo hebben de jongeren van nu ook weer hun eigen liederen waar ze van houden. Het taalgebruik is meestal wat eenvoudiger en directer en de muziek is ook van deze tijd. Maar het doel is hetzelfde: God eren en ons geloof uitzingen.
Klassiekers als “Abba Vader” en “Heer uw licht en uw liefde schijnen” hebben we inmiddels wel omarmd, maar er zijn er veel meer. Op zondagmiddag 1 oktober om 17.00 uur laat ik u/jullie in een korte themabijeenkomst (ongeveer een uur) kennismaken met andere opwekkingsliederen die in onze liedbundel staan. Er zitten prachtige ballads bij, maar ook wel een paar up-tempo-liederen. Hier en daar moeten we misschien even oefenen.
Wat zou het mooi zijn om met veel mensen de liederen van onze jongeren te zingen en ons zo verbonden te voelen met elkaar. Kom je ook?
Datum: Zondag 1 oktober 2017; Tijd: 17.00 uur
Plaats: In de St. Gertrudiskerk
Leiding: Cobie Hofman-Heida


Sjongmiddei mei YKFE
Op snein 15 oktober 2017 wurdt yn de Augustinitsjerke fan Stynsgea de jierlikse sjongmiddei mei YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek.
It Lieteboek sjonge en bidde thús en yn tsjerke.
Snein 15 oktober 2017  mei lieten “Om Marten Luther hinne”.
Oanfang 15.00 oere. Tagong fergees. Kollekte by de útgong
Mei: Kantorij Surhústerfean û.l.f. Grietje Dam-Riemersma
Koperblazers fan muziekferiening De Bazuin út Stynsgea
Oargel: Geart van der Heide
Lieding: Bob PruiksmaRommelmarkt
Voor het brengen van goederen voor de rommelmarkt in de Utwyk eerst bellen met Telly, tel. 542581 of met Grietje, tel. 543634.Vrijwilligersavond 2017
Ongetwijfeld heeft u, toen u ging bladeren in de activiteitengids 2017/ 2018, het zgn. blauwe boekje, gezocht naar de datum van de vrijwilligersavond 2017.
Maar vanwege de verbouw van Oer de Toer hebben wij besloten pas iets spannends te organiseren als het gebouw weer beschikbaar is voor activiteiten.
U wordt hierover tijdig geïnformeerd!
De kerkrentmeestersZondagskind
Zoals u weet is er in de eredienst een zondagskind aanwezig. Zij hebben een speciaal plekje in de dienst, ze zijn ruim voor de dienst aanwezig en mogen dan de kaarsjes aansteken en eventueel bij het orgel en het beamer/film team kijken. Vervolgens zijn ze aanwezig bij het consistoriegebed en komen samen met de kerkenraad in de kerk. Op deze manier krijgen ze als het ware een kijkje achter de schermen. Vanaf 24 september is er weer een zondagskind aanwezig. Helaas zijn er dit jaar wat minder aanmeldingen. Daarom zal er op een aantal zondagen geen zondagskind zijn. Bijvoorbeeld tijdens het Heilig Avondmaal en ook niet op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Bij deze weet u dus wat daarvan de reden is.
Een vriendelijke groet van de jeugdouderlingen en –diakenen


Van scheiding naar hereniging
In de kerkdienst van 10 september overhandigde Jan Bremer mij het eerste exemplaar van dit boekje over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Workum. Het boekje is dus klaar.
U had van mij al een paar keer een vraag om foto’s gelezen en daar hebben verschillende gemeenteleden op gereageerd. Mede dankzij hen is het een boekje geworden met veel foto’s. Zoals ik al eerder schreef is het verhaal vorm gegeven rond de predikanten die er in de loop der jaren zijn geweest. Het gaat in het bijzonder over wat er in de tijd van die predikanten gebeurde.
Na de kerkdienst vroegen verschillende mensen mij hoe en waar dit boekje te krijgen is. Ik wil u graag de gelegenheid geven dit boekje te kopen. Het kost € 13,00.
Op zaterdagmiddag 23 sept. van 13.00 uur tot 15.00 uur bent u hartelijk welkom in de Westbouw van onze kerk.
Is dit moment niet geschikt, dan kunt u mij telefonisch of per mail bereiken en dan spreken we af op welke manier u een exemplaar krijgt.
Tel.nr. 542282, e-mail 


Lied van de maand oktober 2017: Alles wat er staat geschreven
Deze maand staat NL 319 centraal. Het lied “ Alles wat er staat geschreven, Heer doe ons verstaan” is een lied voor gebruik rond het lezen van de Schriften. Omdat we deze maand zowel Hervormingsdag als bijbelzondag vieren, leek me dat een passend lied. Het heeft een mooie, eenvoudige melodie van vier korte regels die je als twee zinnen zingt.
Cobie Hofman-Heida


Toen was geloof heel gewoon
In de vakantieperiode, op 29 juli, was er een uitzending van de serie ‘Toen was geloof heel gewoon’, waarvan een deel in Workum is opgenomen. Andries Knevel bracht samen met domineeszoon Freek de Jonge o.a. een bezoek aan de Gertrudiskerk. Voor degene die dit heeft gemist en het nog wil zien, is hier de link naar de website van het programma:

https://www.npo.nl/toen-was-geloof-heel-gewoon/29-07-2017/VPWON_1273648?_sp=f13e7d2f-e355-4482-8dc1-1676e2ab650d.1504085814562  Beste gemeenteleden,
Een aantal weken geleden ben ik terug gekomen van mijn reis naar Haïti met World Servants. Samen met 31 anderen hebben we drie klaslokalen gebouwd in de hitte (­± 60oC). Ik heb dit project weer veel nieuwe dingen mogen zien, ondanks dat ik al twee keer eerder met World Servants meeging.
Wij bouwden drie klaslokalen in Moulin Gouane, een dorp in het noordwesten van Haïti. In dit dorp stonden al drie klaslokalen, eerder gebouwd door World Servants. De directeur van de school vertelde ons: ‘Het is een groot voorrecht dat hier een school is gebouwd door World Servants! Ik ben enorm trots dat ik directeur mag zijn van zo’n goede school. Voordat de klaslokalen hier stonden moesten de kinderen op de grond zitten en schreven ze op een plankje dat ze op hun knie legden. Voor betere scholen moesten de kinderen ruim anderhalf uur lopen in de brandende zon. Nu hoeft dat niet meer! Door de bouw van nieuwe klaslokalen kan ik meer kinderen helpen.’
Soms lijkt ontwikkelingswerk een zinloze druppel op een gloeiende plaat te zijn. Maar tijdens dit project heb ik ervaren hoeveel die ene druppel kan betekenen voor een kleinere groep mensen!
Ik wil u allen nogmaals bedanken voor uw financiële steun, de kinderen in Moulin Gouane kunnen mede dankzij u naar een goede basisschool.
Op 22 september a.s. is om 20.00 uur in ‘’Op’e Hichte’’ J.Binckesstraat 1 in Koudum, een presentatieavond waar ik laat zien wat wij gerealiseerd hebben. Ook laat Liesbeth Siemensma zien wat zij met World Servants in Ecuador gebouwd heeft. Heeft u hier belangstelling voor dan horen wij dat graag via de mail: of telefoon: 0515-540013
Groeten, Arno de Vries


17 september 2017 is er een OOW dienst in de R.K. Kerk.
 

Het thema van de dienst is de Kracht van verbeelding.
In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van Pax en kerk in actie. Mede dankzij de collectes kunnen zij zich inzetten voor vrede in binnen en buitenland.
In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.
Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.
 
De eerste rondgangscollecte is voor bovenstaande doelen bestemd. 
Het OOWOproep deelname fietstocht Ost Friesland 2 sept 2017.

Zaterdag 2 september a.s. Fietstocht in Ost Friesland. Start: Jennelt
 
De tocht is totaal 65 km lang.  Men kan langs 19 dorpen met 23 kerken gaan. Er zijn bijzonder mooie monumentale kerken te bewonderen.  Degenen die veel willen fietsen kunnen de gehele afstand afleggen en met stempelkaarten de route volgen. Ook kunt u kiezen voor een gedeelte van de route en daarbij een aantal van de prachtige kerken rustig bezichtigen.  Men wil onze groep graag verwelkomen om 9.30 uur op het plein van Jennelt.
Navigatiegegevens:
Knyphausenstr. 5, 26736 Krummhörn (Jennelt).
Wilt u meedoen? En/of weet u anderen enthousiast te maken? Graag opgeven voor 30 augustus via
Indicatie afstand:  Joure - Jennelt is ongeveer 180 km. Het is best te doen in een dag. Wie niet dezelfde dag terug naar huis gaat, kan ’s avonds nog genieten van de feestelijkheden na afloop op het plein bij de kerk in Jennelt.
Voor degenen die er een langer verblijf van willen maken:
 
Touristik Krummhörn- Greetsiel helpt graag (B & B, hotel, etc,)  Tel. 0049 - 4926 - 91880 of www.greetsiel.de Email 
 
Camping am Deich
Erbsenbindereistr. 3
26736 Upleward/Krummhörn
http://www.camping-am-deich.de/
Nog meer informatie:
http://www.greetsiel.de/tourismus/unsere-doerfer/krummhoerner-kirchturm-tour.html ...
 
Jan van der Meer,
tel 0513-431817 of  06-51276003


TVG
Theologisch Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden (TVG) is een cursus theologische basisvorming die wat met je doet.
Je krijgt een bredere visie op religie en zingeving door de gevarieerde opzet en het brede palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen.
Vanaf 26 september elke dinsdagavond in Bogerman Sneek. Aanvang 19.30 uur
Meer info of aanmelden: www.tvg-sneek.nl
Folders liggen achter in de kerk.
De scribaStartzondag Startzondag Startzondag
Bij het lezen van deze tekst zijn de schoolvakanties alweer ruim 3 weken onderweg en genieten de meesten dus nog van een welverdiende vakantie. Maandag 4 september openen de meeste scholen hun deuren weer en heten we met ons allen een nieuw schooljaar van harte welkom.
Zondag 10 september starten wij in onze gemeente met het winterwerk, hoe cru dat ook klinkt nadat een week eerder de zomervakantie is afgelopen. Het startsein van het winterwerk geven we ook dit jaar weer met Startzondag, met als thema: únderweis (onderweg). Onderweg zijn we eigenlijk ons hele leven, op wat voor manier dan ook. Je doelen halen, iets leren, werken, altijd onderweg zijn. Ook tijdens het winterwerk in 2017 / 2018 zijn we weer onderweg, onderweg om iets van God te leren, om aan God te vragen of samen met God te doen. De kerkdienst van Startzondag zal dan ook het thema “Únderweis" hebben en zal worden voorgegaan door drs. Albert Althuis uit Workum. Na de koffie zijn er voor de kinderen t/m groep 5  leuke knutselopdrachten bedacht. Alle oudere kinderen en overige gemeenteleden worden na de koffie van harte uitgenodigd om mee te doen aan een megaquiz voor jong en oud. Een quiz waarbij jong oud nodig heeft maar zeker ook andersom….samen onderweg. Deze quiz beloofd niet zomaar een quiz te worden, maar 1 waarop de hersenen gekraakt zullen worden via vragen, maar ook via interactie, muziek, beeldspraak en únderweis troch Sudwestfryslan!! Aansluitend gaan we natuurlijk napraten over bovenstaande onder het genot van een hapje en een drankje. Tenslotte staat er voor een ieder een overheerlijke lunch klaar, bestaande uit soep, salade en broodjes. Rond de klok van 14.00 sluiten we gezamenlijk deze Startzondag af en gaan we onderweg naar het komende winterwerk.
Kortom: sta niet stil, maar ga samen met ons únderweis.
Hopende u en jullie allemaal te mogen begroeten op zondag 10 september!!
 
Programma
9.30: Kerkdienst
10.45: koffie/ thee/ limonade en wat lekkers
11.00: knutselen voor de kinderen t/m groep 5 en start quiz voor alle anderen.
± 12.00: naar Oer de Toer voor een hapje en een drankje met aansluitend een gezamenlijke lunch.
14.00: einde

Oproep Oproep Oproep
Wie wil er voor wat lekkers zorgen voor bij de koffie tijdens Startzondag middels het bakken van een cake of iets dergelijks?? Lijkt dit u of jou wat, geef dit dan tijdig door aan Gerard de Boer via 541157, 06-51377324 of
 
De StartdienstcommissieLied van de maand september 2017: Het lied van Habakuk
Deze maand staat NL 156 centraal: Ik heb verstaan Heer, wat Gij hebt gezegd. Het lied is een canticum, ontleend aan het bijbelboek Habakuk. De tekst is van Koenraad Ouwens. De melodie is een prachtige Engelse hymne van John Wainwright. Het is een loflied dat we kunnen zingen ondanks de moeilijkheden die we in het leven tegenkomen.

Cobie Hofman-HeidaMannenkwartet Laus Deo
Zondag 20 augustus heeft het Mannenkwartet Laus Deo meegewerkt in de kerkdienst.
Het thema was: hoe het geloof in God troost kan geven?
(o.a. over het werk van de Heilige Geest – de Trooster)
U kunt de opname beluisteren via ons YouTubekanaalKerkbezichtiging
Een grote groep inwoners uit Lochem heeft onze St.Gertrudiskerk in de vakantie bezocht.
Inkje Bakker zingt: Domine Deus (uit: Gloria, Vivaldi)
Tijdens de kerkdienst van 9 juli heeft Inkje prachtig gezongen.
U kunt de opname HIER terugluisteren via ons YouTube-kanaal.Bijzondere dienst 2 juli 2017
Zondag 2 juli werd in de St. Gertrudiskerk de “Welkom in Workum Kerkdienst” gehouden. Tevens stond de dienst in het teken van het feit dat het al weer 12 ½ jaar geleden was dat de Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde gemeente van Workum samen verder gingen als Protestantse gemeente. Een zeer feestelijke dienst met veel prachtige liederen  en schitterend orgelspel van één van onze organisten Feike Dijkstra samen met fraai trompetspel van Hilda Koopmans-Walinga.  Gerard de Boer vertelde de kinderen en ook de andere kerkgangers een aansprekend verhaal over al 12 ½ jaar samen zijn, bij een gewoon huwelijk heet dat een koperen jubileum. Twee kinderen kwamen met elk een grote foto van beide kerkgebouwen door het middenpad naar voren lopen waarna Gerard uitleg gaf  dat die “twee” toen zijn samengegaan. Daarna zongen we uit volle borst een speciaal, ook door Gerard gemaakt lied. Mevr. IJ.Bakker-de Vries  en de heer P. Visser verzorgden de schriftlezingen gevolgd door een korte maar duidelijke uitleg van de gastpredikant ds.A.van der Honing uit Joure. En….. na afloop was er koffie met wat lekkers. Als toegift speelde de organist ondertussen “The Holy City”. Een heel mooie afsluiting van een bijzonder feestelijke dienst.
 
Op veler verzoek vanuit de gemeente, hier de tekst van het door Gerard geschreven lied op de wijze van: “Go, tell it on the mountains”, lied 484.
 
Twaalf-en-een half jaar samen,
Gereformeerd en Hervormd.
Twaalf-en-een-half jaar samen
Hier in de Grote kerk.
 
We zingen samen lied’ren
En luist’ren naar de preek
Op ’t einde samen koffie
En wachten weer een week.
 
Twaalf-en-een half jaar samen
Gereformeerd en Hervormd
Twaalf-en-een-half jaar samen
Hier in de Grote kerk 
 
De kind’ren naar de oppas
Of naar de Kinderkerk
Club of in de Jeugdbank
Ja, samen staan ze sterk
 
Twaalf-en-een-half jaar samen
Gereformeerd en Hervormd
Twaalf-en-een-half jaar samen
Hier in de Grote kerk
 
Een samenzijn van koper
We hebben het heel fijn
Geloof en Hoop en Liefde
Voor altijd samen zijn
 
Twaalf-en-een-half jaar samen
Gereformeerd en Hervormd
Twaalf-en-een-half jaar samen
Hier in de Grote kerk
Hier in de Grote kerk


Harmen Tilstra schrijft artikel over Tjipke Visser
Deze winter heeft dhr. Tilstra onze St.Gertrudiskerk bezocht om de beelden van Tjipke Visser te bekijken i.v.m. een artikel dat hij wilde schrijven over deze getalenteerde beelhouwer. U kunt het boeiende stuk in de rubriek  http://pgworkum.nl/mystiek_in_eikenhout/   helemaal lezen.Wie heeft nog een oude foto van de voormalige
Gereformeerde kerk?

 
Een poosje geleden vertelde ik u dat ik werk aan een boekje over de geschiedenis van de Gereformeerde kerk. Ik doe dat aan de hand van foto’s. Uitgangspunt zijn de foto’s van de predikanten die de gemeente hebben gediend maar ook foto’s van het kerkgebouw zowel van binnen als van buiten zijn belangrijk. Voor de beschrijving  van wat er gebeurde maak ik gebruik van gegevens uit oude notulenboeken en van wat er in de Friso heeft gestaan.
Het wordt een mooi tijdsbeeld, een herinnering aan de geloofsbeleving van onze voorouders (zowel gereformeerd als hervormd) en een spiegel van een periode waaruit we zelf afkomstig zijn. 
De titel van het boek is ‘Van scheiding naar hereniging’, geschiedenis van de Gereformeerde kerk in Workum 1836 – 2005. In een laatste hoofdstukje vindt u mijn persoonlijke evaluatie. 
Mijn vraag aan u is of u misschien nog een oude foto hebt van de kerk van voor 1968 (van buiten of van binnen) dan krijg ik graag een seintje, dan kom ik graag even bij u langs om een foto van uw foto te maken.
Mijn telefoonnummer is 542282. Mijn email is

Al vast hartelijk bedankt voor uw moeite.        
Albert Althuis


Jubileumviering 2 juli om 9.30 uur in de St. Gertrudiskerk
 

Dit jaar op 1 juli  bestaan we 12 ½ jaar als Protestantse Gemeente Workum. De kerkenraad heeft besloten in een feestelijke dienst het jubileum te vieren.
Een jubileum vieren is even stilstaan bij het leven.
Tijdens de jubileumviering spreken we dankbaarheid uit voor al die jaren, waarin het leven in verbondenheid met God en met elkaar als gemeenteleden mocht worden gevierd.

Voorganger is dominee Aaltsje van de Honing
Organist is Feike Dijkstra en trompettist Hilda Koopmans
Voor deze speciale dienst schrijft Gerard de Boer een toepasselijk nummer op de wijze van een bekende, feestelijke melodie. 
Na de dienst is er koffie drinken met wat lekkers.
U/jij bent van harte uitgenodigd.


Collecte Kerk in Actie
Pinksterzendingsweek 4 juni 2017
In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Op zondag 4 juni collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek.
Werkgroep Kerk in ActieBoottocht zaterdag 1 juli 2017
Dit jaar zal de boottocht voor 65+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 1 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en  vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we koers richting Eernewoude.  Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’. We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek. De kosten bedragen  € 30,00  per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake. 

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan tussen 1 juni t/m 10 juni op bij Geke Meindertsma tel: 541999 of bij Botsje Koopmans tel:542409 U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
De diakenen


Wijkindeling wijk 5
In wijk 5 waren voorheen 3 ouderlingen actief en nu maar 2.
Het komt nu zo dat Siebren Reitsma werkzaam zal zijn op de Bûterikkers, Fûgelikkers, Túnikkers en Reidikkers. 
Op de Spoardyk, Lutswei, Horsewal, Maedfinne, Skarfinne, Stedsfinne, Vicariswei, Blomikkers en de Stienikkers zal Rients Siderius werkzaam zijn.
Met deze aanpassingen hebben we gezocht naar een logische indeling en een evenwichtig aantal adressen.
Onze inzet is om, samen met de pastoraal assistenten Jobje Douma en Brechtus Dijkstra,  een goede invulling aan de pastorale zorg in onze wijk te geven.
Mocht u dingen tegenkomen, die wij over het hoofd zien, schroom dan niet om ons te bellen. Pastoraat doe je tenslotte als gemeente met elkaar.Lied van de maand juni 2017: Dans mee met Vader, Zoon en Geest
Deze maand staat NL 706 centraal. Het is een lied we al eerder als lied van de maand hebben gezongen. Het is goed om zo nu en dan wat te herhalen. Het is een vrolijk lied passend bij Pinksteren en de zondag van de Drie-eenheid.
In juli en augustus is er geen lied van de maand. Uiteraard wordt er voor de dienst wel een lied gezongen. Dat zal door de dienstdoende organist worden bedacht.
Cobie Hofman-Heida


Opgave digitaal Kerknieuws
 

Kerknieuws kan vanaf 1 september ook digitaal ontvangen worden.
Dat heeft voordelen t.a.v. het papierverbruik, milieu enz.
Meer en meer wordt informatie uitgewisseld via internet en vindt overdracht van gegevens digitaal plaats.

Zo heeft u de informatie altijd op uw I-pad of tabblad beschikbaar.
 
U kunt zich aanmelden voor 1 augustus per email o.v.v. uw naam en adres, bij Els de Bok viaGebedsbijeenkomst
Beste gemeente, broeders en zusters,
Al een aantal jaren is er op iedere dinsdagavond van 19.00 – 19.30uur een gebedsbijeenkomst. Als je er goed bij stil staat is dit een groot voorrecht, dat wij dat in vrijheid mogen doen. De laatste tijd is het groepje wel heel klein. We beginnen deze dienst met een kleine overdenking uit de Bijbel, zingen een lied en bespreken dan gebedspunten. Waarna we samen bidden en danken. Wanneer u het moeilijk vind om hardop te bidden, dan is het zeker ook voor u de moeite waard om er bij te zijn. Want bidden doen we samen. Ook al bidt u in stilte mee. We sluiten altijd gezamenlijk af met het Onze Vader. We brengen onze gebeden bij de Heer, we gaan met elkaars gebedspunten zorgvuldig om. Soms is het moeilijk om te bidden, maar daarom zijn we gemeente. Dit mogen we voor elkaar doen. Voel u vrij om een keer te komen.
Vriendelijke groet, MarjaSolidariteitskas 2017
Elkaar helpen....
“Gemeenten helpen elkaar”, is de gedachte achter de Solidariteitskas die zo’n tien jaar geleden in het leven werd geroepen.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Een deel van het bedrag  is bestemd voor vormen van pastoraat die niet door plaatselijke gemeenten worden uitgevooerd, zoals doven- en koopvaardijpastoraat. Het grootste deel van het bedrag in de kas is beschikbaar voor steun aan gemeenten bij de vervulling van hun kerntaken..
Als gemeente  vragen wij aan ieder belijdend lid en dooplid vanaf 20 jaar een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt  € 5,00  afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag wat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.
Van gemeenteleden die de kerkrentmeesters toestemming hebben gegeven automatisch hun bijdrage te innen, wordt binnenkort € 10,00 van hun rekening geschreven.
De overige gemeenteleden ontvangen binnenkort een acceptgirokaart om de bijdrage aan de solidariteitskas over te maken. Omdat deze manier van innen een kostbare zaak is verzoeken wij u ons te machtigen jaarlijks € 10,00 van uw  rekening af te schrijven. U  kunt dat doen door het formulier dat bij de acceptgiro is gevoegd in te vullen en bij dhr. J.Meindertsma, Sud 7 ( tel nr. 541999 ), in de bus te deponeren.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
De Kerkrentmeesters .


Oproep
Nabestaanden van een overledene vragen steeds vaker of tijdens de rouwdienst gebruik kan worden gemaakt van de beamer.
Men wil dan graag door middel van bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie of een YouTube opname het leven van de overledene in beeld brengen.
Deze activiteit is voor de nabestaanden zeer waardevol. 
Als kerkrentmeesters zijn we op zoek naar 2 a 3 mensen die kennis hebben van het werken met computers.

Heb jij die kennis en zou jij je kennis beschikbaar willen stellen om bij rouwdiensten de beamer presentatie te verzorgen en/of de filmopnamen ?
Het programma waarmee we projecteren is echt niet moeilijk, je hoeft geen ‘computerspecialist’ te zijn. Uiteraard willen we je graag uitleggen hoe dit werkt en  zullen we je goed begeleiden in deze taak!

Kom jij ons te hulp? Geweldig!   Meld je aan bij Harm Norbruis tel. 542090 


N.a.v. het reisje naar Noord - Duitsland, gehouden op 2 mei jl.
Het door ons  georganiseerde jaarlijkse uitstapje heeft ook dit jaar weer een goed onthaal gekregen. Aan het welslagen ervan heeft, zoals de heer Dekker al schreef, de gastvrije ontvangst bij de Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde  Jennelt ontegenzeggelijk een bijdrage geleverd: wat een verwennerij in het Dorpshuis. Ook het verhaal over het reilen en zeilen van de gemeente en de geschiedenis van het kerkgebouw, verzorgd door ds. Siek Postma, was het aanhoren meer dan waard. Als dank heeft dominee, naast de afgesproken financiële tegemoetkoming in de onkosten, als herinnering aan ons bezoek het bekende tegeltje met beeltenis van biddend vrouwtje ontvangen. De webmaster van de gemeente in Jennelt heeft al een prachtig beeldverslag gemaakt van dit onderdeel van het programma. Zie hiervoor  http://www.jennelt.reformiert.de/Aktuelles/aktuelles.html .
Na afloop hebben velen laten weten dat ze individueel de kerkelijke gemeente in Jennelt graag willen verblijden met een financiële gift. Daarom hierbij de betaalgegevens: bankrek.nr. DE 81 2835 0000 0000 0816 38 t.n.v. Kirchengemeinde Jennelt, Sparkasse Aurich - Norden.
Onze webmaster, Els de Bok, wil ook graag aan de slag met het maken van een mooie fotoreportage  van het uitstapje naar Noord Duitsland voor onze website. Daarom het verzoek om veel foto's op te sturen naar . En bedenk: hoe meer foto's, hoe liever!
Commissie Vorming en Toerusting.


Verslag reisje Emden
In 2016 ging het jaarlijks Prot. Workum-reisje naar Dordrecht. In het verslag van deze reis in Ons Kerkblad stonden lovende woorden over de organisatie door de dames Foekje van der Werf, Hieke Plantinga en Lammie de Vries. Misschien dat daardoor de reis naar Emden dit jaar niet 50 maar 100 aanmeldingen kreeg. Het grote aantal overviel de dames,maar zij bedachten een goede oplossing: gewoon twee bussen van Paulusma huren en de tweede groep het programma in omgekeerde volgorde laten afwerken. Aanwezig waren ook onze "inval-dominee" uit Bolsward Ds C. Corporaal en zijn echtgenote.
In de stad Emden kregen we een rondleiding in het nederlands. Indrukwekkend was de bibliotheek in de Moederkerk. Wat plezierig om zo met elkaar rondgeleid te worden door een sympathieke gids. Na Emden stond Greetsiel op het programma, een toeristisch plaatsje aan de kust, waar de twee groepen elkaar tegenkwamen. Het hoofddoel van de reis was de plaats Jennelt, waar ds Siek Postma, geboren in Tjerkwerd, ons rondleidde in zijn prachtige kerk,ook in de crypte. De ouders van ds. Postma hebben aan de Aldewei gewoond. De buschauffeur speelde op het kerkorgel en wij zongen de liederen, die waren afgedrukt in ons programmaboekje. Daarna werden we blij verrast in het dorpshuis met een overvloed aan heerlijk gebak! Namens ons allen nodigde Jan Bremer de dames, die voor dat gebak hadden gezorgd uit voor een tegenbezoek aan Workum. In het programmaboekje stond een puzzel van Foekje van der  Werf. De oplossing luidde: "gemütlichkeit"..
Dit woord typeerde deze reis: het was bijzonder gezellig, noflik!  En........ uitstekend georganiseerd!
Piet Dekker.Romereis, 21 t/m 26 april 2017
 

Het was de tweede reis naar Rome die door Vorming en Toerusting was georganiseerd. En opnieuw onder leiding van Sipke Draisma en Marlies van Bon. De eerste reis was in oktober van het vorig jaar. Zij die toen mee waren kwamen buitengewoon enthousiast terug. Dat maakte dat de reisleiders eerlijk zeiden: ’Toen was iedereen heel lovend, maar dat schept verwachtingen, zou het nu weer zo goed worden?’ Het is meer dan goed geworden. Zij die er bij waren zeiden unaniem: ‘Wat een prachtig reis en – nog belangrijker – we werden een beetje familie van elkaar.’      
Dat gevoel was er eigenlijk meteen al in de bus naar Schiphol. Daar aangekomen loodste Marlies ons door ‘het gedoe’ op het vliegveld en in Rome wachtte Sipke ons op. Vanaf dat moment hoefden we alleen maar de Friese vlag te volgen. Wij als deelnemers konden zorgenvrij genieten en tot ons laten doordringen wat we zagen en hoorden. En dat was heel veel. Het was een programma van ’s morgens half negen op pad tot het rustmoment ‘zingen en bidden’ om zeven uur ’s avonds en daarna het diner.
We hebben door (maar een klein gedeelte van) Rome gewandeld en gereden. De stad waarin de Romeinse keizers leefden en waar gaandeweg het Christendom een belangrijker rol ging spelen. Met name dat laatste was ons ‘punt van aandacht’. We hoorden over de geloofsbeleving van de eerste eeuwen. Dat was onder andere in de San Clemente waar we ook over het plaveisel van het oude Rome liepen en ons zo konden inleven in de situatie van de eerste christenen. We zagen ook hoe die geloofsbeleving werd verbeeld in de mozaïeken bijvoorbeeld in de indrukwekkende St. Pieter. En over de betekenis van de liturgie hadden we het onder andere naar aanleiding van de viering die we op zondag meemaakten in de Friezenkerk. Het was heel bijzonder daar te beleven dat ‘onze’ Grietje van der Heide daar een Bijbellezing in het Fries verzorgde.  
Iedere dag kwamen we ook uit bij onze eigen geloofsbeleving als Sipke ons, vanuit een Bijbelgedeelte, wist te wijzen op een gedachte waarmee als het ware de voorbije dag werd samengevat en al vast werd gepreludeerd op dat wat we de volgende dag gingen doen.  
De moeite waard om tenslotte te memoreren is Sipkes herinnering aan wat Catharina van Siena zei: ‘We zijn er voor elkaar want ieder heeft een stukje van God in zich om daarmee elkaar te kunnen helpen dichter bij God te komen.’
Albert Althuis

Lied van de maand mei 2017: 10.000 redenen tot dankbaarheid
Deze maand staat een lied centraal dat niet in ons liedboek staat, maar uit de Opwekkingsbundel komt, nr. 733. Het is een lied dat we in een KSG- dienst al een keer hebben gezongen en ook in de sing-in. Het lied staat al een tijd hoog genoteerd op de ranglijst van meest geliefde hedendaagse liederen. Een soort “Tel uw zegeningen”, maar dan moderner. Mooi genoeg om vaker te zingen!
Cobie Hofman-Heida


Nieuwe paaskaars
De nieuwe paaskaars die Paaszondag werd binnengedragen heeft als betekenis Levensboom.
Een in groen uitgevoerd recht kruis met daarin de levensboom ontspruitend uit een opengeslagen bijbel.
De DiaconieInformatie over het reisje naar Noord Duitsland op dinsdag 2 mei.

De bussen vertrekken om 7.15 uur vanaf de Merk. Tijdens de heenreis wordt er in de bus koffie/thee geschonken.
Reisprogramma bus 1: ’s morgens bezoek aan Jennelt,
’s middags stadswandeling Emden.
Reisprogramma bus 2: ’s morgens stadswandeling Emden,
’s middags bezoek aan Jennelt.

We ontmoeten elkaar rond het middaguur in Greetsiel. Hier kunt u uw meegebrachte lunch nuttigen of in de plaatselijke horeca gaan lunchen.
Beide groepen kunnen vanaf een uur of kwart over drie vrij rondkijken in Emden. Vertrektijd van beide bussen in Emden: 16.30 uur. Ook op de terugreis is er koffie of thee in de bus. Verwachte  aankomsttijd Workum:  19.00 uur.
Meenemen: ID-kaart of paspoort en eventueel lunchpakket!(Her)bevestiging, afscheid en benoeming
De kerkenraad deelt met vreugde mee dat dhr. Klaas Bakker en mevr. Jikkie Althuis-van der Goot hun benoeming tot resp. ouderling (wijk 1) en diaken (wijk 4) hebben aanvaard. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden op D.V. zondag 7 mei a.s.
In deze dienst zullen herbevestigd worden de ouderlingen Yde Engelsma, Shirley Stoel-Valk en Jan P. Bremer en ouderling-kerkrentmeester Sybren E. Couperus. De herbevestiging van ouderling Ria H. Boorsma-van Ree vindt vanwege vakantie op een later tijdstip plaats. Ouderling Anne van der Leij heeft aangegeven nog een jaar door te gaan. Ouderling Jan Bremer draagt zijn deel van wijk 1 over aan Klaas Bakker en blijft voorlopig als ouderling-voorzitter.
Wij nemen afscheid van de ouderlingen Hiltsje Zijlstra-Bosma, Jan van der Velde en Klaas Hofman (scriba) en van diaken Grietsje van der Heide- Postma. Dat er zegen op hun werk moge rusten. Ouderling Diet Westra-van der Valk wordt de nieuwe scriba.
Er resten nog drie vacatures voor ouderling!
Wij zijn blij met vier nieuwe pastoraal-assistenten: Tjitske van der Zee-Schotanus (wijk 6), Jessica van der Velde (wijk 5), Truike Harkema-van der Zee (wijk 4) en Brechtus Dijkstra (wijk 5). We heten hen hartelijk welkom! De assistenten Rens Wesselius-Schilstra en Klaas Herder stoppen met hun werk. Wij willen hen hartelijk bedanken voor alles wat ze voor onze gemeente hebben gedaan.
 
Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses                                    
K. Hofman, scriba


Bedankt!
We mogen, ondanks het feit dat onze gemeente vacant is, terugkijken op mooie en gezegende diensten in de afgelopen 40-dagentijd en op Paaszondag. Wat zijn er veel mensen die zich rondom deze diensten inzetten: de kosters, het bloemschiktrio, de bijdragen van gemeenteleden, de leiding van de kinderkerk en de kinderen, de beamer – en filmploeg etc. etc. Inspirerend om te zien hoe iedereen in touw is geweest – voor en achter de schermen – om te komen tot een goede invulling van de diensten. Een ieder hartelijk dank voor zijn of haar inzet.


 
Doopdienst

Op zondag 14 mei is er weer een doopdienst. U kunt uw kindje opgeven voor 7 mei bij de scriba, de heer K. Hofman, Tettingburren 2, tel. 0515-543666 of viaTentdienst zondag 30 april
Op zondag 30 april is er weer een tentviering in de tent van Workum Bruist.
We beginnen om 9.30 uur en u bent allemaal van harte uitgenodigd om dit met zijn allen mee te vieren. Na afloop van de viering heeft het team van Workum Bruist de koffie klaar.
Beste Workumers,
Aan u de vraag of u een cake of een koek wilt bakken voor bij de koffie. Zou wel heel erg lekker zijn. U kunt zich hiervoor opgeven bij Henny de Jong 06-46702410 of

Tot ziens op 30 april in de tent tegenover de St. Ludgerusschool.
 Lied van de maand april 2017. (Wij zullen leven, God zij dank)
Deze maand staat NL611 centraal. Het is een lied met een krachtige tekst, opgewekt, en met een mooie, sterke melodie. Het is geschreven als een lied voor de paasnacht, maar past ook prima bij een doopviering of zelfs een uitvaartdienst. Het lied begint met het ‘O, when the saints’-motief (do-mi-fa-so), in de eerste vier noten. Meer informatie is te vinden op www.liedboekcompendium.nl.
Cobie Hofman-Heida


Rommelmarkt

Voor brengen van goederen voor de rommelmarkt in de Utwyk eerst bellen naar Telly, tel. 542581 of naar Grietje, tel 543634.


Collectemunten
Bestellen (graag vooraf) bij dhr. K. Nicolaij  0515-541971 of via
Halen (daarna) op Nonnestrjitte 2, 8711 CP Workum.
Op de eerste maandag van elke maand, of na afspraak.
 
Verpakking:   (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00
                    (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00
                    (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  
                    (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00         
                    Eventueel is een andere mix mogelijk.
 
Betaling bij voorkeur op rekening NL38RABO0305.0338.16 t.n.v. Protestantse Gemeente Workum, “inzake collectemunten”. Anders eventueel contant.
Graag lege doosjes weer inleveren.


Doneer gereedschap


Heeft U zagen in huis, een sleutelset  die U nooit gebruikt of een naaimachine die achter in de garage staat?
Gereedschap dat door U niet meer gebruikt wordt kan helpen bij het inrichten van technische scholen en het ondersteunen van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met Uw gereedschap  kunnen jongeren een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gedacht kan worden o.a. aan: ring- en steeksleutels, lijmklemmen, eenvoudige draaibankjes voor hout en metaal en alle soorten auto gereedschap, naaimachines enz .

Dit alles kan worden gebracht bij:
Sybe Postma, Learmole  9  Workum, tel 542542


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken.  

Oude kaarsen                              

Heeft u nog oude kaarsen of kaarsvet, dan kunt u die brengen bij Griet Couperus, Hearewei 55. Sjaak IJntema maakt hier weer prachtige nieuwe kaarsen van voor onze winkel.
Bij voorbaat dank.

Publicatie gemeenteleden  in verpleeg- verzorgings tehuizen buiten workum:

De kerkenraad heeft besloten dat voortaan niet elke keer bij het verschijnen van het kerkblad de gemeenteleden die permanent wonen in zorg- en verpleegtehuizen buiten Workum zullen worden genoemd.
Voor de Kerst, Pasen en de zomervakantie komt de publicatie van deze gemeenteleden wel in zijn geheel.
Zijn er mutaties van deze gemeenteleden dan worden die natuurlijk wel opgenomen in het kerkblad.
Er zijn Workumers die vaak een kaartje sturen naar deze gemeenteleden.
Ook wordt aan hen vaak een bezoekje gebracht. Dat wordt erg op prijs gesteld.
De kerkenraad wil mensen zeker ook aanmoedigen om dit te (blijven) doen.
U vindt de namen en adressen van deze gemeenteleden in de nieuwe gemeentegids.
Ook zou u het laatste kerkblad waarin deze leden worden vermeld, kunnen bewaren.

Het moderamen.


 

Tien tips om missionair te zijn in eigen omgeving

1 ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen  (Filippenzen 4 : 5)

2 Luister naar mensen en wees oprecht geïntersseerd; stel vragen

3 Doe zomaar iets aardigs, gewoon omdat het kan. Help iemand met boodschappen sjouwen, laat iemand bij de kassa voorgaan in de rij, enz.

4 Doe niet mee met mopperen en klagen: wees een sfeerverbeteraar.

5 Laat zo af en toe merken dat u een gelovig mens bent.

6 Maak in uw huiskamer zichtbaar dat u gelovig bent: een beeld, een kruis, icoon of tekst.

7 Zet u in voor uw omgeving via vrijwilligerswerk.

8 Roddel positief. Vertel je baas hoe goed jeje collega vindt, en vertel dat de collega zelf ook.

9 Stuur zomaar een positief e-mailtje aan iemand. Of een kaartje. Of een echte brief.

10 Doe niet mee met (voor)oordelen, maar zorg voor verbindingen tussen mensen.

Meer tips om missionair te zijn, bijvoorbeeld in de kerk, op het web of met kinderen en jongeren, zijn te vinden in het hand- zame boekje ‘100 tips & stops voor de missionaire gemeente’.
Te bestellen via www.pkn.nl/webwinkel,of of (030) 880 13 37

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.