NIEUWS KERKRENTMEESTERSSolidariteitskas 2019  

Geacht gemeentelid,

Begin juni stuurden wij u het verzoek om uw bijdrage voor 2019 te voldoen.
Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt ,daarom ontvangt u hierbij een herinneringsverzoek.

Van belijdende leden wordt verzocht een bijdrage van 10 euro aan deze kas te betalen, waarvan wij de helft al hebben moeten af dragen aan de landelijke solidariteitskas van de PKN.

Wij vragen u alsnog uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL90RABO 03721.05.858 ten name van ‘Solidariteitskas 2019”.

Alvast bedankt.  

College van Kerkrentmeesters.
 Solidariteitskas 2019
Helpende handen, dragende delen

Er is een oud Afrikaans spreekwoord dat stelt: Wil je snel reizen, ga alleen. Wil je ver komen, reis dan samen. Dat is in een notendop wat de solidariteitskas van de Protestantse Kerk beoogt te zijn. Vanuit en met geloof, hoop en liefde extra handen bieden voor wie dat nodig heeft. De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet "zelfvoorzienend" zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar. Als gemeente  vragen wij aan ieder belijdend lid en dooplid vanaf 20 jaar een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag wat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Van gemeenteleden die de kerkrentmeesters toestemming hebben gegeven automatisch hun bijdrage te innen, wordt binnenkort € 10,00 van hun rekening geschreven. 

De overige gemeenteleden ontvangen binnenkort een acceptgirokaart om de bijdrage aan de solidariteitskas over te maken. Omdat deze manier van innen een kostbare zaak is verzoeken wij u ons te machtigen jaarlijks € 10,00 van uw  rekening af te schrijven. U  kunt dat doen door het formulier dat bij de acceptgiro is gevoegd in te vullen en bij dhr. J. Meindertsma, Súd 7 (tel. nr. 541999), in de bus te deponeren. 

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Paascollecte 2019

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens´lijk lijden hebt Gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
 
Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!     Lied 634

Pasen is een goede gelegenheid om het werk van onze eigen kerkelijke gemeente te steunen. Door een gift aan de Paascollecte.
Hiervoor ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.
Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnr. NL 14 RABO 0372 1020 85 t.n.v. Protestantse gemeente Workum met de vermelding; Paascollecte 2019           
                                                           
De kerkrentmeeste


Geef voor je kerk
De Kerkbalansactie 2019 is afgerond.
U heeft uw toegezegde bijdrage, als het goed is, naar draagkracht vastgesteld. Onze bijdrageadministrateur, de heer J. Meindertsma, heeft inmiddels de toezeggingsformulieren verwerkt.
Er is op dit moment een bedrag van € 144.078.81 aan toezeggingen binnengekomen.

Overzicht van inkomsten in 2018
De toezeggingen bedroegen € 142.764,41.
Door overlijden, vertrek e.d. kon een bedrag van € 1396,84 niet geïnd worden. Ook hebben een aantal gemeenteleden nog niet aan hun verplichtingen voldaan: er staat nog een bedrag open van € 1345,00. Hopelijk wordt hiervan nog wat overgemaakt.
Er zijn ook leden die meer hebben overgemaakt dan ze hadden toegezegd, namelijk een bedrag van € 1019,02.
Uiteindelijk is er over 2018 tot nu toe binnengekomen een bedrag van € 141.041,59.
Het college van kerkrentmeesters wil hierbij alle gemeenteleden, die voor 2019 een toezegging hebben gedaan, hartelijk danken.
Mede door uw bijdrage kunnen de kerkelijke activiteiten voortgezet worden.Actie Kerkbalans 2019
Op 12 januari  gaat de kerkbalans 2019 actie van start.
Het thema voor 2019 is “WAT IS DE KERK U/JE WAARD?”
Een vraag die de moeite waard is om na te denken. Is het misschien een goed gesprek of is het de boodschap die uw /jouw hart raakt of de liturgie of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. De kerk een onmisbare pijler in ons bestaan!!!
Om dit alles in stand te kunnen houden is geld nodig. Daarom vragen wij u/jou om onze kerk te steunen. Dankzij uw/jouw bijdrage kan de kerk in Workum voortbestaan.


Laptop gevraagd!!!
Wie o wie heeft een laptop beschikbaar, die minimaal geschikt is voor Excel en Tekstverwerken? Deze zal worden ingezet voor archiefwerkzaamheden in een 'stand-alone' situatie. Een internetverbinding is dus niet noodzakelijk. Aanbiedingen en inlichtingen via email: ehdeboer@hetnet.nl   tel. 0515-542180.
De Kerkrentmeesters
 

 


Inkomstenbelastingaangifte
In verband met de jongste wetgeving t.a.v. A.N.B.I.(Algemeen nut beogende instelling). regeling, moet men, om in aanmerking te komen voor belasting teruggave/ giftenaftrek, een RSIN (rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie ) nummer invullen.
Ook de Protestantse kerk in Nederland behoort tot de A.N.B.I.  instelling.   
De bijdrage aan o.a. Kerkbalans komt voor giftenaftrek in aanmerking. 
Om de invulling (verwerking ) van het belastingformulier niet vast te laten lopen kunt u het zgn. RSIN nummer invullen.  Dit is 81361 2809.

De kerkrentmeesters


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. 


 

 

 

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

27 sep 2020 om 09:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

29 sep 2020 om 19:00

Boekbespreking Tomáš- Halík

29 sep 2020 om 20:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!