PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
LANDELIJK NIEUWS LANDELIJK NIEUWS

Beknopt verslag Generale Synode 19 – 20 april 2018; impressie van een deelnemer
 
Ing. G.J. de Groot is als de nieuwe directeur van de Diensten Organisatie benoemd. Hij is zeer bekend bij de IZB en volgt Haaije Feenstra op die per 1 januari 2018 een andere functie elders heeft aanvaard. Jurjen de Groot gaf aan dat hij zich maximaal wil inzetten in ondersteuning en vitaal houden van plaatselijke gemeenten.
 
De verkenning rond nieuwe vormen van kerk-zijn is vooral gericht op toekomstige integratie van pioniersplekken in ons reguliere kerkverband. Verschillende synodeleden merkten op dat aspecten uit goed functionerende pioniersplekken als voorbeeld voor de afslanking van de PKN gebruikt kunnen worden.
 
Migratie was het thema van de ethische bezinning. Onze prof. Dorottya Nagy – zelf Roemeens migrant – vertelde over een arbeidsmigrant die de ruimhartige opvang van vluchtelingen bekritiseert en een andere Afrikaanse migrant die zeer verbaast is dat er nog Nederlanders zijn die de Bijbel lezen. In onze maakbare samenleving is het een gevaar voor de kerk dat de mens de positie van God nastreeft en de medemens tot dienaar wordt gereduceerd. Haar lezing is integraal via de web-site van de Protestantse Kerk beschikbaar.
 
Aan onze universiteit – PThU – komt een leerstoel van 0,2 FTE voor opleiding en onderzoek van Geestelijke Verzorging voor ons leger. Vanuit de Synode is speciale aandacht gevraagd voor de gevolgen van het doden door militairen van opponenten dat in tegenspraak lijkt op het gebod: “Gij zult niet doodslaan”.
 
In het kader van vernieuwing van catechese is aangegeven dat transitiefasen(komende volwassenheid) en scharniermomenten(crisispastoraat) in het leven grote invloed hebben op de geloofsbeleving. Daarnaast blijkt de invloed van muziek een forse factor van belang in de geestelijke ontwikkeling van jongeren te zijn. Waar voorheen de uitleg door een catecheet bij het lezen in de Bijbel belangrijk was, zoekt de jongere tegenwoordig veel meer de betekenis van de Bijbelverhalen voor zijn eigen levenservaringen.
 
Op 20 april 1948 verklaarde de Verenigde Naties de staat Israël als onafhankelijk. Precies 70 jaar later – in een jubeljaar! – hebben we in een korte viering een felicitatiebrief aan alle relevante Joodse organisaties gelezen, een gebed uitgesproken en Psalm 122 gezongen.
 
Op 25 mei 2018 zal zeer waarschijnlijk de Wet op de Privacy worden ingevoerd. De Diensten Organisatie zorgt ervoor dat de algemene regels zoals de Leden Registratie aan de eisen voldoen. Elke gemeente / kerkenraad is verantwoordelijk voor haar eigen deel van het AVG privacy reglement. Extra aandacht gaat daarbij uit naar het noemen van namen bij afkondigingen (bloemengroet) en voorbeden indien de kerkdienst openbaar via internet kan worden gevolgd. Ook naam/adreslijsten voor het bezorgen van b.v. kerkbodes moeten niet in het openbaar kunnen komen. Op de website: protestantsekerk.nl/privacy is gerichte informatie met voorbeelden te vinden.
 
Ter bevordering van de mobiliteit van predikanten is in tweede lezing de regeling geschrapt waarbij een predikant die met minder formatieomvang vrijwillig naar een andere gemeente gaat, gecompenseerd zou worden. De regeling van wederzijds vrijwillig afscheid na 12 jaar predikantschap in een gemeente kan op 1 januari 2021 ingaan, indien de Synode in het najaar 2020 dit op basis van onderzoek door de classispredikanten verantwoord acht.
 
Een deel van de Indonesische Christelijke Perki gemeenschap in Nederland is als buitengewone gemeente van de Protestantse kerk opgenomen. Vanwege conformatie aan onze belijdenisgeschriften heeft de Perki gemeente zich expliciet gedistantieerd van voorouderverering en andere dergelijke diensten uit de Indonesische traditie. De sluitingsviering van de Synode vergadering is door Perki verzorgt, daarna was er een klein feestje!
Jan Wytse Boorsma, Workum – classis Sneek, per 1 mei classis Friesland.  ofBeknopt verslag extra Generale Synode 9 maart 2018; impressie van een deelnemer.
 

In deze vergadering worden de voorgestelde wijzigingen in de Kerkorde met betrekking tot de gemeenten geëvalueerd en definitief vastgesteld. Hoofdkenmerk is dat er ruimere mogelijkheden kunnen komen voor lidmaatschap, kerkenraad en ambtsdrager.
Voor de oorspronkelijke zegswijze van “blijkgevers”, d.w.z. bij de gemeente betrokkenen die alsnog lid zijn van een andere gemeente, is de aanduiding “vrienden” voor de ledenadministratie, kerkorde en plaatselijke regelingen definitief geworden. De Herziene Statenvertaling van de Bijbel hanteert vaak de uitdrukking: “broeders en vrienden” voor hetzelfde doel als “blijkgevers” in onze kerkorganisatie.
 
Ten aanzien van “huisgemeenten” is vastgesteld dat: - het een kleine geloofsgemeenschap betreft die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen; - er is geen kerkenraad; - wordt geleid door een eigen commissie die werkt onder naburige gemeente of de classis; - de vermogensrechtelijke aangelegenheden vallen onder naburige gemeente of de classis; - de huisgemeente is geen onderdeel van de naburige gemeente en heeft dus eigen leden; - deze leden kunnen “vrienden” en event. ambtsdrager worden in een buurgemeente.
Het is niet de bedoeling dat een huisgemeente binnen een bestaande gemeente als “modaliteit” gemeente wordt gevormd, daarvoor zijn andere mogelijkheden beschikbaar. Nader wordt onderzocht hoe een huisgemeente voor nieuwe vormen van kerkzijn kan worden gebruikt, zoals missionair of pioniersplek.
 
De Generale Regeling Vermogensrechtelijke Aangelegenheden is aangescherpt vanwege de maatschappelijke en kerkelijke roep om transparantie en goede regeling: - elke kerkenraad dient adviezen en richtlijnen te betrekken bij verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden; - er komt een regeling indien college van diakenen en/of kerkrentmeesters structureel te weinig leden kent; - de mogelijkheden voor verscherpt toezicht bij onverantwoord beheer, voortgaande nalatigheid en dreigende insolvabiliteit worden verruimd.
 
In het moderamen van de Generale Synode heeft dhr. Yke Luinenborg uit Zuidhorn de plaats van ouderling overgenomen van Arie Bijl. Vanwege het afscheid van ds Karin v/d Broeke als preses is mw. ds. Saskia van Meggelen, predikant van de Protestantse Gemeente Breda als nieuwe preses benoemd. Ds. van Meggelen is theologisch zowel in Apeldoorn als in Kampen opgeleid waardoor - voor hen die dat van belang achten - nu ook de authentieke gereformeerde cultuur in het moderamen van binnenuit kan worden verstaan.
 
In de rij voor de afscheidsreceptie van ds. van den Broeke stond ik enige tijd naast de vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland – in vol ornaat. Desgevraagd vertelde hij dat de hulp vanuit “Kerk in Actie” rechtstreeks naar de Patriarch in Noord Oost Syrië gaat, die dit volledig doorstuurt naar de gemeenten die veel vluchtelingen uit de andere delen van Syrië opvangen. Deze hulp wordt vanuit de Orthodoxe kerk geboden waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar de achtergrond van de vluchtelingen.
 
Jan Wytse Boorsma, Workum – classis Sneek.  of
 

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.