Jeugdbeleidsplan 2011-2015

Dit jaar is het jeugdbeleidsplan 2011-2015 geschreven, u kunt het hier inzien.


Doelstellingen beleidsplan jeugdwerk 2011-2015

De gemaakte analyse en aanbevelingen leiden tot de volgende doelstellingen voor het jeugdwerk Protestantse Gemeente Workum:
 

1. Doorlopende leerlijn:

structureel aanbod van geloofsverdieping, verdeeld in vier doelgroepen/leeftijdsklassen.

2. Aansluiten bij belevingswereld/behoeftes in verschillende levensfases:

Per doelgroep doelen stellen en activiteiten organiseren die aansluiten bij de specifieke behoeften en manier van communiceren van de verschillende doelgroepen.

3. Samenhang waarborgen:

samenwerking bevorderen tussen de verschillende organisatoren van verschillende activiteiten door de organisatie van het jeugdwerk aan te passen. Dit vraagt om herziening taken jeugdouderlingen en jeugdraad en een cultuuromslag: commissies werken niet naast, maar met elkaar aan dezelfde missie in onderling vertrouwen en goed overleg.

Jeugdwerk is geen geïsoleerd beleidsterrein. Geloofsopvoeding begint bij de ouders. Zonder hun medewerking en commitment zal het vrijwel onmogelijk zijn om jeugdwerk tot bloei te brengen. Daarom maakt dit jeugdbeleidsplan deel uit van het bredere beleidsplan voor de hele gemeente waarin ook aandacht is voor de (jonge) gezinnen. In zijn algemeenheid moet benadrukt worden dat het van belang is dat de gehele gemeente betrokken is bij het jeugdwerk. Dit is niet een zaak van ouders of jeugdwerkers alleen. Kernwoorden hierbij zijn verbinden en verdiepen.

terug