Activiteitengids

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een activiteit vervalt of verschuift. De meeste activiteiten van de Commissie Vorming & Toerusting zijn gratis toegankelijk, tenzij anders is aangegeven.

JAARTHEMA 2019 - 2020

Een goed verhaal...

Ons jaarthema heeft als titel: Een goed verhaal. Iedereen weet wel wat een goed verhaal is. Dus, wat is daar dan nog over te vertellen? Allereerst natuurlijk is een goed verhaal het waard om zelf verteld te worden. Want zodra je een goed verhaal vertelt, dan ontstaat er iets. Er gebeurt iets met de hoorders van het verhaal. Er ontstaat door het luisteren naar een goed verhaal ook iets ‘goeds’. Daar moeten we niet te klein van denken. Een goed verhaal is creatief: het creëert iets goeds. Misschien is dat wel een echo van de schepping van hemel en aarde. Daar ontstond ook iets goeds door het woord van God. Daar kunnen wij als 'recreanten' een echo van laten horen; iets goeds re-creëren.
 Als we een goed verhaal laten horen en ook als we er naar luisteren, geven we een plaats aan het goede. Ten tweede blijkt, dat als een goed verhaal klinkt, dat ieder daar ook weer anders naar luistert. We horen niet allemaal hetzelfde, terwijl we hetzelfde verhaal horen. Zo brengt een goed verhaal mensen ook met elkaar in gesprek: 'Hoe hoor jij dit?' En zo leer je de ander en jezelf beter kennen. Dat is ook een gevolg van goede verhalen. Dat is ook één van de redenen waarom we in de kerk met Bijbelverhalen bezig zijn. Zo leren we ook onszelf en elkaar beter kennen. Versta je wat je hoort? Wat zegt het jou? Hoor je het goed? Hoor je het goede? Zo kom je in gesprek met elkaar. Dat was dan misschien het jaarthema van vorig jaar, maar in elk jaar is het goed om met elkaar in gesprek te zijn.
Ook merk je, als er een verhaal wordt verteld , dat een ‘goed’ verhaal niet altijd een ‘leuk’ verhaal hoeft te zijn. Sommige verhalen graven dieper en raken je. Een goed verhaal daagt je soms ook uit. Het vraagt soms ook dat je mee durft te gaan in het verhaal. En een verhaal kan in verschillende talen klinken. ‘Mij spreekt de blomme een tale’ schreef Guido Gezelle, dus ook in een bloemschikking kun je verhalen vertellen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor een film. Of met schilderkunst, zoals Rembrandt, die niet alleen een plaatje bij een verhaaltje maakte, maar zelf het verhaal schilderend vertelde. Je kunt met liederen verhalen vertellen. En je kunt je eigen verhaal vertellen. Wat hou je onder de pet en wat durf je te delen? Wordt je levensverhaal zo oppervlakkig als een facebookprofiel of wordt het een bekentenis? Hoe componeer je je eigen levensverhaal? En maakt het dan uit of je jong bent of wat minder jong? Of asielzoeker?
Alle verhalen staan in verband met het grote verhaal van God met ons. Er zijn mensen die ons daar indringend op wijzen. En we mogen dat zelf ontdekken in het lezen van de bijbel.
Allemaal zaken die in dit boekje aan de orde komen. Van harte uitgenodigd om mee te luisteren, mee te vertellen. Uitgenodigd om iets goeds te ontdekken in kleine en soms grote verhalen. En uitgenodigd om God als de Grote Verteller in elk van die verhalen te ontdekken. 

Ds. Arnold Vriend

  
3


Bij het opstellen van het programma proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat meerdere activiteiten op één avond plaatsvinden.
Soms is dat echter niet mogelijk. Wij vragen uw/jouw begrip hiervoor. N.B. Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie besluiten een avond te laten vervallen. U krijgt daarvan dan bericht. Ook daarvoor vragen wij uw begrip.

 

De commissie Vorming & Toerusting:    
 

Mevr. T. Grooters - Bouma    tel. 541002
Mevr. Y. Kramer -  Kroes tel. 06 - 83808650
Mevr. S. Stoel - Valk     tel. 541992
Ds. A. Vriend          tel. 756248
Mevr. L. de Vries - Steensma  tel. 541984
Mevr. F. v.d. Werf  - Gaastra  foekjevanderwerf@live.nl   tel. 543335

 
 

Jeugdkatern:
Voor meer informatie over een activiteit kun je contact opnemen met de genoemde contactpersoon of met één van de jeugdouderlingen.
Voor Workum zijn dit Ciska Dijkstra (0612345678), Juann van der Schaaf (0612345678), Jantine de Vries (0612345678) en Paulina de Vries (0612345678).
E-mailadres: jeugdouderlingenworkum@gmail.com.

 

 

4


INHOUDSOPGAVE

Inhoud
 

Jaarthema 2019-2020    Een goed verhaal   2
Inhoudsopgave   5
Gespreksgroepen en kringen   6
Boekbesprekingen   9
Henri Nouwen - Eindelijk Thuis
   
Tomáš Halík    - Raak De Wonden Aan
   
Nij Mariënacker   10
Kerkdienst / Bijbellezing
  10
Zangmiddag
  10
Uitzending kerkdiensten
  10
Thema - avonden   11
Dietrich Bonhoeffer
  11
Levensverhalen zijn van levensbeland
  12
Levensverhalen van jongeren
  13
Rembrandt en de Bijbel
  14
Een verhaal over Stichting Trajectum
  15
Overige activiteiten
  16
Een lied, een verhaal
  16
Workshop Symbolisch bloemschikken
  17
Film: An
  18
Excursie naar Zutphen
  19
Wijkindeling   20
Agenda    21
Meedoen is heel eenvoudig    22
Zit er niets voor u bij? 
  22

5


 

Gespreksgroepen en kringen

Bijbelgespreksmoment 'sterke verhalen'

In de bijbel staan veel 'sterke verhalen' die we vooral goed kennen uit de kinderbijbel. Goed om die met elkaar te lezen en te zien wat ze nu voor
ons betekenen. Soms verrassend anders dan we altijd dachten. Met alle ruimte voor vragen en eigen gedachten.
We komen bij elkaar onder leiding van ds. Arnold Vriend op:

Data:               dinsdagochtend: 24 september, 15 oktober, 19 november,                          14 januari, 11 februari, 10 maart en 7 april
Tijd:                 09.30 - 11.00 uur
Plaats:             Oer de ToerInspiratie momenten voor moeders en vaders
Opvoeden van baby tot tiener en daarna … Een belangrijke en invloedrijke taak die je als vaders en moeders krijgt. Mee zorg dragen voor lichaam,
ziel en geest in de wereld van nu vraagt wel iets van je. Goed om af en toe een moment stil te staan en je af te vragen hoe het gaat. Dat soort
momenten willen we met elkaar maken. Inspiratie voor geloof in opvoeding. We bieden door het jaar heen een paar momenten aan rond
een thema of een doelgroep. Laat even weten of je geïnteresseerd bent via ds. Arnold Vriend (arnoldvriend@hotmail.com), dan komen de
uitnodigingen bij jou terecht.

- Geloof belijden
Denk je erover na hoe je een stap in geloof kunt zetten en wat leven met Jezus kan betekenen voor jou, neem dan contact op met één van de
ouderlingen of met ds. Arnold Vriend. We kunnen dan met elkaar bespreken wat je daarover zou willen weten. Het is ook mogelijk om hier
aan mee te doen, zonder belijdenis te doen.
 

6
- Gemeentekringen: Woorden vinden voor jouw geloofsverhaal.
We praten ongeveer maandelijks met elkaar over onderwerpen die ons bezighouden en we kijken met elkaar wat de bijbel daarover te zeggen
heeft. Aan het begin van het jaar kiezen we een boekje of losse thema’s waar we met elkaar over willen spreken. Afhankelijk van de deelname
kunnen we afspraken maken over het onderwerp en over welke avond van de week het beste uitkomt. Als je mee wilt doen, laat het even weten
aan ds. Arnold Vriend (arnoldvriend@hotmail.com).

- Alpha cursus
Bij voldoende interesse begint er januari een Alpha cursus. Voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof; of je er nu niets van weet of
juist weer even wil opfrissen wat het ook al weer was. Alle vragen zijn welkom. We beginnen met uitgebreid koffiedrinken, luisteren naar een
korte inleiding over een thema van het christelijk geloof en praten daar in groepjes met elkaar over door. Het is een cursus van ongeveer acht
avonden, één keer in de twee weken. Geef je alvast op bij ds. Arnold Vriend, dan houden we je op de hoogte.

- Rondom brood en beker
Al een aantal jaren zijn er in onze gemeente gesprekken over het avondmaal. We willen graag twee avonden beleggen om met elkaar in
gesprek te gaan over de betekenis en achtergrond van het avondmaal. De twee avonden belichten elk een ander onderdeel van het avondmaal. U
bent uitgenodigd voor beide avonden, maar afzonderlijk kan ook. Onder leiding van ds. Arnold Vriend zullen we elke avond een korte inleiding
horen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over onze ervaringen en ons verlangen.

Data:             dinsdag 1 oktober en maandag 4 november 2019
Tijd:              20.00 - 22.00 uur
Plaats:          Oer de Toer

7
 


Gebedskring
Iedere dinsdagavond is er een korte interkerkelijke gebedsviering. In de drukte van de week even een moment om te bidden voor de stad, de wereld en onszelf.
Iedere dinsdagavond van 19.00u tot uiterlijk 19.30 uur in kerkgebouw ‘Bethel’ van de Baptistengemeente, Súd 52.

Interkerkelijke Bijbelgroep Weverswei

 
Elke  laatste vrijdag van de maand lezen we een uur de bijbel. Het komend seizoen verdiepen we ons verder in de Psalmen. We hopen op
fijne en gezegende gesprekken. Van harte welkom.

Data:     vrijdags op: 30 aug., 27 sept., 25 okt., 30 nov., 31 jan., 28 feb.,                    27 mrt., 24 apr. en 29 mei

KERSTviering in december   (uitnodiging volgt)

Juni en juli vakantie

Plaats:  Huiskamer Mind Up, Weverswei 1
Tijd:      16.00 - 17.00 uur


Contactpersoon: Ria Boorsma, tel. 540970    

8


 

Boekbesprekingen

Voor wie geïnteresseerd is willen we met elkaar een boek bespreken van Henri Nouwen en van. Tomáš Halík. Twee bijzondere persoonlijkheden, met elk ook een bijzondere levensloop. Beiden hebben ook een duidelijk mystieke inslag.

Henri Nouwen  - 'Eindelijk Thuis'.

Henri Nouwen (1932 -1996) werd in Nederland geboren, werd priester en later hoogleraar psychologie in de VS. Van hem willen we het boek lezen:‘Eindelijk Thuis’. Een klassieker, waarin Nouwen de gelijkenis van de Verloren Zoon uitwerkt aan de hand van een schilderij van Rembrandt.
Datum:              woensdag 16 oktober 2019  - passend bij het Rembrandtjaar
                          woensdag 13 november 2019
Tijd:                   20.00 uur
Plaats:              Oer de ToerTomáš Halík  - 'Raak de wonden aan'.

Tomáš Halík (1948) is een Tsjechische priester en hoogleraar sociologie. Hij wordt gezien als één van de bekendste religieuze schrijvers, maar ook als één van de meest toonaangevende katholieke denkers op dit moment. Van hem willen we het boek lezen: ‘Raak de wonden aan’. Het meest recente boek van Tomáš Halík dat in het Nederlands vertaald is.

Datum:  dinsdag 3 maart 2020 - passend in de tijd voor Pasen
              dinsdag 31 maart 2020
 

9


 

Nij Mariënacker   

Kerkdienst / Bijbellezing

Eens per maand is er op donderdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst of een Bijbellezing in de Parkzaal van Nij Mariënacker. In de kerkdiensten gaat een predikant of pastor voor die verbonden is aan één van de Workumer geloofsgemeenschappen. De Bijbellezingen worden verzorgd door vrijwilligers. De kerkdiensten en Bijbellezingen hebben een oecumenisch karakter. Van te voren en na afloop is er koffie en thee.

Zangmiddagen

Het komende winterseizoen willen we twee zangmiddagen organiseren met bekende geestelijke liederen.
Op 31 oktober 2019 vanaf 14.00 uur is er weer een gezellig samenzijn in Oer de Toer, dat wordt afgesloten met een zangdienst. Naast de bewoners van Nij Mariënacker, De Hosta en De Wende zijn familieleden, vrienden en andere gemeenteleden van harte welkom!!!
Graag opgeven middels het opgavenformulier en aangeven of u kunt helpen met het duwen van een rolstoel of vervoer met de auto.
Op 23 april 2020 om 15.00 uur is er een ‘gewone’ zangmiddag gepland in de Parkzaal. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven.

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten uit de St. Gertrudiskerk en de St. Werenfriduskerk worden bij toerbeurt rechtstreeks uitgezonden in Nij Mariënacker, De Hosta en De Wende. De dienst uit de protestantse kerk wordt ook uitgezonden elke maandagavond om 19.00 uur.
In Kerknieuws, het weekprogramma en de kabelkrant van Nij Mariënacker vindt u t.z.t. meer informatie over al deze activiteiten.

10


 

Thema - avonden

Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God  

Vlak voor de bevrijding liet de Duitse pastor,theoloog en kerkleraar Dietrich Bonhoeffer het leven, na ruim tweeënhalf jaar in gevangenschap te hebben doorgebracht. Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenschap brieven die hem
postuum wereldberoemd zouden maken. Eén van zijn brieven is zijn doopbrief, die hij schrijft n.a.v. de doop van het zoontje van zijn beste vriend Eberhard Bethge, die een jaar eerder met een nichtje van Bonhoeffer was getrouwd. Bonhoeffer richt zijn brief tot de jonge Dietrich op het snijvlak van een veranderende wereld. We horen deze avond
over de inhoud van deze brief, maar ook over het leven van Dietrich Bonhoeffer aan de hand van een PowerPoint presentatie. Zo komt ons in woord en beeld een bijzonder mens en een bijzondere christen voor ogen, die ons ook in de huidige tijd veel te zeggen heeft als gids van het geestelijke leven en van een wereld waarin gerechtigheid woont.

Inleider is ds T.G. van der Linden uit Harlingen, oud-voorzitter van het Bonhoeffer Werkgezelschap. Daarnaast schrijft hij regelmatig in het Friesch Dagblad.

Datum:             woensdag 9 oktober 2019
Tijd:                  20.00 - 22.00 uur
Plaats:              Oer de Toer

11


 

Levensverhalen zijn van levensbelang

Levensverhalen zijn stuk voor stuk verhalen met emotie. Maar waarom een levensverhaal schrijven? Is het bedoeld voor jezelf om antwoord te vinden op de vraag: Wie ben ik? Of voor je naasten om te laten weten wat je hebt meegemaakt? En hoe begin je een verhaal? Wat schrijf je wel op en wat niet? Allemaal vragen die mogelijk komen opborrelen naar aanleiding van dit onderwerp. Marga Claus vertelt ons graag waarom het vastleggen van levensverhalen op papier van waarde kan zijn. En hoe je het schrijven ervan aanpakt.

Marga Claus ( geboren te Leeuwarden in 1955) is een Nederlandse auteur, die in het Fries schrijft. Een deel van haar werk is tevens in het Nederlands vertaald. In 2000 verscheen haar romandebuut 'Oxzana, ferhaal fan in flechtling', het waargebeurde verhaal van een Oekraïense vluchtelinge. In 2003 verschenen 'De heit fan Serafyn', het levensverhaal van een Franciscaner
pater afkomstig uit Bolsward, en 'Lytse do: dei-en nachtboek foar in stjerrebern', gericht aan het ongeboren kind in de schoot van haar dochter.
Sinds 1987 is Marga werkzaam bij de afdeling educatie van het Friesland College, als docente Taalondersteuning in het mbo. Als zzp-er geeft ze workshops en lessen in autobiografisch schrijven, o.a. bij Tresoar en bij de Penitentiaire Inrichting in Leeuwarden. Ook coacht ze individuele schrijvers die met hun levensverhaal aan de slag willen.

In It Heidenskip wil Marga Claus graag vertellen over het belang van levensverhalen, over de opzet van haar cursussen en over haar boeken.

Datum:       dinsdag 12 november
Tijd:            20.00 - 22.00 uur
Plaats:        Kerk - It Heidenskip

12


Levensverhalen van jongeren

Hoe jongeren een levensvisieboek schrijven

 

**activiteit op 4 februari 2020 'Levensverhalen van jongeren' komt te vervallen. 


‘Er is op school geen vak dat zó over jezelf gaat als het vak godsdienst/levensbeschouwing.’ Dat zeggen niet alleen de docenten die dit
vak in het Voortgezet Onderwijs geven, maar dat ontdekken de leerlingen ook zelf bij het schrijven van een zgn. levensvisieboek.
Aan de hand van gerichte vragen, gekoppeld aan de behandelde thema´s,moeten ze zelf antwoorden formuleren. Ze leren reflecteren: op zichzelf, op de wereld om hen heen en op het veelzijdige aanbod van religies, filosofieën en levensbeschouwingen.
Waar het in andere vakken gaat om het enige juiste antwoord te vinden, laat godsdienst/levensbeschouwing hen nadenken over eigen standpunten met als doel het ontwikkelen van een eigen geloof/levensbeschouwing.
Docenten geven de nodige persoonlijke begeleiding. Het levensvisieboek wordt beoordeeld. Het is een afsluitend werkstuk voor dit vak en het legt een fundament voor de ontwikkeling van een eigen geloof/levensbeschouwing.

Ds. Jur Majoor,
docent godsdienst/levensbeschouwing op CSG Bogerman te Sneek en predikant

Datum:           dinsdag 4 februari 2020 
Tijd:                20.00 - 22.00 uur
Plaats:            Oer de Toer
13


Rembrandt en de Bijbel

Kijken naar een schilderij van Rembrandt verveelt nooit . Zeker wanneer je met een groep naar een schilderij kijkt ontdek je steeds meer. In het kader van het Rembrandtjaar 2019, mijn interesse voor kunst en in het bijzonder
voor de schilder Rembrandt heb ik in kerkdiensten geregeld schilderijen van Rembrandt laten zien. Deze afbeeldingen vormen een interactief onderdeel van de viering. Het is een kenmerk van kunst dat je meerdere lagen kunt ontdekken, dat geldt zeker voor de schilderijen van Rembrandt over Bijbelse verhalen. Aan de hand van een aantal schilderijen van Bijbelse voorstellingengaan we met elkaar in gesprek.

De leiding is in handen van ds. Aafke Nicolai, predikant in Stavoren en Hindeloopen.

LEZENDE VROUW

mogelijk profetes Hanna uit 1631 van Rembrandt
Dit schilderij is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.


Datum:      dinsdag 24 maart 2020     DEZE AVOND VERVALT HELAAS
Tijd:           20.00 - 22.00 uur
Plaats:       Oer de Toer


 

14


Een verhaal over Stichting Trajectum

Diaconale avond

Op deze diaconale avond vertellen Wiebren Stellingwerf (Ferwoude) en Riny de Vries – Ekkel (Workum) ons graag iets over hun boeiende en bijzondere werk binnen de gesloten/besloten kliniek Boschoord van stichting Trajectum.

Trajectum helpt en begeleidt mensen met een licht verstandelijke beperking bij wonen, leren en vrije tijd. De locaties van deze stichting zitten in het noorden en oosten van het land, maar de cliënten kunnen uit heel Nederlandkomen. Een groot deel van de cliënten is met justitie in aanraking geweest.

De locatie Boschoord bestaat uit ‘de Beuken’ en ’t Wold’. ‘De Beuken’ is er met name voor cliënten die een strikt gesloten behandelsetting nodig hebben. Op het besloten terrein van ’t Wold’ integreert de cliënt steeds meer in de samenleving.

Wiebren, GZ psycholoog/regiebehandelaar, vertelt het een en ander over de behandeling van de cliënten. Wanneer wordt er TBS opgelegd, waaruit bestaat een TBS – behandeling, hoelang duurt een behandeling: allerlei vragen die aan de orde zullen komen. Dan is er ook nog de vraag wanneer mag een TBS'er met verlof , wie bepaalt dat en hoe veilig is het voor de samenleving wanneer een TBS'er op verlof gaat: zaken die niet onbesproken zullen blijven.

Riny werkt op het terrein van Zingeving en Levensbeschouwing. Wat kan een geestelijk verzorger betekenen voor de cliënten binnen Boschoord? Wat zijn de vragen die zij tegenkomt? Waarin verschilt haar werk met dat van een psycholoog of therapeut: Riny vertelt het ons graag.

Datum:      donderdag 23 januari 2020 
Tijd:           20.00 – 22.00 uur
Plaats:      Oer de Toer

15


 

Overige activiteiten:

Een lied, een verhaal.

Toen ik hoorde dat het jaarthema komend seizoen 'Een goed verhaal' zou zijn, dacht ik onmiddellijk aan de rubriek Bijbelse vertelliederen in ons liedboek, lied 162 t/m lied 189. Complete Bijbelverhalen, maar dan op rijm, bedoeld om gezongen te worden. De bundel 'Alles wordt nieuw' staat vol met dit type liederen. Wat heb ik ze vroeger veel gezongen met mijn klas. Ik merkte dat de verhalen al zingend veel beter bleven hangen bij de kinderen.

Wij zingen in de kerk niet zo vaak een lied uit deze categorie. Dat gaan we op de thema-avond wel doen! Naast deze verhaalliederen zijn er ook veel liederen waaraan een bijzonder verhaal is verbonden, bv hoe het tot stand is gekomen. Dat spreekt veel mensen aan, zeker wanneer het raakt aan je eigen verhaal. Zo is het lied 'Ik zal er zijn' van de band Sela heel geliefd geworden.

Ik nodig u/jou van harte uit om op zondag 13 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur een goed verhaal te komen zingen. Graag een liedboek meenemen.

Cobie Hofman-Heida

Datum:           zondag 13 oktober 2019
Tijd:               19.30 - 20.30 uur
Plaats:           Gertrudiskerk

16


 

Workshop ‘Symbolisch bloemschikken’

Zeg het met bloemen’
Want wie weet niet welke ‘stille boodschap je met het geven van een roos kunt ‘uitspreken’?

In de workshop gaan we een bloemstuk maken met als thema ‘overvloed’, geïnspireerd door de tekst uit 1 Cor.3:5-17. De schikking kan heel goed gebruikt worden voor de viering van ‘Dankdag voor gewas en arbeid’, maar
kan ook thuis een teken van dankbaarheid voor onze overvloed zijn.
We maken een krans, zodat deze ook voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar dienst kan doen.
Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaart. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid(…).
‘Zeg het met bloemen’…
dankbaarheid voor de goede oogst, dankbaarheidvoor hen die ons zijn voorgegaan. Symbolen in de liturgie en in het dagelijks leven lopen parallel.

Betty Edens maakt deel uit van van de ‘Bloemschikwerkgroep’ van de Sint

Antonius van Paduaparochie – locatie Sneek.
Na opgave krijgt u bericht over mee te nemen gereedschap. Verder tips over welke planten/bloemen uit eigen tuin geschikt zijn om te verwerken alsaanvulling op het groenmateriaal dat via de cursus beschikbaar wordt
gesteld.

Datum:         woensdag 30 oktober 2019
Tijd:              ’s middags om 14.00 uur (bij voldoende deelname)
                     ’s avonds om 19.30 uur (bij voldoende deelname)


Plaats:          Oer de Toer
Kosten :        € 15,75 (cursusgeld en materiaal)

17


Film: AN (sweet bean)


Sentaro heeft een klein eettentje waar hij dorayaki verkoopt (met rode bonen gevulde Japanse pannenkoekjes). Studente Wakane is vaste klant en komt bijna dagelijks een dorayaki eten.
Op een ochtend staat de 76-jarige Tokue in de zaak, waarbij ze reageert op een vacature. Sentaro durft het niet aan om zo'n
oude vrouw een baan te geven, maar Tokue blijft aandringen.

Ze is bereid om voor een heel laag salaris te werken, als ze maar aan de slag kan. Tokue blijkt een expert te zijn in het maken van 'an', de bonenvulling voor de dorayaki. Tokue maakt met verse ingrediënten en met veel liefde en geduld de lekkerste 'an'. Ook de klanten weten de nieuwe dorayaki te waarderen en regelmatig moet men voor sluitingstijd al nee verkopen aan de klanten. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Sentaro en Tokue, maar eigenlijk weten ze nauwelijks iets van elkaar.
Als de film een boodschap wil uitdragen dan is het dat je iemand moet beoordelen op wat hij/zij wel kan en niet op wat hij/zij niet (meer) kan.
Kawase filmt dit op een heel natuurlijke en rustige manier. Bijna spiritueel zelfs. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van extra belichting, zodat ook het beeld een natuurlijke uitstraling krijgt. Je bent als kijker onderdeel van het leven van het drietal. De betrokkenheid is daardoor groot. Kawase weet via An een sociaal probleem aan te pakken en doet dit op een heldere en
indringende manier.

Data:           dinsdag 7 en donderdag 9 januari 2020
Tijd:            19.30
Plaats:        Filmtheater, Emmabuurt
Kosten:      € 7,50 (inclusief koffie/thee)


 

18


 

Excursie naar Zutphen

In het voorjaar van 2020 staat er weer een gemeentereis op het programma. Als bestemming hebben we gekozen voor Zutphen.
De geschiedenis van Zutphen bestrijkt meer dan 1700 jaar. Tijdens deze 1700 jaar is Zutphen uitgegroeid van een Germaanse nederzetting via een belangrijk machtscentrum rond het jaar 1000 en een succesvolle handelsstad rond 1300 tot een middelgrote stad anno nu. De stad kreeg aan het eind van de 12e eeuw stadsrechten en trad toe tot de Hanze.
In het centrum zijn nog veel sporen te vinden van de middeleeuwse bloeitijd van de stad zoals de ommuring.
De stad neemt met bijna 400 rijksmonumenten en ruim 500 gemeentelijke monumenten de eerste plaats in onder de Gelderse monumentensteden. Een interessante stad om te verkennen.

Eind oktober hopen we u meer over de gemeentereis te kunnen vertellen via de kerkbladen.
Dan kunt u zich ook opgeven.

 

19


 

Wijkindeling

Op de adressticker op de voorzijde van dit boekje staat een nummer: 01, 02, 03 etc. Dit nummer verwijst naar de wijk bij welke u hoort. In dit boekje geven we een verkort overzicht van de actuele contactadressen per wijk.
Voor de volledige wijkindeling verwijzen we u naar de website.

Wijk 1: Noard e.o.
Ouderlingen:    Y. Engelsma, Ursuladyk 10, tel. 542386
                         K. Bakker, Breewarsdyk 4, tel. 543580
Diakenen:         Th. Wijnja, Brouwersdyk 23, tel. 569445
                         B. Koopmans, Pothuswyk 32, tel. 542409

Wijk 2: Aldewei e.o.
Ouderlingen:    H.S. Wiersma, Reidikkers 2, tel. 579168
                         D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33, tel. 542154
Diaken:             J. Hoekema, Tj. Visserstraat. 1, tel. 542356

Wijk 3: Súd Thomashof e.o.
Ouderlingen:    E. de Bok-Grebe, D.de Boerstrjitte 1, tel. 543152
                        S. Stoel-Valk, Doltewal 11, tel. 541992
Diaken:            M. de Vries-Kolk, Lange Leane 16, tel. 540013

Wijk 4: Tussen Dolte, Burevaart en Begine, t/m Hearewei
Ouderling:        R. Harkema, Súd 118, tel. 542012
Diaken:             J. Althuis-van der Goot, Slinkewei 23, tel.541741

Wijk 5: Tussen Hearewei, Burevaart en Spoardyk
Ouderling:         R. Siderius, Dwarsnoard 64, tel. 543009
                         S.S. Reitsma, It Fjouwerkant 15, tel. 852250
Diaken:             A. Feenstra-Kingma, Blomikkers 10, tel. 559191

Wijk 6: Nij Mariënacker, De Hosta, De Wende, appartementen GGZ en verpleeghuizen elders.
Ouderling:         M. H. Boorsma-van Ree, Blomikkers 15, tel. 540970
Diaken:             Th. Haagsma, Brouwersdyk 34, tel.542364

 

20


Agenda

 

2019   Blz.
Zo 8 sept Startzondag It Heidenskip  
Za 14 en zo
15 sept
Startweekend Workum  
Di 24 sep Bijbelgespreksmoment  'Sterke verhalen 6
Di 1 okt Rondom brood en beker 7
Wo 9 okt Bonhoeffer door ds. T. van der Linden 11
Zo 13 okt Zingen met  Cobie Hofman 16
Di 15 okt Bijbelgespreksmoment  'Sterke verhalen 6
Wo 16 okt Boekbespreking:  'Eindelijk Thuis' 9
Wo 30 okt Symbolisch bloemschikken 17
Do 31 okt Zangmiddag Nij Mariënacker 10
Ma 4 nov Brood en beker 7
Di 12 nov Levensverhalen zijn van levensbelang door Marga Claus 12
Wo 13 nov Boekbespreking:  'Eindelijk Thuis' 9
Di 19 nov Bijbelgespreksmoment  'Sterke verhalen 6
2020    
Di 7 jan Filmavond 'AN - sweet bean' 18
Do 9 jan Filmavond 'AN - sweet bean' 18
Di 14 jan Bijbelgespreksmoment  'Sterke verhalen 6
Do  23 jan Diaconale avond: Het verhaal van Trajectum 15
Di 4 feb Levensverhalen van jongeren door ds. Jur Majoor 13
Di 11 feb Bijbelgespreksmoment  'Sterke verhalen 6
Di 3 mrt Boekbespreking:  'Raak de wonden aan' 9
Di 10 mrt Bijbelgespreksmoment  'Sterke verhalen 6
Di 24 mrt Rembrandt door ds. A. Nicolai 14
Di 31 mrt Boekbespreking:  'Raak de wonden aan' 6
Di 7 apr Bijbelgespreksmoment  'Sterke verhalen 6
 


Informatie over het reisje naar Zutphen volgt in de kerkbladen. Dan kun u zich ook opgeven.

21


 

Meedoen is heel eenvoudig!

Heeft u al een keus kunnen maken?
Vul dan het antwoordformulier in. Dit wordt binnenkort bij u opgehaald.
U mag het ook zelf bij uw wijkouderling brengen. Zijn/haar naam en adres staan op het formulier.
Voor de meeste activiteiten is een minimaal aantal deelnemers nodig. Bij te weinig aanmeldingen gaat de kring of andere activiteit niet door. Daarom is het voor ons wel zo handig dat u zich aanmeldt, ook als u vorig jaar al meedeed. Iedereen weet dan precies waar ie aan toe is.

Zit er niets voor u bij?

Dat zou natuurlijk kunnen. We hebben geprobeerd ons aanbod zo breed te maken dat er voor iedereen iets te doen is. Op die manier voel je je tenslotte het meest betrokken bij onze kerk. Maar wellicht hebben we een heel voor de hand liggende mogelijkheid overgeslagen. Of misschien staat dit jaar uw hoofd er gewoon niet naar. In dat geval komen we ook graag gewoon even bij u op de koffie. Eenvoudig om contact met u te houden. Wij stellen dat in elk geval erg op prijs.

Als u het betreffende vakje aankruist op het bezoekformulier, dan bellen wij u voor een afspraak!

Heeft u vervoer nodig? 

Bel één van de commissieleden. Hun namen en telefoonnummers staan voor in dit boekje.

... en op zondagmorgen bent u ook van harte welkom!

  22 
terug

Agenda

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

14 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com