DIACONAAL NIEUWS

 

Kerk in Actie Adventscollecten “Geef Licht!”

Tijdens de vier adventszondagen zijn de diaconale rondgangscollecten bestemd voor Kerk in Actie (speciaal voor ‘kinderen in de knel’). 
Op 1 december collecteren we voor Aidswezen in Zambia. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund. Geef voor deze collecte, geef licht voor aidswezen in Zambia.


 


Kerstactie  

Net als afgelopen jaar willen we ook in 2019 een kleine attentie uitdelen aan mensen welke wel een bemoediging kunnen gebruiken. Wij denken aan mensen die langdurig of ernstig ziek zijn, welke éénzaam zijn, mensen met verdriet, mensen die het zwaar en/of moeilijk hebben, zowel binnen als buiten de kerk, woonachtig in of rond Workum. Mocht u/jij iemand kennen die zo’n bemoediging nodig heeft, dan kunt u de desbetreffende naam doorgeven aan Marja de Vries (06-5793 2145  of marjadevrieskolk@hotmail.com) of Inkje Bakker (06-1542 3003 of inkepink@home.nl)  Wij zorgen er dan voor dat de attenties in de week voor Kerst worden bezorgd.
Alvast onze hartelijke dank!

 


Gift van de maand

De gift van de maand oktober is bestemd voor Ymkje Dijkstra. Zij is oorspronkelijk afkomstig uit Makkum en werkt voor Jeugd Met Een Opdracht. Dit is een internationale interkerkelijke zendingsbeweging met werkplekken in meer dan 180 landen met ruim 25.000 voltijds vrijwilligers. In de afgelopen 40 jaar heeft JmeO-Nederland duizenden mensen getraind en veel projecten en teams in landen wereldwijd gepionierd. Ymkje Dijkstra is voltijd vrijwilliger en is dus afhankelijk van giften en donaties. Voor meer info. kunt u een kijkje nemen op de website www.jmeo.nl
 


Avondmaalscollecte

Op 10 november a.s. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de Stichting Open Doors. Zij zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Hun doelstelling is: vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed, het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook zorgen ze voor kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp. Voor meer info: www.opendoors.nl
 


Kerstactie  

Net als afgelopen jaar willen we ook in 2019 een kleine attentie uitdelen aan mensen welke wel een bemoediging kunnen gebruiken. Wij denken aan mensen die langdurig of ernstig ziek zijn, welke éénzaam zijn, mensen met verdriet, mensen die het zwaar en/of moeilijk hebben, zowel binnen als buiten de kerk, woonachtig in of rond Workum. Mocht u/jij iemand kennen die zo’n bemoediging nodig heeft, dan kunt u de desbetreffende naam doorgeven aan Marja de Vries (06-5793 2145  of marjadevrieskolk@hotmail.com) of Inkje Bakker (06-1542 3003 of inkepink@home.nl)  Wij er dan voor dat de attenties in de week voor zorgen Kerst worden bezorgd.
Alvast onze hartelijke dank!
De diaconie.
 


Collecte Werelddiaconaat op 13 oktober

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.

Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleidingte volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.
 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kookscholencolombia

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
 


 

Gift van de maand september

De gift van de maand september is bestemd voor Het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Deze Stichting biedt vanuit Christelijke levensovertuiging onderdak en dagbesteding aan mensen die dat nodig hebben. Voor meer informatie kunt u kijken op www.lichtpuntinfo.nl 

De diaconie
 


 

Uitgangscollecte 6 oktober

Op 6 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk en Israël.
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’  Worden christen uitgedaagd om lessen te leren it de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.
Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


 

Van de diaconie

Gift van de maand

De gift van de maand juli gaat naar Hart voor kinderen. Zij zetten zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. Ze werken kleinschalig waardoor er op korte termijn zichtbaar resultaten te zien zijn. Speerpunten bij hun werk zijn: kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid.

De gift van de maand augustus is bestemd voor aanloophuis “Oer de Brêge” in Heerenveen. Oer de Brêge is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken. Wilt u meer weten over deze doelen, kijk dan op www.hartvoorkinderen.nl enwww.aanloophuisoerdebrege.nl
 


Avondmaalscollecte

Op 1 september a.s. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de Leprazending. Dit is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd tegen deze ziekte vergeten ze de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Zij willen juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen ze Gods liefde uit.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.leprazending.nl


Uitgangscollecte 8 september

Op zondag 8 september is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie, deze keer voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is

een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerk bijéénkomsten en programmamateriaal.

Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP september.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 


 

Collecte Binnenlands Diaconaat 7 juli 2019

 
Vakantiepret voor kinderen in armoede
De uitgangscollecte op 7 juli is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.  
Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas. Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen.
 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Diaconaat Zomer.

Voor meer informatie kijk op www.kerkinactie.nl/vakantietas

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!


Gift van de maand
De gift van de maand mei en juni gaan respectievelijk naar Het vakantiebureau en TOF vakanties. Beide organisaties organiseren vakantieweken voor mensen met een beperking dan wel voor mensen die zorg nodig hebben. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetvakantiebureau.nl en www.tof.nlFryske Fekânsjewike 2019
 
Al ongeveer 50 jaar worden vakantieweken in Doorn georganiseerd voor mensen uit Friesland met een lichamelijke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben. De vakantieweken worden gehouden in Nieuw Hydepark, driebergsestraatweg 50, Doorn.  Dit jaar is het in de week van 2 – 9 november 2019. Mocht u mee willen of wilt u meer informatie, dan kunt u zich opgeven (voor 1 juli)  bij Marja de Vries, tel. 0515 540013 / 06 57932145.
De DiaconieCollecte Pinksterzending 9 juni 2019
De Bijbel voor iedereen!


De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze
groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van
groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een
alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe
Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op
het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Pinksterzending.
Meer informatie zie ook de bijgevoegde collectefolder of op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Namens de diaconie, hartelijk dank!


Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten en volle Poiesz spaarkaarten
Gemeenteleden, afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude/ongebruikte mobieltjes zijn niet waardeloos. Integendeel!
Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat Kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Ook kunt u postzegels, oude ansichtkaarten, volle spaarkaarten van Poiesz en DE punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt u dit ook inleveren op Tj. Visserstrjitte 1.
Namens de Diaconie, J.A. HoekemaPaaskaars 2019
Op 1e paasdag is traditiegetrouw de nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. Misschien heeft u hem al even bewonderd. De afbeelding op de kaars heeft als symbool verbondenheid. Een klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer!
De paaskaars staat op een “nieuwe” standaard, vervaardigd door ons gemeentelid dhr. P. Zeilstra. De oude paaskaars met standaard is verhuisd naar Oer de toer voor het geval er diensten worden gehouden.


Gift van de maand
De gift van de maand april is bestemd voor Stichting Red een kind. Zij geven kinderen in armoede een toekomst en verbindt hen met mensen in Nederland.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.redeenkind.nl


Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is bestemd voor het “Leger des Heils”.
In 1865 richtte William Booth “The Christian Mission”op. In 1878 werd de naam veranderd in “The Salvation Army”(Leger des Heils) en begon het werk van Booth duidelijk vruchten af te werpen. Inmiddels is het Leger des Heils een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus Christus.

Collecte 1e Paasdag
Op 1e Paasdag is de collecte tijdens de rondgang bestemd voor Christenen in Pakistan.Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klass,de armste bevolkingsgroep. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan.Er worden o.a. cursussen en trainingen gegeven over discipelschap en theologie aan studenten en voorgangers.Zie voor meer informatie bijgevoegde collectefolder of op
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
De Diaconie.


Gift van de maand
De gift van de maand maart gaat naar Stichting De Ondergrondse Kerk. Dit is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.
Zij werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten hen daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio's en landen wereldwijd. Ze werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. 
Daarnaast geven ze vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. 

Natuurramp in Mozambique, Malawi en Zimbabwe

Zoals u allen wellicht bekend is het zuidoosten van Afrika getroffen door de cycloon Idai. Deze heeft gezorgd voor een enorme ravage. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen.
Via het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie middels lokale kerken hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad.
De diaconie heeft besloten om middels Kerk in Actie de slachtoffers te steunen dmv een flinke financiële bijdrage.
                                                                   
De diaconie.Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
De diaconie
Collecte Werelddiaconaat zondag 3 februari.

Zondag 3 februari 2019 is het werelddiaconaatzondag. Tevens vieren we dan het Heilig Avondmaal, daarom is de avondmaalscollecte in de dienst bestemd voor het werelddiaconaat.
Deze keer voor Bangladesh. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!
De diaconie

 


Actie Gered Gereedschap
Deze actie  gered gereedschap is voor scholen en ondernemers in Afrika.   
Gaat U opruimen dan kan U overtollig gereedschap inleveren zoals o.a ring en steeksleutels, multimeters, lijmklemmen.                                                       
Alle soorten gereedschappen voor auto ,houtbewerking , bouw, metsel en loodgieters materiaal. Maar ook naaimachines kunnen ingeleverd worden.

U kunt dit brengen bij  Sybe  Postma   Learmole 9  8711 BV  Workum

P.S. Wilt U ook Bier en Frisdrankdoppen sparen?  Dit is een actie voor het Diabetes Fonds. Ook dit kunt u brengen bij Fam. S.Postma  Learmole 9  Workum.

Namens de diaconie


Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten  en volle spaarkaarten van Poiesz                                                        

Afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude/ongebruikte zijn niet waardeloos, integendeel Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. Ook kunt U postzegels, oude ansichtkaarten,volle spaarkaarten van Poeisz en D.E punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt U ook dit afleveren op Tj.Visserstraat 1 .                                                                         

Namens de diaconie,
J.A.HoekemaNamen van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken
Beste gemeente,
Ook dit jaar willen we een beroep op jullie doen. Als diaconie willen we graag namen van mensen weten die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Wanneer u iemand weet zou u de naam en het adres van die persoon aan ons door willen geven. U mag daarbij ook de reden vermelden waarom u aan die persoon dacht. Het zou mooi zijn dat we namens de gemeente iets aan die mensen kunnen geven, zodat ze niet vergeten worden. Helpt u mee !!!
U mag de namen door geven aan een diaken, of zondag op een briefje in de collecte van de diaconie. Of u mag het door geven via de mail naar marjadevrieskolk@hotmail.com of met de telefoon 540013. Graag zouden we voor 11 december de namen binnen hebben.
Een vriendelijke groet van de diaconie

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

27 sep 2020 om 09:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

29 sep 2020 om 19:00

Boekbespreking Tomáš- Halík

29 sep 2020 om 20:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!