PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE

Beknopt verslag Generale Synode 15 – 16 november 2018 ;  impressie van een deelnemer

Spreken over ons geloof met anderen is tamelijk lastig. Je moet iets van je binnenste tonen zonder dat je je gevoelens goed onder woorden kunt brengen en moeilijk kunt onderbouwen. Ter ondersteuning van het geloofsgesprek heeft Maarten Wisse een nota geschreven met als titel: “De Bijbel in het midden”. Door, o.a. het benoemen van verschillende visies en ervaringen binnen onze kerk maakt de nota duidelijk welke haken en ogen er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken. Spreken vanuit verschillende achtergronden is nodig om uitgedaagd en geconfronteerd te worden met verrassingen. De nota wordt uitgewerkt tot een boekje en online materiaal om het geloofsgesprek in de gemeente te bevorderen.

Jacobine Gelderloos bood het boekje “Sporen van God in het dorp” aan. De inhoud is gebaseerd op haar promotieonderzoek aan de PThU naar de functie van de kerk in dun bevolkte streken van ons land.

De bespreking van de nota: “Mozaïek van kerkplekken” betreft een nadere oriëntatie op allerlei nieuwe vormen van kerkzijn waarbij mensen betrokken worden die nu niet veel met kerk en geloof van doen hebben. Een deel van deze initiatieven heeft behoefte aan zelfstandigheid die voorbij de organisatorische grenzen van de huidige kerkorde gaat. Er is gesproken over aspecten als: - lidmaatschap, - rol van predikanten, - sacramenten, - diversiteit. Begin 2019 is er een ronde door het land met openbare bijeenkomsten. In de volgende Synodevergadering hopen we nadere beslissingen te kunnen nemen.

Inzake huwelijk en levensverbintenis heeft de synode met een zekere meerderheid besloten het huidige onderscheid in de kerkorde te handhaven. Wel is expliciet uitgesproken dat hieruit absoluut geen waardeoordeel over seksuele geaardheid ontleend kan worden maar wel een wijze van omgaan in de praktijk van het kerkelijk leven. Zegenen en inzegenen hebben dezelfde liturgische waarde, namelijk twee mensen die hun gezamenlijke toekomst stellen voor het aangezicht van God onder de belofte van zijn bewaring, genade en vrede. De Generale Synode spoort gemeenten aan om de veilige ruimte voor alle leden te vergroten waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen gevoerd kan worden.

De eerste dag is afgesloten met een toelichting over de Pakistaanse protestantse kerken (samenwerking van: Luthers – Methodist – Anglicaans – Presbyteriaans) door bisschop Peters die in Nederland op bezoek is. Vanwege veiligheidsmaatregelen is zijn voordracht afgeschermd. Bisschop Peters sloot onze bijeenkomst af met de zegen, uitgesproken in de taal van Urdu, die binnen onze kerk een gemeente in Nederland heeft.

De Kerkorde Commissie is met de “stofkam” door de aanpassingen vanwege “Kerk 2025” gegaan en nog enkele onjuistheden of onduidelijkheden tegengekomen. De meeste aanpassingsvoorstellen heeft de Synode in eerste lezing en zonder consideratie geaccepteerd; van enkele aanpassingen krijgen de kerkenraden binnenkort bericht en de mogelijkheid tot reactie.

Onze universiteit, de PThU in Groningen en Amsterdam, presenteerde de actuele ontwikkelingen. De belangstelling voor de éénjarige Master – niet voor gemeentepredikant – is nog beperkt; de belangstelling neemt wel toe. In de zorg komt steeds meer vraag naar de praktijkondersteuner: “Spiritualiteit”, dat nauw verband houdt met ons pastoraat. In de opleidingen zal hiermee rekening gehouden worden. De toename in het maatschappelijk denken rond maakbaarheid van de levenspositie en reductionisme van interesses tot beheersbare kwesties (b.v. 1-onderwerp partijen) krijgen extra aandacht.

Binnen het Categoriaal Pastoraat wordt het studentenpastoraat drastisch gereorganiseerd. Er zal op vraag worden gestuurd terwijl momenteel op het aantal studenten wordt ingezet. De organisatie, initiatief en verantwoordelijkheid gaat naar de plaatselijke kerk. De beschikbaarheid van inzet vanuit de landelijke kerk blijft op gelijk niveau.  De personele inzet voor koopvaardij pastoraat kan op het huidige niveau blijven indien belangenorganisaties (reders ed.) een deel van de overige onkosten, zoals locatie dragen.

De mogelijkheid voor tijdelijke predikantsaanstelling wordt vereenvoudigd tot de volgende modellen: 1) tijdelijk dienstverband korter dan 2 jaar, geen toestemming classis, adviseur kerkenraad; 2) tijdelijk dienstverband langer dan 2 jaar, solvabiliteitsverklaring nodig, lid kerkenraad; 3) ambulante predikant uit mobiliteitspool, vervangend voor gewoon werk, per regio snel beschikbaar; 4) Interim predikant, specifiek voor crisis of transitie omstandigheden, vaste aanstelling bij DienstenOrganisatie; 5) Proponent, geen toetsing door classis, korting op bezettingsbijdrage. Daarnaast blijft de mogelijkheid voor detachering (b.v. samenwerkingsgemeenten) en incidentele hulpdiensten voorhanden.

Met vriendelijke groet,    Jan Wytse Boorsma         Workum        of
 Uit de classis 10-10-2018
U leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang...
- Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten bij te wonen. We willen graag een goede band opbouwen en onderhouden met alle gemeenten, maar op deze uitnodigingen zullen we met een kaart reageren en niet in persoonlijke vertegenwoordiging.
- Voor toegang tot het kerkelijk archief bij Tresoar moet iemand toestemming van de classis hebben. Voorheen erkende Tresoar de handtekening van de classicaal adviseur, nu die van de scriba van de classis.
- In de begroting 2019 komt de financiële commissie van de classis uit op een tekort. De jaarlijkse PKN-bijdrage aan de classis is en blijft € 6000,- en een buffer kent de nieuwe classis nog niet. Het geld van de oude classes blijft immers geoormerkt voor de betreffende Ringen; dat is niet van de classis Fryslân. Om toch een sluitende begroting op te kunnen stellen, moet dus naar een andere dekking van de onkosten worden gezocht.
Daarom stemt de classisvergadering ermee in dat de commissie begin 2019 alle gemeenten benadert en een jaarlijkse (kleine!) bijdrage vraagt. De grootte van het ledental wordt richtlijn.
Eerder genoemde oormerking houdt ook in dat voor alle activiteiten in een Ring dit Ringbudget kan worden aangesproken - zolang dat toereikend is. Is het geld op, dan moeten activiteiten zelfvoorzienend worden.
- Voor velen is het de vraag wat de nieuwe functie van classispredikant inhoudt.
Classispredikant ds.Wim Beekman (verder maar even als CP aangeduid) gaf een toelichting op het overzicht van zijn taak(invulling). Zoals bij elke predikant wordt ook in zijn functie ‘geestelijk leiderschap’ verondersteld; daarnaast is zeker ook ‘omzien en opzien’ een deel van zijn opdracht. In de vergadering klonk de wens ook voor deze nieuwe functie een evaluatiemoment te bepalen, een soort jaargesprek waaraan ook leden uit de CV deelnemen. Die wens sluit aan bij de taakopvatting van de CP.
Welke rol speelt de CP in of ten aanzien van de Ringen? Die rol is zeker niet organiserend; voor de inhoud van een bijeenkomst is de CP echter wel te raadplegen of in te schakelen. Samen met de binnenkort te benoemen voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie houdt de CP (toe)zicht op het functioneren van de Ringen. Al zullen zij stimuleren, de verantwoordelijkheid voor de onderlinge contacten ligt bij de gemeenten in de Ring. Hoe de organisatie van een bijeenkomst vorm krijgt, is daarom ook aan de Ringen. In afwachting van de nieuwe vrouw/man bij het CCV wordt er nu nog geen actie ondernomen. Maar met een Ring waarin nog niets is geregeld, wordt begin 2019 toch wel contact opgenomen.
- Bij de introductie van het Liedboek 2013 is afgesproken het gebruik na vijf jaar te evalueren.
De classis kreeg nu de vraag voorgelegd ‘of Liedboek 2013 definitief aan de gemeenten kan worden aangeboden als Psalm- en Gezangboek van de kerk’. Geen probleem: de classicale vergadering is positief in haar reactie. Wel werd het erg jammer gevonden dat blijkens het onderzoeksrapport het Liedboek vooral tekstinhoudelijk is beoordeeld terwijl de muziek (en muziek in het algemeen) in ons geloven toch ook vaak zo’n grote rol speelt. Die opmerking geven we dus ook door.
- Vanaf 1 januari 2019 kent de classis Fryslân vijf afgevaardigden naar de synode:
Ds. E.J.M. Peersmann, ouderling, B. Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester, H. Boersma en de heren J.W. Boorsma en
W. de Boer als diaken.
Over de (her)verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering hebben alle Ringen en scriba’s intussen al informatie gehad.
Tot slot:
De drie classicale vergaderingen van 2019 zijn op 7 februari, 21 mei en 16 oktober 2019. Locatie is steeds de Fontein in Leeuwarden.
Classispredikant Ds. W. Beekman is te bereiken via  of op 06 31991101.
J. Brinkman-Dijkstra, scriba, mailadres classis:Beknopt verslag Generale Synode 19 – 20 april 2018; impressie van een deelnemer
 
Ing. G.J. de Groot is als de nieuwe directeur van de Diensten Organisatie benoemd. Hij is zeer bekend bij de IZB en volgt Haaije Feenstra op die per 1 januari 2018 een andere functie elders heeft aanvaard. Jurjen de Groot gaf aan dat hij zich maximaal wil inzetten in ondersteuning en vitaal houden van plaatselijke gemeenten.
 
De verkenning rond nieuwe vormen van kerk-zijn is vooral gericht op toekomstige integratie van pioniersplekken in ons reguliere kerkverband. Verschillende synodeleden merkten op dat aspecten uit goed functionerende pioniersplekken als voorbeeld voor de afslanking van de PKN gebruikt kunnen worden.
 
Migratie was het thema van de ethische bezinning. Onze prof. Dorottya Nagy – zelf Roemeens migrant – vertelde over een arbeidsmigrant die de ruimhartige opvang van vluchtelingen bekritiseert en een andere Afrikaanse migrant die zeer verbaast is dat er nog Nederlanders zijn die de Bijbel lezen. In onze maakbare samenleving is het een gevaar voor de kerk dat de mens de positie van God nastreeft en de medemens tot dienaar wordt gereduceerd. Haar lezing is integraal via de web-site van de Protestantse Kerk beschikbaar.
 
Aan onze universiteit – PThU – komt een leerstoel van 0,2 FTE voor opleiding en onderzoek van Geestelijke Verzorging voor ons leger. Vanuit de Synode is speciale aandacht gevraagd voor de gevolgen van het doden door militairen van opponenten dat in tegenspraak lijkt op het gebod: “Gij zult niet doodslaan”.
 
In het kader van vernieuwing van catechese is aangegeven dat transitiefasen(komende volwassenheid) en scharniermomenten(crisispastoraat) in het leven grote invloed hebben op de geloofsbeleving. Daarnaast blijkt de invloed van muziek een forse factor van belang in de geestelijke ontwikkeling van jongeren te zijn. Waar voorheen de uitleg door een catecheet bij het lezen in de Bijbel belangrijk was, zoekt de jongere tegenwoordig veel meer de betekenis van de Bijbelverhalen voor zijn eigen levenservaringen.
 
Op 20 april 1948 verklaarde de Verenigde Naties de staat Israël als onafhankelijk. Precies 70 jaar later – in een jubeljaar! – hebben we in een korte viering een felicitatiebrief aan alle relevante Joodse organisaties gelezen, een gebed uitgesproken en Psalm 122 gezongen.
 
Op 25 mei 2018 zal zeer waarschijnlijk de Wet op de Privacy worden ingevoerd. De Diensten Organisatie zorgt ervoor dat de algemene regels zoals de Leden Registratie aan de eisen voldoen. Elke gemeente / kerkenraad is verantwoordelijk voor haar eigen deel van het AVG privacy reglement. Extra aandacht gaat daarbij uit naar het noemen van namen bij afkondigingen (bloemengroet) en voorbeden indien de kerkdienst openbaar via internet kan worden gevolgd. Ook naam/adreslijsten voor het bezorgen van b.v. kerkbodes moeten niet in het openbaar kunnen komen. Op de website: protestantsekerk.nl/privacy is gerichte informatie met voorbeelden te vinden.
 
Ter bevordering van de mobiliteit van predikanten is in tweede lezing de regeling geschrapt waarbij een predikant die met minder formatieomvang vrijwillig naar een andere gemeente gaat, gecompenseerd zou worden. De regeling van wederzijds vrijwillig afscheid na 12 jaar predikantschap in een gemeente kan op 1 januari 2021 ingaan, indien de Synode in het najaar 2020 dit op basis van onderzoek door de classispredikanten verantwoord acht.
 
Een deel van de Indonesische Christelijke Perki gemeenschap in Nederland is als buitengewone gemeente van de Protestantse kerk opgenomen. Vanwege conformatie aan onze belijdenisgeschriften heeft de Perki gemeente zich expliciet gedistantieerd van voorouderverering en andere dergelijke diensten uit de Indonesische traditie. De sluitingsviering van de Synode vergadering is door Perki verzorgt, daarna was er een klein feestje!
Jan Wytse Boorsma, Workum – classis Sneek, per 1 mei classis Friesland.  of

Beknopt verslag extra Generale Synode 9 maart 2018; impressie van een deelnemer.
 

In deze vergadering worden de voorgestelde wijzigingen in de Kerkorde met betrekking tot de gemeenten geëvalueerd en definitief vastgesteld. Hoofdkenmerk is dat er ruimere mogelijkheden kunnen komen voor lidmaatschap, kerkenraad en ambtsdrager.
Voor de oorspronkelijke zegswijze van “blijkgevers”, d.w.z. bij de gemeente betrokkenen die alsnog lid zijn van een andere gemeente, is de aanduiding “vrienden” voor de ledenadministratie, kerkorde en plaatselijke regelingen definitief geworden. De Herziene Statenvertaling van de Bijbel hanteert vaak de uitdrukking: “broeders en vrienden” voor hetzelfde doel als “blijkgevers” in onze kerkorganisatie.
 
Ten aanzien van “huisgemeenten” is vastgesteld dat: - het een kleine geloofsgemeenschap betreft die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen; - er is geen kerkenraad; - wordt geleid door een eigen commissie die werkt onder naburige gemeente of de classis; - de vermogensrechtelijke aangelegenheden vallen onder naburige gemeente of de classis; - de huisgemeente is geen onderdeel van de naburige gemeente en heeft dus eigen leden; - deze leden kunnen “vrienden” en event. ambtsdrager worden in een buurgemeente.
Het is niet de bedoeling dat een huisgemeente binnen een bestaande gemeente als “modaliteit” gemeente wordt gevormd, daarvoor zijn andere mogelijkheden beschikbaar. Nader wordt onderzocht hoe een huisgemeente voor nieuwe vormen van kerkzijn kan worden gebruikt, zoals missionair of pioniersplek.
 
De Generale Regeling Vermogensrechtelijke Aangelegenheden is aangescherpt vanwege de maatschappelijke en kerkelijke roep om transparantie en goede regeling: - elke kerkenraad dient adviezen en richtlijnen te betrekken bij verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden; - er komt een regeling indien college van diakenen en/of kerkrentmeesters structureel te weinig leden kent; - de mogelijkheden voor verscherpt toezicht bij onverantwoord beheer, voortgaande nalatigheid en dreigende insolvabiliteit worden verruimd.
 
In het moderamen van de Generale Synode heeft dhr. Yke Luinenborg uit Zuidhorn de plaats van ouderling overgenomen van Arie Bijl. Vanwege het afscheid van ds Karin v/d Broeke als preses is mw. ds. Saskia van Meggelen, predikant van de Protestantse Gemeente Breda als nieuwe preses benoemd. Ds. van Meggelen is theologisch zowel in Apeldoorn als in Kampen opgeleid waardoor - voor hen die dat van belang achten - nu ook de authentieke gereformeerde cultuur in het moderamen van binnenuit kan worden verstaan.
 
In de rij voor de afscheidsreceptie van ds. van den Broeke stond ik enige tijd naast de vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland – in vol ornaat. Desgevraagd vertelde hij dat de hulp vanuit “Kerk in Actie” rechtstreeks naar de Patriarch in Noord Oost Syrië gaat, die dit volledig doorstuurt naar de gemeenten die veel vluchtelingen uit de andere delen van Syrië opvangen. Deze hulp wordt vanuit de Orthodoxe kerk geboden waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar de achtergrond van de vluchtelingen.
 
Jan Wytse Boorsma, Workum – classis Sneek.  of
 

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.