PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
LANDELIJK NIEUWS LANDELIJK NIEUWS

Beknopt verslag Generale Synode 19 – 20 april 2018; impressie van een deelnemer
 
Ing. G.J. de Groot is als de nieuwe directeur van de Diensten Organisatie benoemd. Hij is zeer bekend bij de IZB en volgt Haaije Feenstra op die per 1 januari 2018 een andere functie elders heeft aanvaard. Jurjen de Groot gaf aan dat hij zich maximaal wil inzetten in ondersteuning en vitaal houden van plaatselijke gemeenten.
 
De verkenning rond nieuwe vormen van kerk-zijn is vooral gericht op toekomstige integratie van pioniersplekken in ons reguliere kerkverband. Verschillende synodeleden merkten op dat aspecten uit goed functionerende pioniersplekken als voorbeeld voor de afslanking van de PKN gebruikt kunnen worden.
 
Migratie was het thema van de ethische bezinning. Onze prof. Dorottya Nagy – zelf Roemeens migrant – vertelde over een arbeidsmigrant die de ruimhartige opvang van vluchtelingen bekritiseert en een andere Afrikaanse migrant die zeer verbaast is dat er nog Nederlanders zijn die de Bijbel lezen. In onze maakbare samenleving is het een gevaar voor de kerk dat de mens de positie van God nastreeft en de medemens tot dienaar wordt gereduceerd. Haar lezing is integraal via de web-site van de Protestantse Kerk beschikbaar.
 
Aan onze universiteit – PThU – komt een leerstoel van 0,2 FTE voor opleiding en onderzoek van Geestelijke Verzorging voor ons leger. Vanuit de Synode is speciale aandacht gevraagd voor de gevolgen van het doden door militairen van opponenten dat in tegenspraak lijkt op het gebod: “Gij zult niet doodslaan”.
 
In het kader van vernieuwing van catechese is aangegeven dat transitiefasen(komende volwassenheid) en scharniermomenten(crisispastoraat) in het leven grote invloed hebben op de geloofsbeleving. Daarnaast blijkt de invloed van muziek een forse factor van belang in de geestelijke ontwikkeling van jongeren te zijn. Waar voorheen de uitleg door een catecheet bij het lezen in de Bijbel belangrijk was, zoekt de jongere tegenwoordig veel meer de betekenis van de Bijbelverhalen voor zijn eigen levenservaringen.
 
Op 20 april 1948 verklaarde de Verenigde Naties de staat Israël als onafhankelijk. Precies 70 jaar later – in een jubeljaar! – hebben we in een korte viering een felicitatiebrief aan alle relevante Joodse organisaties gelezen, een gebed uitgesproken en Psalm 122 gezongen.
 
Op 25 mei 2018 zal zeer waarschijnlijk de Wet op de Privacy worden ingevoerd. De Diensten Organisatie zorgt ervoor dat de algemene regels zoals de Leden Registratie aan de eisen voldoen. Elke gemeente / kerkenraad is verantwoordelijk voor haar eigen deel van het AVG privacy reglement. Extra aandacht gaat daarbij uit naar het noemen van namen bij afkondigingen (bloemengroet) en voorbeden indien de kerkdienst openbaar via internet kan worden gevolgd. Ook naam/adreslijsten voor het bezorgen van b.v. kerkbodes moeten niet in het openbaar kunnen komen. Op de website: protestantsekerk.nl/privacy is gerichte informatie met voorbeelden te vinden.
 
Ter bevordering van de mobiliteit van predikanten is in tweede lezing de regeling geschrapt waarbij een predikant die met minder formatieomvang vrijwillig naar een andere gemeente gaat, gecompenseerd zou worden. De regeling van wederzijds vrijwillig afscheid na 12 jaar predikantschap in een gemeente kan op 1 januari 2021 ingaan, indien de Synode in het najaar 2020 dit op basis van onderzoek door de classispredikanten verantwoord acht.
 
Een deel van de Indonesische Christelijke Perki gemeenschap in Nederland is als buitengewone gemeente van de Protestantse kerk opgenomen. Vanwege conformatie aan onze belijdenisgeschriften heeft de Perki gemeente zich expliciet gedistantieerd van voorouderverering en andere dergelijke diensten uit de Indonesische traditie. De sluitingsviering van de Synode vergadering is door Perki verzorgt, daarna was er een klein feestje!
Jan Wytse Boorsma, Workum – classis Sneek, per 1 mei classis Friesland.  ofBeknopt verslag extra Generale Synode 9 maart 2018; impressie van een deelnemer.
 

In deze vergadering worden de voorgestelde wijzigingen in de Kerkorde met betrekking tot de gemeenten geëvalueerd en definitief vastgesteld. Hoofdkenmerk is dat er ruimere mogelijkheden kunnen komen voor lidmaatschap, kerkenraad en ambtsdrager.
Voor de oorspronkelijke zegswijze van “blijkgevers”, d.w.z. bij de gemeente betrokkenen die alsnog lid zijn van een andere gemeente, is de aanduiding “vrienden” voor de ledenadministratie, kerkorde en plaatselijke regelingen definitief geworden. De Herziene Statenvertaling van de Bijbel hanteert vaak de uitdrukking: “broeders en vrienden” voor hetzelfde doel als “blijkgevers” in onze kerkorganisatie.
 
Ten aanzien van “huisgemeenten” is vastgesteld dat: - het een kleine geloofsgemeenschap betreft die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen; - er is geen kerkenraad; - wordt geleid door een eigen commissie die werkt onder naburige gemeente of de classis; - de vermogensrechtelijke aangelegenheden vallen onder naburige gemeente of de classis; - de huisgemeente is geen onderdeel van de naburige gemeente en heeft dus eigen leden; - deze leden kunnen “vrienden” en event. ambtsdrager worden in een buurgemeente.
Het is niet de bedoeling dat een huisgemeente binnen een bestaande gemeente als “modaliteit” gemeente wordt gevormd, daarvoor zijn andere mogelijkheden beschikbaar. Nader wordt onderzocht hoe een huisgemeente voor nieuwe vormen van kerkzijn kan worden gebruikt, zoals missionair of pioniersplek.
 
De Generale Regeling Vermogensrechtelijke Aangelegenheden is aangescherpt vanwege de maatschappelijke en kerkelijke roep om transparantie en goede regeling: - elke kerkenraad dient adviezen en richtlijnen te betrekken bij verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden; - er komt een regeling indien college van diakenen en/of kerkrentmeesters structureel te weinig leden kent; - de mogelijkheden voor verscherpt toezicht bij onverantwoord beheer, voortgaande nalatigheid en dreigende insolvabiliteit worden verruimd.
 
In het moderamen van de Generale Synode heeft dhr. Yke Luinenborg uit Zuidhorn de plaats van ouderling overgenomen van Arie Bijl. Vanwege het afscheid van ds Karin v/d Broeke als preses is mw. ds. Saskia van Meggelen, predikant van de Protestantse Gemeente Breda als nieuwe preses benoemd. Ds. van Meggelen is theologisch zowel in Apeldoorn als in Kampen opgeleid waardoor - voor hen die dat van belang achten - nu ook de authentieke gereformeerde cultuur in het moderamen van binnenuit kan worden verstaan.
 
In de rij voor de afscheidsreceptie van ds. van den Broeke stond ik enige tijd naast de vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland – in vol ornaat. Desgevraagd vertelde hij dat de hulp vanuit “Kerk in Actie” rechtstreeks naar de Patriarch in Noord Oost Syrië gaat, die dit volledig doorstuurt naar de gemeenten die veel vluchtelingen uit de andere delen van Syrië opvangen. Deze hulp wordt vanuit de Orthodoxe kerk geboden waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar de achtergrond van de vluchtelingen.
 
Jan Wytse Boorsma, Workum – classis Sneek.  of
 

Beknopt verslag Generale Synode 16 – 17 november 2017; impressie van een deelnemer
 

De liturgie verbindt het vieren van de eredienst met de ervaring van het samenzijn. De handreiking voor gesprekken over liturgie “Tot Gods Eer” geeft nader inzicht en achtergrond op de protestantse liturgie. De diversiteit van liturgie wordt toegelicht: 1) de Lutherse traditie (hoorbaar woord/muziek en tastbare sacramenten), 2) de Calvinistische traditie (horen van het woord/catechese, sacramenten, gebed en diaconie), 3) de neocalvinistische traditie (Abraham Kuyper: door kerkenraad opgeroepen publiek onder leiding van leraren tot uitoefening van de Godsdienst), 4) de Liturgische beweging (het vieren van het evangelie van Christus in oecumenisch verband), 5) Praise en Worship (lofprijzing door muziekleider en band overgaand in intieme aanbidding en gebed), 6) diverse vormen zoals “Taizé”, “Iona”, “Choral Evensongs”, migrantenkerken, LGBTQ groepen. Een aantal synodeleden ervaart de eredienst primair als “een dienst van God aan de mensen”, anderen zien als eerste de eredienst als “een dienst van mensen aan God”.
 
Het begrip “Huisgemeente” wordt in Kerk 2025 globaal genoemd. Om tot nadere detaillering van de bedoeling te komen hebben we gesproken over: - open plekken, - missionaire mogelijkheid, - pioniersgemeente, - kerngemeente, - kring/gespreksgroep, - voorkomen van sectievorming, - passend bij huidig individualisme, - keurmerk omtrent leiding, - separaat of onderdeel van bestaande gemeente. Komend voorjaar zal het aangepaste voorstel worden besproken.
 
Het beleidskader “Kerk in Actie 2018 – 2021” is met de notitie: “Geloven in delen – delen in geloof” besproken en vastgesteld. Met deze notitie wordt samenwerking met en ondersteuning door de overheid middels ICCO mogelijk. De komende 4 jaar zal prioriteit gegeven worden aan: - De Bijbel/toegang tot het Evangelie, - Kerken in minderheid, - Kinderen en jongeren, -
 
 
Vluchtelingen en ontheemden. Als Synode hebben we gesteld dat het kernwoord “armoedebestrijding” expliciet moet worden toegevoegd ondanks dat dit in de eerste thema’s al is betrokken.
 
Mede vanwege krimpende budgetten is de notitie “Categoriaal Pastoraat” samengesteld en besproken. Deze notitie richt zich op die vormen die geheel of grotendeels vanuit de PKN worden gefinancierd: - studentenpastoraat, - koopvaardijpastoraat, - dovenpastoraat, - binnenvaartpastoraat, - luchthavenpastoraat. Het pastoraat in de gezondheidszorg, de gevangenissen en de krijgsmacht wordt door overheid of instellingen gefinancierd. Als Synode vonden we de notitie op het gebied van studentenpastoraat ver onder de maat. De gesuggereerde vormen van samenwerkingen per studentenstad, andere kerkgenootschappen en parallelle organisaties zijn niet onderbouwd, evenmin als nadere uitwerking per studentenstad waardoor we dit aspect van de notitie niet hebben geaccepteerd. Ten aanzien van koopvaardijpastoraat zal eerst gericht overlegd moet worden met betreffende steden.
 
Donderdagavond hebben we met elkaar avondmaal gevierd. We zijn dan ineens alle visie- en meningsverschillen vergeten, wensen elkaar Gods zegen en genieten met elkaar van de maaltijd en de betrokkenheid van onze Heer.
Vrijdagochtend hebben twee broeders van de Nederlandse Taizé afdeling de opening van de vergadering verzorgd.
 
De derde fase van implementatie van Kerk 2025 betreft de predikant. In april 2017 hebben we een richtinggevende nota aangenomen rond mobiliteitsverbetering. De eerste lezing kerkorde teksten en de financiële gevolgen zijn besproken. 1) De nieuwe classis heeft niet meer dan een adviserende rol bij beroepingswerk. 2) Er komt nadere duidelijkheid omtrent: - tijdelijke aanstelling, - mobiliteitspool, - interim predikant, - ambulante aanstelling. 3) Bij insolvabiliteit wordt een afkoopregeling voor werktijdvermindering nader uitgewerkt. 4) Inzake de vertrek-compensatie naar een predikantsplek met lager werktijdspercentage zal een passend voorstel komen. 5)
 
 
De mogelijkheid voor wederzijds vrijwillige beëindiging na 12 jaar is nogal duur en onzeker. Het voorstel wordt wel nader
uitgewerkt maar als Synode hebben we een “noodrem” clausule ingebouwd waarmee in geval van verwachte
budgetoverschrijding de regeling direct kan worden opgeschort.
 
Het verschil tussen manvrouw-huwelijk en andere levensverbintenissen heeft tot een zeer emotionele bespreking geleid. Gezien de enorme polarisatie met mogelijk vergaande gevolgen voor mensen en kerkverband heeft ons moderamen besloten eerst wederzijds begrip te ontwikkelen voor de persoonlijke kant van al onze leden. Twee mensen hebben hun zeer gevoelige ervaringen kunnen vertellen, waarbij met name dhr. Wijngaarden heel mooi van een “brug” tussen orthodox en homoseksueel getuigde. Met veel moeite kon het moderamen een afbraak van het jong ontwikkelde begrip voorkomen door een motie over kerkordestemming naar de volgende vergadering te wijzen.
 
Jan Wytse Boorsma,  of

Beknopt verslag Generale Synode 20 – 21 april 2017; impressie van een deelnemer
 
Het boek: “Back to basics, zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn” werd gepresenteerd en toegelicht. In groepjes bespraken we thema’s als: - is missionair: werven of zieltjes winnen?, - is de christelijke traditie remmend of juist behoudend voor de kerk?, - hoe zou de kerk zich op een spirituele beurs kunnen presenteren?, - ervaart u een zekere mate van leiding vanuit het Evangelie of door God zelf in uw leven?
 
De beweging van missionair pionieren is in een stroomversnelling gekomen. Zowel het landelijk team pionieren als vele synodeleden ervaren dit als de Geest die aan het werk is in de kerk. Deze nieuwe vorm van kerkzijn richt zich op subculturen in onze samenleving die zich minder of niet bij de traditionele kerk betrokken voelen. Naast mensen uit andere kanten van de samenleving, allochtonen met christelijke affiniteit, meditatie- en rustzoekers zijn er ook pioniersplekken die zich specifiek op mensen met een hoog cognitief vermogen richten. Vieringen en maaltijden vormen met 68 resp. 67 % de belangrijkste activiteiten, gevolgd door diaconaal en kunstzinnig (48 resp. 45 %).  Met een aandacht van 33 % blijkt monastiek pionieren ook een wezenlijke leemte te vullen in onze jachtige wereld.
 
Aspecten uit Kerk 2025 op het gebied van gemeente en kerkenraad zijn tot kerkordewijziging voorgesteld. De meest belangrijksten zijn: - Kleine gemeenten kunnen met een iets kleinere kerkenraad functioneren; - Bij langdurige vacatures behoort de (regio)classis ondersteuning te bieden; - Binnen een gemeente kunnen huisgemeentes worden gevormd; - De kerkenraad kan aanvullend stemrecht verlenen aan doopleden, ongedoopte kinderen, gastleden (uit kerken met een landelijke overeenkomst) en vrienden (PKN elders /  overige kerkgemeenschappen / geen kwalificatie); - Doopleden kunnen als ambtsdrager bevestigd worden; - De diaconie kan zich laten ondersteunen door “diaconale rentmeesters” die geen ambtsdrager zijn; - Indien eenwoonplaats geen PKN gemeente meer heeft (witte vlek) zal bij een postcodevraag op de web-site wel een gemeente aangegeven worden; - In geval van perforeren is geen toestemming van de oorspronkelijke kerkenraad meer nodig; - Wisselen van wijkgemeente kan geheel zonder instemming van een wijkkerkenraad.
 
Vanuit de DienstenOrganisatie is aangegeven dat de helpdesk door de week tot 21.00 u bereikbaar is. Er is nog weinig gebruik van gemaakt. Een kwestie die mij al weken bezighoudt is voorgelegd en nog dezelfde dag werd een verrassend goed en compleet antwoord gegeven. De helpdesk is bereikbaar op nr. 030-8801880 en via Op de web-site zijn aparte telefoonnummers / mailadressen voor Kerk in Actie en LedenRegistratie vermeld.
 
Als ethische bezinning presenteerde Beatrice de Graaf een samenvatting van haar komende boek over veiligheid in christelijk perspectief. Op basis van Micha 6 vers 8 roept zij eigenlijk op tot een “heilige strijd”: - niet anders dan recht doen (met name door politiemensen en militairen), - trouw te betrachten en - nederig de weg te gaan. De kerk behoort te getuigen van de aanwezigheid van het kwaad, tegelijkertijd de absurditeit ervan te onderstrepen.
 
Zowel het vinden van een nieuwe predikant door een gemeente als het vinden van een nieuwe gemeente voor een predikant verloopt nogal eens moeizaam. Bij de bespreking van het rapport: “Naar een cultuur van Mobiliteit” zijn o.a. de volgende aanbevelingen gedaan: - De nieuwe classispredikant zal mobiliteit actief ondersteunen en begeleiden, - Samenwerking tussen nabij gelegen gemeenten die deeltijd verbintenissen aanbieden wordt gestimuleerd, - Er kunnen financiële compensaties komen bij noodzakelijke werktijdvermindering, - De mogelijkheden voor tijdelijke dienst / ambulante predikant worden verruimd, - Ambtswoning of reiskosten wordt nader geregeld.
 
Op het reclamefilmpje van Kerk in Actie in de stille week is kritisch gereageerd. Doel van Kerk in Actie met de reclameuiting is delen. De schrikreactie die het delen (verscheuren) van een foto van Jezus opwekt past bij de verschrikking van Goede Vrijdag. Snippers van deze foto waaien over de hele wereld uit, zoals bij het schooltje ergens in Afrika. Het delen van Jezus stimuleert ons om namens Jezus te delen met hen die dat nodig hebben. Het slotbeeld van dit filmpje – waar een deel van de foto van Jezus op dat schooltje onder een boekje op tafel ligt – ervaar ik als dat Kerk in Actie de opgestane Christus de wereld indraagt. De komende tijd zullen meer projecten van Kerk in Actie op vergelijkbare wijze als in het filmpje onder de aandacht worden gebracht.
Jan Wytse Boorsma,  of

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.