NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE

Uit de classis Fryslân
De classisvergadering van 7 februari 2019 was er een waar besluiten vielen; er valt dus wel iets te melden.
      
Benoeming voorzitter Classicaal College voor de Visitatie   De reorganisatie in de PKN en in de kerkorde betekent ook een wijziging op het terrein van de visitatie. Het is niet zo dat elke gemeente eens per vier jaar visitatoren ontvangt – nu bestaat alleen nog bijzondere visitatie. Daarbij hoort een betaalde functie ( 0,25 fte in Fryslân) voor de voorzitter van het CCV  .  Op 7 februari werd mevr. ds.Idske van der Pol  voor het voorzitterschap voorgedragen;  met vertrouwen werd zij zonder enige tegenstem door de CV in die functie benoemd. Aan haar taak  ‘ontmoeting met de gemeenten’ zal ze vanaf 1 maart 2019 samen met de classispredikant vorm geven.
Nijkleaster De financiële commissie van de classis (drie personen, van wie één formeel de penningmeester heet) legde een aantal voorstellen op tafel. Het eerste betrof een toezegging aan Nijkleaster, een toezegging die echter het einde van het FAF versneld in beeld zou brengen.                                            De classicale vergadering ging akkoord met het voorstel van het Breed Moderamen om uit het Fries Activiteiten Fonds een bedrage van € 100.000,-- te verstrekken aan Nijkleaster, MITS  de toezegging van de landelijke kerk om dit bedrag minimaal te verdubbelen ook wordt nagekomen. Tegelijk ging de CV akkoord met de consequentie van  bovengenoemd besluit, namelijk het einde en de opheffing van het FAF.  
(Wat is het FAF? Het Fries Activiteitenfonds is in 2004 ontstaan door de fusie van de Hervormde en Gereformeerde gemeenten. Na verkoop van de panden van het P.K.V en de Gereformeerde Synode in Friesland werd de opbrengst van het pand van de Gereformeerde Synode in een fonds gestort met als doel kerkelijke activiteiten in Friesland te ondersteunen. Nu komt de bodem van het fonds in zicht.)
Toch behoudt de classis graag de mogelijkheid initiatieven financieel te ondersteunen. Daarom werd er ook een vervolgvoorstel gepresenteerd: aan de diaconieën van alle gemeenten vraagt de classis binnenkort om een jaarlijkse bijdrage voor een nieuw fonds. Hoe hoog of laag?  € 50,-- per jaar van een kleine gemeente (tot 500 zielen);  € 100,-- van een middelgrote gemeente tot 1000 zielen; € 250,-- van een gemeente met meer dan 1000 zielen. Deze omslag kan  ± € 18.000,-- per jaar opbrengen. In oktober 2018 werd al besloten dat de Classis Fryslân aan alle  kerkelijke gemeenten een financiële bijdrage gaat vragen, zodat er binnenkort twee fondsen zijn: een Algemeen Classicaal Fonds en een Classicaal Diaconaal Fonds. Zonder discussie ging de classicale vergadering akkoord met het opzetten van een diaconaal fonds voor de classis Fryslân volgens de lijnen die door de financiële commissie zijn uitgezet.
Tenslotte ging de vergadering ermee akkoord dat het resterende geld van het FAF in twee gelijke delen ingebracht wordt  in de nieuwe fondsen.

Kort werd er op 7 februari gesproken over de constatering van het Breed Moderamen dat de classis Fryslân veel kerkelijk werkers (incl. jeugdwerkers) kent die niet voldoen aan de beroepseisen van de PKN:  zij volgden geen erkende opleiding en staan niet geregistreerd in het register van kerkelijk werkers. Maar de classis staat buitenspel: er is geen enkele regel die de classis betrekt bij de aanstelling van een kerkelijk werker. Hoe gaan we hiermee om? Hoe controleren we een aanstelling of handhaven we de voorwaarden?  De ontstane scheefgroei verdient serieuze aandacht maar tegelijk  een respectvolle benadering want inzet en  werk van ook deze werkers  worden zeer gewaardeerd.

Evelien Vrolijk en Gerdine Klein, consulenten voor Kerk in Actie, vormden in de vergadering een serieus maar welkom intermezzo. Zij vertelden over hun ervaring met Friese ZWO-commissies en diaconieën en toonden via de beamer beelden en een filmpje bij het Rwanda-project waarbij de Fryske kommisjes betrokken zijn.


En tenslotte:
nog niet alle Ringen hebben per 01-01-2019 hun afvaardiging naar de classisvergadering op orde. Waar Franeker nu een volledige afvaardiging heeft met twee nieuwe leden en zowel Leeuwarden als Heerenveen ook een opvolger voor een afgetreden lid vond, kennen de Ringen Drachten en Dokkum nog steeds een vacature,  resp. een diaken en ouderling-kerkrentmeester.
In verscheidene Ringen/subringen werden het afgelopen halfjaar al bijeenkomsten georganiseerd, waarvan nu melding werd gemaakt in de CV.  Het initiatief daartoe kwam steeds uit de Ring zelf, zoals in feite de bedoeling ook is. Als het maar even mogelijk is, wil de classispredikant graag aanwezig zijn; in ieder geval ziet hij bijeenkomsten en activiteiten graag aan hem gemeld.

Volgende classicale vergadering:  21 mei 2019
Beknopt verslag Generale Synode 25 – 26 april 2019;   impressie van een deelnemer 
 
Dhr. Carel de Vries is benoemd tot lid van ons moderamen vanwege het aftreden van dhr. M. v/d Klooster. Als ouderlingkerkrentmeester treedt dhr. de Vries tevens toe tot het bestuur van de DienstenOrganisatie. “Onbevangen geloven in de marge” is de titel van de voordracht door prof. G. Noort als ethisch thema.

Nog geen halve eeuw geleden was kerstening van de maatschappij een belangrijke opdracht voor de kerk. Tegenwoordig richt de kerk zich veelmeer op verbinding met Christus. Afhankelijk van persoonlijke gave, identiteit en culturele omgeving kan nadruk gelegd worden op publiek (marktplein-) of individueel (klooster) kerkzijn.

Wereldwijd vinden we dit onderscheid terug tussen kerken op het zuidelijk halfrond (b.v. Afrika) die krachtig evangeliseren en kerken in Aziatische (moslim) gebieden die het geloof niet publiekelijk uitdragen maar door vieren, gemeenschap en zorg voor naaste “het geheim bewaren”. Door reorganisaties en inkrimping wordt het gebouw van onze DienstenOrganisatie (administratie - ondersteuning - Kerk in Actie etc.) in Utrecht momenteel voor 70 % verhuurd. Hoewel dit financieel aantrekkelijk is, is de kerk geen vastgoedhandelaar en wordt verkoop en verhuizen overwogen. Indien zich op de nieuwe locatie tevens christelijke organisaties vestigen waarmee door nauwe samenwerking een kwaliteitsverhoging wordt bereikt, is er sprake van campusvorming. De Synode stemt in met gericht onderzoek voor deze campus mits tevens de dienstverlening aan gemeenten hierin wordt betrokken. “Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd”.

Binnen onze kerk geeft JOP (JOng Protestant) daar vorm en betekenis aan. Bij de presentatie van de mogelijkheden van JOP wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenten waar - nauwelijks betrokken jeugd is, waar - in de diverse activiteiten nog individuele binding tussen leiding en jongeren is en waar - ontmoetingen in grotere groepen wordt georganiseerd.  

Het huidige liedboek: “Zingen en bidden in huis en kerk” is in 2013 gepresenteerd als proeve. De Synode heeft nu deze bundel “als liedboek” aanvaard. De organisatie achter dit liedboek (ISK) zal gebruik en nadere ontwikkeling stimuleren bv. via prijsvragen. Via www.liedboek.nl/registers kunnen thema liederen eenvoudig worden geselecteerd. Op ons verzoek zal de lay-out van de eerste 150 liederen nadrukkelijker als Psalmen worden weergegeven. Met een nieuwe liturgie voor viering en avondmaal hebben onze Lutherse collega’s de eerste dag afgesloten. Waarlijk een prachtige ontmoeting met onze Heer, na een dag van “arbeid in de wijngaard”.

Tot kerkordelijke aanpassingen is besloten voor: - predikantswerkzaamheden met een tijdelijk karakter, - leden in het buitenland, - generale regeling Preekconsent en - generale regeling Permanente Educatie. Daarnaast hebben we de huishoudelijke regeling Generale Synode aangepast aan de wijzigingen die voortgekomen zijn uit Kerk 2025. Inhoudelijk zal onderzocht gaan worden hoe de leden van de Synode invloed op de agenda van onze vergadering kunnen krijgen.

Vanuit de Protestantse Kerk zijn sinds 2005 meer dan 200 nieuwe kerkplekken ontstaan zoals pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen en monastieke initiatieven. Dezen richten zich grotendeels op mensen met niet-kerkelijke achtergrond. Na een aantal jaren actief te zijn hebben een fors aantal van deze initiatieven - met behoud van hun specifieke zelfstandigheid - behoefte aan een formelere inbedding in onze kerk. De kerkordelijke gebruiken van een reguliere (wijk) gemeente worden daarbij als niet passend ervaren.

Ten behoeve van deze “niet-gewone” gemeenten is het rapport “Mozaïek van kerkplekken” aangenomen. De bedoeling is dat de komende jaren op basis van individuele aanvragen ruimte geboden wordt aan nieuwe vormen van gemeente-zijn – “kerngemeenten” genoemd – die zich qua karakter, beleving en organisatie onderscheiden van de plaatselijke reguliere gemeente.

Ten aanzien van de ambten – zowel professioneel (voorganger) als van leden uit die gemeente zelf – heeft de Synode nog diverse vraagtekens waarvoor nader onderzoek gedaan zal worden. In het verlengde van te ontwikkelen “kerngemeenten” zal eveneens onderzoek gedaan worden naar  reguliere “kleine gemeenten”, waar de organisatorische druk op het voortbestaan onevenredig hoog is.

Uitgebreid is gesproken over de notitie: “Schuilplaats in de wildernis”, een verkenning tot actualisering  van kerkelijk beleid rond seksueel misbruik. In november worden gerichte ontwikkelingen gepresenteerd.

Met vriendelijke groet, Jan Wytse Boorsma Workum  jw@booree.nl of jw@boorsma.frl  
 

Beknopt verslag Generale Synode 15 – 16 november 2018 ;  impressie van een deelnemer

Spreken over ons geloof met anderen is tamelijk lastig. Je moet iets van je binnenste tonen zonder dat je je gevoelens goed onder woorden kunt brengen en moeilijk kunt onderbouwen. Ter ondersteuning van het geloofsgesprek heeft Maarten Wisse een nota geschreven met als titel: “De Bijbel in het midden”. Door, o.a. het benoemen van verschillende visies en ervaringen binnen onze kerk maakt de nota duidelijk welke haken en ogen er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken. Spreken vanuit verschillende achtergronden is nodig om uitgedaagd en geconfronteerd te worden met verrassingen. De nota wordt uitgewerkt tot een boekje en online materiaal om het geloofsgesprek in de gemeente te bevorderen.

Jacobine Gelderloos bood het boekje “Sporen van God in het dorp” aan. De inhoud is gebaseerd op haar promotieonderzoek aan de PThU naar de functie van de kerk in dun bevolkte streken van ons land.

De bespreking van de nota: “Mozaïek van kerkplekken” betreft een nadere oriëntatie op allerlei nieuwe vormen van kerkzijn waarbij mensen betrokken worden die nu niet veel met kerk en geloof van doen hebben. Een deel van deze initiatieven heeft behoefte aan zelfstandigheid die voorbij de organisatorische grenzen van de huidige kerkorde gaat. Er is gesproken over aspecten als: - lidmaatschap, - rol van predikanten, - sacramenten, - diversiteit. Begin 2019 is er een ronde door het land met openbare bijeenkomsten. In de volgende Synodevergadering hopen we nadere beslissingen te kunnen nemen.

Inzake huwelijk en levensverbintenis heeft de synode met een zekere meerderheid besloten het huidige onderscheid in de kerkorde te handhaven. Wel is expliciet uitgesproken dat hieruit absoluut geen waardeoordeel over seksuele geaardheid ontleend kan worden maar wel een wijze van omgaan in de praktijk van het kerkelijk leven. Zegenen en inzegenen hebben dezelfde liturgische waarde, namelijk twee mensen die hun gezamenlijke toekomst stellen voor het aangezicht van God onder de belofte van zijn bewaring, genade en vrede. De Generale Synode spoort gemeenten aan om de veilige ruimte voor alle leden te vergroten waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen gevoerd kan worden.

De eerste dag is afgesloten met een toelichting over de Pakistaanse protestantse kerken (samenwerking van: Luthers – Methodist – Anglicaans – Presbyteriaans) door bisschop Peters die in Nederland op bezoek is. Vanwege veiligheidsmaatregelen is zijn voordracht afgeschermd. Bisschop Peters sloot onze bijeenkomst af met de zegen, uitgesproken in de taal van Urdu, die binnen onze kerk een gemeente in Nederland heeft.

De Kerkorde Commissie is met de “stofkam” door de aanpassingen vanwege “Kerk 2025” gegaan en nog enkele onjuistheden of onduidelijkheden tegengekomen. De meeste aanpassingsvoorstellen heeft de Synode in eerste lezing en zonder consideratie geaccepteerd; van enkele aanpassingen krijgen de kerkenraden binnenkort bericht en de mogelijkheid tot reactie.

Onze universiteit, de PThU in Groningen en Amsterdam, presenteerde de actuele ontwikkelingen. De belangstelling voor de éénjarige Master – niet voor gemeentepredikant – is nog beperkt; de belangstelling neemt wel toe. In de zorg komt steeds meer vraag naar de praktijkondersteuner: “Spiritualiteit”, dat nauw verband houdt met ons pastoraat. In de opleidingen zal hiermee rekening gehouden worden. De toename in het maatschappelijk denken rond maakbaarheid van de levenspositie en reductionisme van interesses tot beheersbare kwesties (b.v. 1-onderwerp partijen) krijgen extra aandacht.

Binnen het Categoriaal Pastoraat wordt het studentenpastoraat drastisch gereorganiseerd. Er zal op vraag worden gestuurd terwijl momenteel op het aantal studenten wordt ingezet. De organisatie, initiatief en verantwoordelijkheid gaat naar de plaatselijke kerk. De beschikbaarheid van inzet vanuit de landelijke kerk blijft op gelijk niveau.  De personele inzet voor koopvaardij pastoraat kan op het huidige niveau blijven indien belangenorganisaties (reders ed.) een deel van de overige onkosten, zoals locatie dragen.

De mogelijkheid voor tijdelijke predikantsaanstelling wordt vereenvoudigd tot de volgende modellen: 1) tijdelijk dienstverband korter dan 2 jaar, geen toestemming classis, adviseur kerkenraad; 2) tijdelijk dienstverband langer dan 2 jaar, solvabiliteitsverklaring nodig, lid kerkenraad; 3) ambulante predikant uit mobiliteitspool, vervangend voor gewoon werk, per regio snel beschikbaar; 4) Interim predikant, specifiek voor crisis of transitie omstandigheden, vaste aanstelling bij DienstenOrganisatie; 5) Proponent, geen toetsing door classis, korting op bezettingsbijdrage. Daarnaast blijft de mogelijkheid voor detachering (b.v. samenwerkingsgemeenten) en incidentele hulpdiensten voorhanden.

Met vriendelijke groet,    Jan Wytse Boorsma         Workum        jw@booree.nl of jw@boorsma.frl
 

Uit de classis 10-10-2018
U leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang...
- Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten bij te wonen. We willen graag een goede band opbouwen en onderhouden met alle gemeenten, maar op deze uitnodigingen zullen we met een kaart reageren en niet in persoonlijke vertegenwoordiging.
- Voor toegang tot het kerkelijk archief bij Tresoar moet iemand toestemming van de classis hebben. Voorheen erkende Tresoar de handtekening van de classicaal adviseur, nu die van de scriba van de classis.
- In de begroting 2019 komt de financiële commissie van de classis uit op een tekort. De jaarlijkse PKN-bijdrage aan de classis is en blijft € 6000,- en een buffer kent de nieuwe classis nog niet. Het geld van de oude classes blijft immers geoormerkt voor de betreffende Ringen; dat is niet van de classis Fryslân. Om toch een sluitende begroting op te kunnen stellen, moet dus naar een andere dekking van de onkosten worden gezocht.
Daarom stemt de classisvergadering ermee in dat de commissie begin 2019 alle gemeenten benadert en een jaarlijkse (kleine!) bijdrage vraagt. De grootte van het ledental wordt richtlijn.
Eerder genoemde oormerking houdt ook in dat voor alle activiteiten in een Ring dit Ringbudget kan worden aangesproken - zolang dat toereikend is. Is het geld op, dan moeten activiteiten zelfvoorzienend worden.
- Voor velen is het de vraag wat de nieuwe functie van classispredikant inhoudt.
Classispredikant ds.Wim Beekman (verder maar even als CP aangeduid) gaf een toelichting op het overzicht van zijn taak(invulling). Zoals bij elke predikant wordt ook in zijn functie ‘geestelijk leiderschap’ verondersteld; daarnaast is zeker ook ‘omzien en opzien’ een deel van zijn opdracht. In de vergadering klonk de wens ook voor deze nieuwe functie een evaluatiemoment te bepalen, een soort jaargesprek waaraan ook leden uit de CV deelnemen. Die wens sluit aan bij de taakopvatting van de CP.
Welke rol speelt de CP in of ten aanzien van de Ringen? Die rol is zeker niet organiserend; voor de inhoud van een bijeenkomst is de CP echter wel te raadplegen of in te schakelen. Samen met de binnenkort te benoemen voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie houdt de CP (toe)zicht op het functioneren van de Ringen. Al zullen zij stimuleren, de verantwoordelijkheid voor de onderlinge contacten ligt bij de gemeenten in de Ring. Hoe de organisatie van een bijeenkomst vorm krijgt, is daarom ook aan de Ringen. In afwachting van de nieuwe vrouw/man bij het CCV wordt er nu nog geen actie ondernomen. Maar met een Ring waarin nog niets is geregeld, wordt begin 2019 toch wel contact opgenomen.
- Bij de introductie van het Liedboek 2013 is afgesproken het gebruik na vijf jaar te evalueren.
De classis kreeg nu de vraag voorgelegd ‘of Liedboek 2013 definitief aan de gemeenten kan worden aangeboden als Psalm- en Gezangboek van de kerk’. Geen probleem: de classicale vergadering is positief in haar reactie. Wel werd het erg jammer gevonden dat blijkens het onderzoeksrapport het Liedboek vooral tekstinhoudelijk is beoordeeld terwijl de muziek (en muziek in het algemeen) in ons geloven toch ook vaak zo’n grote rol speelt. Die opmerking geven we dus ook door.
- Vanaf 1 januari 2019 kent de classis Fryslân vijf afgevaardigden naar de synode:
Ds. E.J.M. Peersmann, ouderling, B. Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester, H. Boersma en de heren J.W. Boorsma en
W. de Boer als diaken.
Over de (her)verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering hebben alle Ringen en scriba’s intussen al informatie gehad.
Tot slot:
De drie classicale vergaderingen van 2019 zijn op 7 februari, 21 mei en 16 oktober 2019. Locatie is steeds de Fontein in Leeuwarden.
Classispredikant Ds. W. Beekman is te bereiken via w.beekman@protestantsekerk  of op 06 31991101.
J. Brinkman-Dijkstra, scriba, mailadres classis: classisfryslan@gmail.com

 
terug

Agenda

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

14 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com