PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
wijk indeling wijk indeling

Straatnaam Wijk Straatnaam Wijk
Aldedyk 3 Maedfinne 5
Aldewei  2 Makkumerdyk  3
Algeraburren 2 Mariënacker 6
Ankersmitterij 2 Merk 3
Balkfinne  1 Moleburren  2
Bascohof 4 Molewyk  3
Begine (NZ tot brug) 1 Mouterij 2
Begine (NZ tot Spoardyk) 2 Nijhuizum   1
Begine (ZZ tot brug)  3 Nijhuzumerdyk  1
Begine (ZZ tot Spoardyk)  4 Noard  1
Blokmakkerij 2 Nonnestrjitte 3
Blomikkers 5 Panwurk 1
Breewarsdyk 1 Papeleantsje 3
Brouwersdyk  1 Parallelwei 2
Bûterikkers 5 Pothúswyk 1
De Burd  2 Prystershoek 1
De Fûke  2 Raardaburren 2
Doltewâl 1 Reidikkers 5
Douwe de Boerstrjitte  3 Roggemolestege 3
Dwarsnoard  1 Schoolstraat 1
Eize Speerstrastrjitte  3 Scharnebuursterweg, Ferwoude 1
Emmabuert  4 Séburch 3
Eniggaburren    2 Seilmakkerij 2
Estrikwurk 2 Sietze Gorterstrjitte 3
Fortûn 2 Sint Annafinne  1
Fûgelikkers  5 Skarfinne  5
Fûkepaed  5 Skelpebank 3
Gebr. Bonnemastrjitte 3 Skil 3
Gerrit de Jongstrjitte 3 Slinkewei 3
Hammole 2 Snakkerburren 4
Hans Deinumstrjitte  3 Spoardyk 5
Hearekeunst 3 Stedsfinne  5
Hearewei 4 Stienikkers 5
Heidenskipsterdyk It Heidenskip 2 Stokerij 2
Hegeterp 4 Súd 3
Horsaewâl 5 Suderséleane 3
Houtmolestreekje 1 Sylspaed 3
Hylperdyk  3 Tademahof 4
Ielaak 2 Taenderij 4
Igleburren  3 Tettingburren 4
IJpe Wielingastrjitte 3 Thomashof 3
Inthiemasingel  2 Tiaralaan 2
It Fjouwerkant 2 Tichtset 2
Jonkersfinne 5 Tjipke Visserstraat 2
Jurjen de Jagerstrjitte 3 Terkwei 1
Jouw Keuningstrjitte 3 Trekweg, Parrega 1
Kaeidyk  3 Túnikkers 5
Kalkwurk 2 Turflân 2
Kampwei 2 Ursuladyk It Heidenskip 2
Kleasterlân 4 Vicariswei 5
Koffepaed 4 Waechfinne 4
Lange Leane  3 Weinmakkerij 2
Learmole 4 Wieger van Brugstrjitte 3
Lieuwe Klazes Leane 3 Wiske 3
Lutswei 5    
Lynbaen 4    
 
 
 
Wijk 1.
Balkfinne, Begine (NZ tot brug) Breewarsdyk, Brouwersdijk, Doltewâl, Dwarsnoard, Houtmolestreekje, Nijhuizum, Nijhuzumerdyk, Noard, Panwurk, Pothúswyk, Prystershoek, Scharnebuursterweg Ferwoude, Schoolstraat, Sint Annafinne, Trekwei, Trekweg Parrega.

Ouderling:
dhr. Y. Engelsma,  Ursuladyk 10   tel. 0515-542386
dhr. K.Bakker,  Brewarsdyk 4  tel. 0515-543580

Pastoraal assistent:
mevr. T.S. Griede - Hendriks,  Dwarsnoard 12  tel. 0515-540767
mevr. Sj. van de Logt-Hoogland, Sylspaed 41  tel. 0515-543083

Diaken
Mevr. B Koopmans  Pothuswyk 32  tel. 0515-542409
dhr. B.A. Spijksma,  Breewarsdyk 2   tel. 0515-542729

Predikant: vacant
 

Wijk 2.
Aldewei, Algeraburren, Ankersmitterij, Begine (NZ tot Spoardyk) Blokmakkerij, De Burd, De Fûke, Eniggaburren, Estrikwurk, Fortún, Hammole, Heidenskipsterdyk It Heidenskip, Ielaak, Inthiemasingel, It Fjouwerkant, Kalkwurk, Kampwei, Moleburren, Mouterij, Parallelwei, Raardaburren,Seilmakkerij, Stokerij, Tiaralaan, Tichtset, Tjipke Visserstraat, Turflân, Ursuladyk It Heidenskip, Weinmakkerij,

Ouderling:
dhr. H. S. Wiersma,  Reidikkers 2   tel. 0515-579168
mevr. D. Westra - van der Valk, Lynbaen 33  tel. 0515-542154

Pastoraal assistent:
mevr. M. Wolters - Klarenbeek,  Jonkersfinne 14 tel. 0515-542154
dhr. M. van der Velde,  Kalkwurk 9   tel. 0515-543016
mevr. H. Bekkema-Stellingwerff, Tichtset 5 tel. 0515-542295

Diaken: dhr. J.A. Hoekema, Tj. Visserstraat 1  tel. 0515-542356

Predikant: vacant

 
 
Wijk 3.
Aldedyk, Begine (ZZ tot brug) , Douwe de Boerstrjitte, Eize Speerstrastrjitte, Gebr. Bonnemastrjitte, Gerrit de Jongstrjitte, Hans Deinumstrjitte, Hearekunst, Hylperdyk, IJpe Wielingastrjitte, Igleburren, Jouw Keuningstrjitte, Jurjen de Jagerstrjitte, Kaeidyk, Lange Leane, Lieuwe Klazes Leane, Makkumerdyk, Merk, Molewyk, Nonnestrjitte, Papeleantsje, Roggemolestege, Séburch, Sietse Gorterstrjitte, Skelpebank, Slinkewei, Súd, Sylspaed, Thomashof, Wieger van Brugstrjitte, Wiske,

Ouderling:
mevr. S. de Boer - Hoekstra,  Stedsfinne 6 tel. 0515-542180
mevr. S. Stoel - Valk,  Doltewâl 11 tel. 0515-541992

Pastoraal assistent: 
mevr. D. de Zwart - Folkertsma,  Sylspaed 30 tel. 0515-542392
mevr. J.van der Velde, Stedsfinne 13, tel. 0515-542723

Diaken: mevr. M. de Vries – Kolk, Lange Leane 16 tel. 0515-540013

Predikant: vacant
 

Wijk 4.
Bascohof, Begine (ZZ tot Spoardyk) Emmabuert,  Hearewei, Hegeterp, Kleasterlân, Koffepaed, Learmole, Lynbaen, Snakkerburren, Tademahof, Taenderij, Tettingburren, Waechfinne.

Ouderling:
dhr. R. Harkema,  Sûd 118 tel. 0515-542012

Pastoraal assistent: mevr. T.Harkema- van der Zee, Súd 118,  tel. 0515-542012

Diaken: mevr. J.Althuis- van der Goot, Slinkewei 23,  tel. 0515-541741

Predikant: vacant

 
Wijk 5.
Blomikkers, Bûterikkers, Fûgelikkers, Fûkepaed, Horsaewâl, Jonkersfinne, Lutswei, Maedfinne, Reidikkers, Skarfinne, Spoardyk, Stedsfinne, Stienikkers, Túnikkers, Vicariswei.

Ouderling:
dhr. R. Siderius,  Dwarsnoard 64 tel. 0515-543009
dhr. S.S. Reitsma    It Fjouwerkant 15, tel. 0515-852250

Pastoraal assistent:
mevr. J. Douma- Kiel,  Lynbaen 31  tel. 0515-335368
dhr. B.Dijkstra,  Túnikkers  87, tel. 0515-542736

Diaken: mevr. G. M. Meindertsma- Hovinga, Sûd 7 tel. 0515-541999

Predikant: vacant

Pastor: mevr. H. Plantinga-Folkertsma, Ursuladyk 18 tel. 0515-542364
Blomikkers, Bûterikkers, Fûgelikkers, Reidikkers, Stienikkers, Tûnikkers.
 
 
 
Wijk 6.
Aldewei (de Wende),  Hosta, Mariënacker, GGZ en overige verpleeghuizen elders

Ouderling:
dhr. A. van der Leij,  Maedfinne 6  tel. 0515-542676
mevr. M.H. Boorsma- van Ree,  Blomikkers 15  tel. 0515-540970

Pastoraal assistent:
mevr. Tj. van der Zee- Schotanus, Inthiemasingel 22, tel. 0515-1532
mevr. S. Siderius- Veenstra,  Dwarsnoard 64 tel. 0515-543009

Diaken: dhr. Th. Haagsma, Brouwersdyk 34, tel 0515-541219

Predikant: vacant

Pastor: mevr.  H. Plantinga- Folkertsma, Ursuladyk 18 tel. 0515-542364
Aldewei (de Wende),  Hosta, Mariënacker en overige verpleeghuizen elders


 

 
 

terug
 
 
PREEKARCHIEF 2018
meer
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.